Avsnitt 6 - "Beavers"

Premiärdatum: 12 november 2004 (BBC 2)


Anneka Rice
(vinnare med 7 poäng)
1:a och enda gången

Bill Bailey (6 poäng)
6:e gången

Sean Lock (-18 poäng)
4:e gången

Alan Davies (-18 poäng)

 • The Pope could eat beaver on a Friday as it is designated by the Roman Catholic Church as a fish , because they're scaly and live in water and in Fridays during Lent , you can't eat anything fleshy. Den Påven kunde äta bäver på en fredag ??som den utsetts av romersk-katolska kyrkan som en fisk , eftersom de är fjällig och lever i vatten och fredagar under fastan , du kan inte äta något köttiga.

 • [If aliens were looking to abduct Earth's most successful inhabitants, they would look to bacteria. Om utomjordingar letade kidnappa jordens mest framgångsrika invånare, skulle de se till bakterier. If chicken had no bacteria, it wouldn't taste of anything and only a few types of bacteria are dangerous. Om kycklingen hade inga bakterier, skulle det smaka inte av någonting och bara några typer av bakterier är farliga. There are 40,000 species in a gram of soil. Det finns 40.000 arter i en gram av jord. 75% of bacteria in the stomach aren't fully identified as separate species. 75% av bakterier i magsäcken inte helt identifierade som separata arter.]

 • In the Battle of the Bulge , the ' stomach division ' were the soldiers with illnesses not deemed severe enough to prevent them fighting in battle. I Ardenneroffensiven , den " magen divisionen var "de soldaterna med sjukdomar som inte bedöms allvarlig nog för att hindra dem att slåss i strid. They had their own latrines and their own special diet. De hade sina egna latriner och sin egen speciella diet. It was the largest and bloodiest battle in American military history. Det var den största och blodigaste striden i amerikansk militärhistoria. 600,000 Americans were involved, which is more than the Battle of Gettysburg , in which the Americans were on both sides.h was later revoked. 600.000 amerikaner var inblandade, vilket är mer än slaget vid Gettysburg , där amerikanerna var på båda sides.h återkallades senare.


 • The Earth bulges by up to 30 cm twice a day. Jorden buktar upp till 30 cm två gånger dagligen.

 • The Earth has either 1 or 5 moons. Jorden har antingen 1 eller 5 månar. Since the discovery of 3753 Cruithne in 1997, three more 'moons' have been discovered: 2000 PH 5 , 2000 WN 10 and 2002 AA 29. Sedan upptäckten av 3753 Cruithne 1997 har ytterligare tre "månar" upptäckts: 2000 PH 5 , 2000 WN 10 och 2002 AA 29. If Cruithne is classed as a moon, then so must the others. Om Cruithne klassas som en måne, sedan så måste de andra. Otherwise, Earth only has one moon. Annars har Jorden bara en måne. (felaktigt: Two) (felaktigt: Två)

 • Since 2003, only 11 points are required to win at table tennis. Sedan 2003 är endast 11 poäng som krävs för att vinna på bordtennis. Also in 2003, the regulation size of a table tennis ball was increased by 2mm to make it slower and easier to watch on television. Också i 2003, regleringen storleken på en bordtennis boll ökades med 2mm för att göra det långsammare och lättare att titta på TV. (felaktigt: 21) (felaktigt: 21)

 • A kangaroo has three vaginas , but only two wombs. En känguru har tre vagina , men bara två livmodern. Soon as a joey is born it crawls along its mothers body into its pouch. Snart en Joey är född den kryper längs dess mödrar kropp i sin påse. If the joey doesn't survive the year, another joey is triggered and comes from the other womb, but the third vagina is a mystery to most researchers. Om Joey inte överlever året, en annan joey triggas och kommer från den andra livmodern, men den tredje vagina är ett mysterium för de flesta forskare. The male only has two penises. Hanen har "bara" två penisar.


 • There is nothing special about Julius Caesar's birth. Det är inget speciellt med Julius Caesars födelse. The phrase is derived from the Latin word for cut. Den frasen är härlett från det latinska ordet för snitt. There was a form of Caesarean section back in Caesar's time, but the mother always died and his mother was alive well into his adulthood. Det var en form av kejsarsnitt tillbaka i Caesars tid, men mamman alltid dog och hans mor levde väl i hans vuxen ålder. Sean confused Caesar's birth with Romulus and Remus , who were famously pulled out by a wolf. Sean förvirrad Caesars födelse med Romulus och Remus , som var berömt dras ut genom en varg. (felaktigt: Caesarean Section) (Förverkad kejsarsnitt)


 • There are no offences for which you can be put to death in the United Kingdom. Det finns inga brott som du kan dömas till döden i Storbritannien. The last capital punishments were outlawed in 1999 by Jack Straw. De sista kapital straff förbjöds 1999 av Jack Straw. Arson in the Royal Dockyards was outlawed in 1971. Mordbrand i Royal varven förbjöds 1971. (Forfeits: Arson In The Royal Dockyards , Treason) (Förlorar: Mordbrand i den kungliga varven , Treason)

 • Dead bodies are eaten by bacteria. Kitchen chopping boards contain 3 times more bacteria than toilet seats and dishcloths contain 1,000,000 times more than that. Döda kroppar äts av bakterier. Kök skärbrädor innehåller 3 gånger fler bakterier än toalettsitsar och disktrasor innehåller 1.000.000 gånger mer än så. (felaktigt: Worms) (felaktigt: Worms)

Please do write if you have something quite interesting to add but don't write pointing out that beavers could be mistaken for euphemisms. We never use euphemisms, and we think that people who do are complete front bottoms. Good night.

Stephen: What was quite interesting about the birth of Julius Caesar?
Alan: Caesarean section.
(Alarm)
Stephen: Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear.
Oh dear, l'm afraid that's another cunningly laid trap you've fallen into, Mr Bond.
Alan: (After his 5:th obvious, but wrong answer) l felt that might happen, to be honest.
Stephen: A sort of tragic inevitability.
Alan: (submissive) l'm a bit lemming-like, aren't l?
Stephe: You're small and furry and attractive.

Alan: Julius Caesar was born by Caesarian section!
Stephen: No, he was not!
Alan: Why is it Caesarian section then?!
Stephen: A corruption of the word caedere, meaning to cut. There was such a thing as what we call Caesarian section in Roman times, but the mother always died. The only way they knew, killed the mother.
Alan: Slash and grab. [*]

[*] Travesti på "Smash-and-grab".

 • Amöbor
  Bills skicklighet på att dubbla kan också ses i 3x01, när ämnet var Noah's ark.
  • Stephen Fry: De 'rena' djuren kom sju och sju.
   Bill Bailey: [sjunger] Förutom kamelerna för de var orena, hurra, hurra! Sen kom fåren, men inte lyan, och sen kom amöban: En! Nej, två! Nej, fyra! Nej, åtta! Nej, sexton! Trettiotvå!...

 • 2 månar
  • Fortsättningen på ett återkommande tema genom hela serien som började i andra avsnitttet säsong 1 med den djärva proklamation att jorden har två månar: vår vanliga "måne" och en annan himlakropp som kallas Cruithne. Varken Alan Davies eller Rich Hall har förlåtit Stephen för påståendet.

 • Fobier
  • www.phobias.com. Sajten har en fobi-lista, med en ansvarsfriskrivning i toppen: "Snälla, fråga mig inte om hur man botar fobier. Jag vet inget om dem. Mitt intresse är bara deras namn".