Avsnitt 9 - "Bats"

Premiärdatum: 3 december 2004 (BBC 2)


Rich Hall
(delad vinnare med 4 poäng)
8:e gången

Josie Lawrence
(delad vinnare med 4 poäng)
1:a och enda gången

John Sessions (-14 poäng)
3:e gången

Alan Davies (-72 poäng)

 • Moth larvae eat clothes. Mal larver äter kläder. Moths are only a quarter of an inch long. Malar är bara en fjärdedel av en tum lång. They don't eat synthetic clothing or anything that has been dry cleaned , which is why there are probably fewer of them. De äter inte syntetisk kläder eller något som har kemtvättas , varför det finns förmodligen färre av dem. They work as well as a mothball. De fungerar lika bra som en malmedel. (felaktigt: Moths) (felaktigt: malar)

 • Butterflies are an evolution from moths–they came out during the daytime to avoid being eaten by bats. Fjärilar är en utveckling från mal-de kom ut på dagtid för att undvika att bli uppäten av fladdermöss. There are two theories on why butterflies are so called; one is that it is derived from the Dutch word "to excrete butter " and the other is that the most common butterfly when the Anglo-Saxons invaded Britain were yellow. Det finns två teorier om varför fjärilar är så kallade, en är att det kommer från det holländska ordet "att utsöndra smör "och den andra är att den vanligaste fjäril när anglosaxerna invaderade Britannien var gula. (See also Differences between butterflies and moths) (Se även Skillnader mellan fjärilar)


 • Bats use sonar , shown in an experiment using bells : a pitch black room with bells hung from the ceiling and bats flying around created no noise , but owls did run into the bells. Fladdermöss använder ekolod , som visas i en experiment med klockor : en kolsvart rum med klockor hängde från taket och fladdermöss flyger runt skapade inget buller , men ugglorna har stött på klockorna.

 • Batology is the study of brambles and blackberries , chiroptology is the study of bats. Batology är studien av Brambles och björnbär , chiroptology är studiet av fladdermöss. There are over 1,000 different types of bramble. Det finns över 1.000 olika typer av Bramble.

 • Batophobia is the fear of being close to tall buildings. Batophobia är rädslan för att vara nära till höga byggnader. Another phobia similar to that is bathophobia , which is the fear of depth. En annan fobi liknar är bathophobia , som är rädslan för djupet. (felaktigt: Fear Of Blackberries) (Förverkad Fear Of Björnbär)

 • Battology means pointlessly repeating the same thing over again. Battology betyder meningslöst att upprepa samma sak igen.

 • In Sweden on 1 januari 1994, there was the same number of 8 year old girls (112,521) as there were 9 year old girls on 1 januari 1995, with no migration or death, which is unique in all population statistics. I Sverige den 1 januari 1994 fanns det lika många 8-åriga flickor (112.521) som det fanns nio år gamla flickor den 1 januari 1995, utan migrering eller dödsfall, vilket är unikt i alla befolkningsgrupper statistiken. In Britain during 1994, 8 people were injured by placemats , 13 were injured by cruets , 5 were wounded by dustpans , 8 had bread bin accidents, 5 were injured by sieves , 14 were injured by serving trolleys , 17 for draught excluder injuries, 476 were injured on the toilet , underwear hurt 11 people. Tea cosy damage was down from 3 in 1993 to 0 in 1994. I Storbritannien under 1994 var 8 personer skadades av bordstabletter , har 13 skadades av cruets var 5 sårad av dustpans hade 8 bröd bin olyckor har 5 skadades av siktar , har 14 sårades av serveringsvagnar , 17 för utkast EXCLUDER skador, 476 skadades på toaletten , underkläder ont 11 personer. Tea mysig skador minskade från 3 år 1993 till 0 i 1994.


 • The biggest tourist attraction in Canada between 1934 and 1943 was the Dionne quintuplets. Den största turistattraktion i Kanada mellan 1934 och 1943 var Dionne quintuplets. They were 5 girls who were born from a single egg to a poor family. De var 5 flickor som är födda från en enda ägg till en fattig familj. Their father wanted to exhibit them, so the Canadian Government agreed to exhibit them to raise money. Deras far ville ställa dem, så kanadensiska regeringen gick med på att ställa ut dem för att skaffa pengar. The parents got their children 9 years later, but they all left at the age of 18. Föräldrarna fick sina barn 9 år senare, men alla lämnade vid 18 års ålder. In 1998, the two surviving quintuplets were given $ 4 million from Mike Harris as compensation. Under 1998 var de två överlevande quintuplets gett $ 4 miljoner från Mike Harris som kompensation. Stephen mistakenly refers to Mike Harris as Prime Minister of Canada when he was actually Premier of Ontario. Stephen hänvisar felaktigt till Mike Harris som Kanadas premiärminister när han var faktiskt Premiärminister av Ontario. (felaktigt: Niagara Falls) (Förverkad Niagarafallen)


 • In the first recorded Olympic Games in 776 BC, the only event was the 192 m (600 ft) sprint. I de första inspelade olympiska spelen i 776 f.Kr., var den enda händelse 192 meter (600 fot) Sprint. (Forfeits: Discus , Javelin , Hammer , 200m) (Förlorar: Diskus , Spjut , hammare , 200m)

 • The winner of the first [recorded ancient] Olympics was Koroibos , who was a chef. Vinnaren av den första [inspelade antika] OS var Koroibos , som var en kock. Since all the competitors ran in the nude Stephen refers to him as the naked chef. Eftersom alla konkurrenter sprang i naken Stephen refererar till honom som den nakna kocken.

