Avsnitt 11 - "Carnival"

Premiärdatum: 9 december 2005 (BBC 2)


Clive Anderson
(vinnare med 0 poäng)
6:e gången

Jo Brand (-23 poäng)
10:e gången

Phill Jupitus (-23 poäng)
6:e gången

Alan Davies (-26 poäng)

Each of the panellists also have a swazzle for amusement purposes. Varje paneldeltagare har också en Swazzle för nöjen ändamål.

One answer involved squirrels – if a panellist identified it correctly they would receive 50 points, with 10 points taken away for a miscall. Ett svar inblandade ekorrar - om en paneldeltagare identifierade det korrekt att de skulle få 50 poäng, med 10 poäng tas bort för en felaktig uppfattning.

 • You have to swallow 2 swazzles to become a professor of Punch and Judy. Du måste svälja 2 swazzles att bli professor i Punch och Judy.

 • The difference between phobias & fears are that phobia are irrational and fears are rational. Skillnaden mellan fobier och rädslor är att fobi är irrationella och rädsla är rationell. (Squirrel Forfeit — Alan) (Ekorre Forfeit - Alan)

 • Does anyone have a cuckoo in their pants ? Har någon en gök i sina byxor ? - Yes, the Greek for cuckoo is coccyx. - Ja, det grekiska är för göken svanskotan. (felaktigt: No) (felaktigt: Nej)

 • Most animals wear Greek frocks, because the Greek for frock is chitin, which is a polymer, that covers all animals, plants and fungi. De flesta djur bär grekiska klänningar, eftersom grekiska för klänning är kitin, som är en polymer, som omfattar alla djur, växter och svampar. (felaktigt: Demis Roussos) (Squirrel Forfeit — Jo) (Förverkad Demis Roussos) (Ekorre Forfeit - Jo)

 • The Greek army wear kilts, that have 400 pleats in them, because there was 400 years of Turkish subjugation. De grekiska armιn slitage kiltar, som har 400 veck i dem, eftersom det var 400 år turkiskt förtryck.

 • The Coconut crab can't swim or float in water, they can be the size of a small dog, can shin up trees, have claws that can open tin cans and can carry a load that is greater than the luggage allowance on an international flight. Den Kokoskrabba inte kan simma eller flyta i vatten, kan de vara lika stor som en liten hund, kan smalbenet upp träd, har klor som kan öppna konservburkar och kan bära en last som är större än bagage ersättning på en internationell flygning.

 • A Cheeselog is another name for a woodlouse. En Cheeselog är ett annat namn för en woodlouse. (Squirrel Forfeit — Clive) (Ekorre Forfeit -Clive)

 • The Emperor Charlemagne had a party trick using a tablecloth made of asbestos, in which he threw it onto a fire. Kejsaren Karl hade en fest trick med hjälp av en bordsduk gjord av asbest, som han kastade den på en eld. Asbestos means "inextinguishable". Asbest betyder "OSLÄCKBAR". The town where the most asbestos is mined is called Asbestos. Staden där det mest asbest bryts kallas Asbest.

 • No-one goes gathering nuts in May, because hawthorn blooms. Ingen går att samla nötter maj, eftersom hagtorn blommar. (Squirrel Forfeit — Alan, Clive & Phill) (Ekorre Forfeit - Alan, Clive & Phill)

 • A custard pile is another name for a cock. Cockfighting was Britain's national sport for nearly 2,000 years. En vaniljsås högen är ett annat namn för en kuk. tuppfäktning var Storbritanniens nationella sport för nästan 2.000 år. Every village in Britain would have a cockpit. Varje by i England skulle ha en cockpit. The word "cockpit" is derived from the word "cock". Ordet "cockpit" härstammar från ordet "tupp". (Squirrel Forfeit — Phill) (Ekorre Forfeit - Phill)

 • Aeschylus was killed by a falling tortoise that was dropped by an eagle. (Squirrel Forfeit — Phill)

 • Robin Hood 's tights were the colour Lincoln Graine, a shade of scarlet. In the original " A Gest of Robyn Hode ", their clothes were mentioned very frequently.

 • In the version made by Charles Perrault, Cinderella 's slippers were made of squirrel fur; this is itself disputed. (None of the panellists guessed at squirrel fur.) Aiskylos dödades av en fallande sköldpadda som togs bort av en örn. (Ekorre Forfeit - Phill) Robin Hood är strumpbyxor var färgen Lincoln Graine, en nyans av rosenrött. I den ursprungliga "En Gest av Robyn Hode", var deras kläder nämns mycket ofta. I den version som gjorts av Charles Perrault var cinderellas tofflor gjorda av ekorre päls, det är sig själv omstridda. (Ingen av paneldeltagarna gissade på ekorre päls.)

Well, that leaves me to thank Phill, Clive, Jo, Alan and Jack Handey who brings down the final curtain with this sad clown closer: [American accent] "You know what would make a really good story? Something about a clown who makes people happy, but inside he's real sad. And also, he has severe diarrhoea." Good night.