Avsnitt 7 - "Biscuits"

Premiärdatum: 19 november 2004 (BBC 2)


Dara Ó Briain
(vinnare med 4 poäng)
1:a gången [1]

Rich Hall (2 poäng)
6:e gången

Arthur Smith (-18 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-20 poäng)

[1] Dara Ó Briain vann på 4 poäng, men i sitt andra framträdande (säsong 3, avsnitt 12) upptäcktes det att han inte borde ha vunnit här på grund av sitt uttalande om vattnets trippelpunkt (se Anders Celsius i segmentet "Allmän okunnighet" nedan) och då han inte svarade rätt drogs hans poäng av från resultatet i det andra avsnittet för att kompensera hans vinst i det här avsnittet.

  • If someone said that the British Empire was built on diarrhea , they'd be talking rubbish due to the low incidence of diarrhea during the reign of the British Empire. Om någon säger att brittiska imperiet byggdes på diarré , skulle de prata strunt på grund av den låga förekomsten av diarré under regeringstiden av det brittiska imperiet. They were the first imperial power to overcome diarrhea. Pringle managed to sort it for the army and Lind managed to solve it for the Royal Navy. De var de första kejserliga makten att övervinna diarré. Pringle lyckades sortera det för armén och Lind lyckats lösa det för Royal Navy. They originally thought that if anything smelt bad it shouldn't be consumed. De trodde ursprungligen att om något luktade illa det inte bör konsumeras. Lind also suggested that the Navy eat lemons to combat scurvy. Lind föreslog också att marinen äta citroner mot skörbjugg. Since every place that had lemons hated Britain, they got limes from the Caribbean. Eftersom varje plats som hade citroner hatade England, fick de limefrukter från Karibien. Unfortunately, limes were only half as effective. Tyvärr var limefrukter bara hälften så effektiva.


  • Ballet is illegal in Turkmenistan , which is odd as Turkmenistan used to be part of the Soviet Union. Balett är olagligt i Turkmenistan , som är udda som Turkmenistan brukade vara en del av Sovjetunionen.

  • Digestive biscuits aren't an aid to digestion. Digestive kex är inte ett stöd till matsmältningen. Digestives were called digestive because they were said to be anti- flatulent. Digestives kallades mag eftersom de sägs vara anti- VÄDERSPÄND. In America, it's illegal to call them digestives. I Amerika är det olagligt att kalla dem digestives. The word cookie is derived from the Dutch word Koekje , meaning a cake. Ordet cookien kommer från det holländska ordet koekje, vilket innebär en kaka. The Americans also have a savoury snack called biscuits and gravy. Amerikanerna har också en välsmakande mellanmål som kallas kex och Rimini. 450 digestive biscuits are made every second in the UK. 450 mag kex görs varje sekund i Storbritannien.


  • The difference between a cake and a biscuit is that when they go stale , a cake goes hard and a biscuit goes soft. Skillnaden mellan en kaka och ett kex är att när de går unken , går en kaka hårt och ett kex går mjukt. A Jaffa Cake is a cake, despite many people thinking it's a biscuit. En Jaffa Cake är en kaka trots många tror att det är ett kex. It was proven because in 1991, Her Majesty's Customs and Excise decided to re-classify the Jaffa Cake as a biscuit, but VAT was added to chocolate -covered biscuits as a luxury item. Det bevisades på grund 1991, Hennes Majestäts tullförvaltningen beslutat att omklassificera Jaffa Cake som ett kex, men moms lades till choklad -omfattas kex som lyx objekt. So, McVitie's baked a 12-inch (300 mm) one and proved that when it went stale, it was hard, so it was a cake. Så är McVitie bakade en 12-tums (300 mm) en och visade att när det gick inaktuella, det var svårt, så det var en kaka.


  • Straight roads were invented in the Iron Age. Raka vägar uppfanns i järnåldern. Although, the Romans can rightly claim to have made longer road networks. Även kan romarna anspråk rätta för att ha gjort längre vägnät. Another proof that roads weren't invented by the Romans, was that there were many straight roads in Ireland, which was never invaded by the Romans. Ett annat bevis som vägar inte uppfanns av romarna, var att det fanns många raka vägar i Irland, som aldrig invaderat av romarna. (felaktigt: Romans) (felaktigt: Romarna)

  • A group of baboons is called a congress. En grupp babianer kallas kongress. A replacement word, a "flange", originates from the sketch Gerald the Gorilla, on " Not the Nine O'Clock News ". En ny ord, en "fläns", härstammar från skiss Gerald Gorilla på " Inte klockan nio News ".

  • Aardvarks have the most bones in their noses, they have nine or ten. Aardvarks har flest ben i näsan, de har nio eller tio. Elephants don't have any. Elefanter har inga. (felaktigt: Elephants) (felaktigt: Elephants)

  • According to Anders Celsius , the boiling point of water is 0°C. Enligt Anders Celsius , den kokpunkten är vatten 0 ° C. He decided that water should boil at 0°C and that ice should melt at 100°C. Han bestämde att vatten ska koka vid 0 ° C och att isen skulle smälta vid 100 ° C. (felaktigt: 100 Degrees) (Förverkad 100 grader)

  • What did Mussolini do? Vad gjorde Mussolini göra? – The only train he made run on time was one carrying himself from Milan to Rome so he could become Prime Minister. - Den enda tåg han kör på tid var en bär själv från Milano till Rom så att han kunde bli premiärminister. All other improvements in the Italian transport system happened before he came to power. Alla andra förbättringar i det italienska transportsystemet hänt innan han kom till makten. (felaktigt: Made Trains Run On Time) (Förverkad Made tågen kör i tid)

  • Which eye did Nelson wear his eyepatch on? Vilket öga har Nelson bära sin eyepatch på? – He never wore one, he only wore an eyepatch in Ladybird Books. - Han bar aldrig en, han bara hade en ögonlapp i Ladybird Books. (felaktigt: Right) (felaktigt: Höger)

As they say in Ireland, may you get to heaven a half-hour before the devil knows you're dead. Good night.

Stephen: What would you say if I said to you that the British Empire was built of diarrhoea?
Rich: I'd say you were full of shit.

Rich: Any word that ends in '-rea' is just bad news, isn't it? Diarrhoea... pyorrhea... gonorrhoea... North Korea...
Dara: What about Chris Rea?

Rich: Do you know that in America, some of the roads in the Midwest are so straight, and go on straight for so long that then, they have to make a right turn, and then go straight again.
Stephen: Really? Because people go loopy, is it?
Rich: No, no - to account for the curvature of the earth, so that it conforms to the map.
Stephen: Good God. That's fantastic. Well, there you are.
Rich: And do you know that in Montana, a policeman will pull you over because he's lonely? It's happened to me all the time.

Stephen: Do you know why the grass is greener n Ireland than over here?
Dara: Is it because of limestone in the ground?
Stephen: No - it's 'cause you're all over here, walking on ours.

Stephen: What is the collective noun for a group of baboons?
Rich: The Pentagon.