 • The length of the marathon (26 miles and 385 yards) was dictated by the one run at 1908 Olympic Games in London. Längden på maraton (26 miles och 385 meter) dikterades av en kör på 1908 OS i London. The British Royal Family dictated that the race started outside a window at Windsor Castle and the finish line at the White City Stadium. Den brittiska kungafamiljen dikterade att loppet startade utanför ett fönster på Windsor Castle och mållinjen på White City Stadium. The original marathon ran by Pheidippides who was delivering a message from the Battle of Marathon to Athens. Den ursprungliga maraton körde av Pheidippides som var leverera ett meddelande från slaget vid Marathon till Aten. Den närmaste källan kom från Herodotos, som föddes 6 år senare hävdade han att Pheidippides sprang från Marathon till Sparta, som var cirka 145 miles (233 km) och sprang tillbaka, han dog inte så många källor hävdar. Det var en myt som skapats av Plutarchos 500 år senare.

  De första moderna olympiska spelen hölls i 1850 i Much Wenlock, Shropshire, England och arrangerad av William Penny Brookes av Wenlock olympiska Society, enligt baron de Coubertin, mannen krediteras med att hitta moderna olympiska spelen. Som en baron, använde han sina politiska förbindelser för att informera människor om 1896 OS i Aten. King George I av Grekland skickade en silvermedalj som pris till Much Wenlock spelen. Brookes dog ett år innan OS i Aten. (Förlorar: Aten, Grekland) Karl XIV av Sverige hade en tatuering som säger "Död åt kungar", eftersom han jobbade för Napoleon Bonaparte. Karl XIII av Sverige adopterade honom, sedan efter hans död, blev han kung och backat från Frankrike, skapat en allians med England och Ryssland invaderade Norge och hans familj är fortfarande de styrande i Sverige. Harald I Danmark var källan till namnet Bluetooth-teknik. (Rättelse: Harald inte förena Finland föreslog Sverige och Norge av Stephen Fry.) St Bernard hundar som fat mjölk inte konjak. Det är en myt som skapats av turistnäringen. Brandy skulle döda en person med hypotermi. Det enda beviset på St Bernard med konjak är från en 1831 målning av Landseer. Hunden i målningen hette Barry, som räddade 40 liv, men dödades av sin 41. Rescuee, som misstog honom för en varg. I hans ära, är den vackraste hunden på Great St Bernard hospice heter "Barry" till hans ära. (felaktigt: Brandy) The nearest source came from Herodotus , who was born 6 years later, he claimed that Pheidippides ran from Marathon to Sparta , which was about 145 miles (233 km) and ran back, he also didn't die as many sources claim. It was a myth created by Plutarch 500 years later.

 • The first modern Olympic Games were held in 1850 in Much Wenlock , Shropshire , England and arranged by William Penny Brookes of the Wenlock Olympian Society , according to Baron de Coubertin , the man credited with finding the modern Olympics. As a baron , he used his political connections to inform people about the 1896 Olympics in Athens. King George I of Greece sent a silver medal as a prize to the Much Wenlock Games. Brookes died a year before the Athens Olympics. (Forfeits: Athens , Greece)

 • Charles XIV of Sweden had a tattoo saying " Death to kings ", because he used to work for Napoleon Bonaparte. Charles XIII of Sweden adopted him, then after he died, he became king and backed away from France, forged an alliance with England and Russia, invaded Norway and his family are still the rulers of Sweden.

 • Harald I of Denmark was the source of the name of Bluetooth technology. (Correction: Harald did not unite Finland, Sweden and Norway as suggested by Stephen Fry.)

 • St. Bernard dogs carried barrels of milk not brandy. It is a myth created by the tourism industry. Brandy would kill a person with hypothermia. The only evidence of St. Bernard's with brandy is from an 1831 painting by Landseer. The dog in the painting was called Barry , who saved 40 lives, but was killed by his 41st rescuee, who mistook him for a wolf. In his honour, the handsomest dog at the Great St Bernard Pass hospice is named "Barry" in his honour. (felaktigt: Brandy)

I leave you with this quite interesting thought [Long pause]. Good night.

Alan: Batteries. The study of batteries. There's no other word in English with B-A-T-T at the beginning...
Stephen: 'Battle'?
Alan: 'Battle' is the other one.
Stephen: 'Batter'? Alan: 'Batter' is another one.
Stephen: 'Batten' - batten down the hatches - is another one.
Alan: Apart from those three...

Stephen: It reminds me of the story of someone who was saying that 'sugar' is the only English word that begins with S-U, but where the S is pronounced 'sh'. And someone called out, 'Are you sure?'

Stephen: Battology means pointlessly repeating the same thing over and over again.
Alan: Oh, my god.
Stephen: Battology means pointlessly repeating the same thing over and over again.

Alan: I've got a friend who always repeats himself. His name's Dave, and we call him Dave Ja-vúe.

Stephen: Name all the events at the first-recorded Olympic Games in the year 776BC.
Alan: Discus.
(Siren)
Stephen: Have another go.
Alan: Javelin.
(Siren)
Stephen: No, no. Try harder.
Alan: Hammer.
(Siren)
Stephen: No! Dear, oh, dearie me.
Alan: Running.
Stephen: Yes, running is the answer. And if you get the distance, I will be astonished.
Alan: Two hundred metres.
Stephen: That's damn close.
(Siren)
Stephen: It's unfair. It's very unfair. I think you've taken enough forfeits, because there was just one event, and it was 192 m.