Avsnitt 1 - "Campanology" (Kampanologi, läran om klockringning)

Premiärdatum: 30 september 2005 (BBC 2)


Rich Hall
(vinnare med 8 poäng)
10:e gången

Bill Bailey (-5 poäng)
7:e gången

Rob Brydon (-16 poäng)
2:a gången

Alan Davies (-25 poäng)

Hittills är detta det enda "QI" som slutar utan någon form av "god natt" eller "good bye" från Stephen.

 • Lantmäterikartan över Storbritannien från 2002 är den mest detaljerade kartan i sitt slag och kostade när detta spelades in 315.000 s.kr för varje stad, eller 53 miljoner s.kr (!) för hela landet.

 • Sambandet mellan en 'Carlisle Surprise', 'A Reverse Canterbury Pleasure' & 'A Sheep Tied To A Lamppost in Cardiff' är att de alla är "tonförändringar" i kyrkklockor. Det finns 720 olika möjliga förändringar i den traditionella brittiska utformningen med sex kyrkklockor. "Kampanologi" kommer från det latinska ordet för en del av ett landskap som kallas Campana (OBS: Andra källor hävdar att det kommer från ett annat 'campana'; italienskans som betyder 'klocka'). Om det fanns 12 klockor i spelet skulle det finnas 479.001.600 olika permutationer som skulle ta 38 år att göra. Kineserna uppfann klockan 1200 f.kr.


 • The Isle of Wight was the last place in Britain to convert to Christianity in 686 AD, almost a century after the rest of the country. Den Isle of Wight var den sista platsen i Storbritannien att konvertera till kristendomen i 686 e.Kr., nästan ett århundrade efter resten av landet. It was subjugated by Cędwalla (leader of the West Saxons), who killed most of the Pagan population to Christianise it. Det underkuvade av Cędwalla (ledare för West saxare), som dödade de flesta av Pagan befolkningen Christianise det. Alan got a point for knowing about The Needles. Alan fick en poäng för att veta om The Needles. The North American gray squirrel has not made its way to the Isle of Wight. Den nordamerikanska grå ekorre har inte gjort sin väg till Isle of Wight. The Isle of Wight was the last place to be invaded by a foreign power, when it was invaded by the French. Isle of Wight var den sista plats som skall invaderas av främmande makt, då den invaderades av franska. (100 point question asked to Alan. Bill answered it correctly.) (100 punkt fråga som ställdes till Alan. Bill svarade korrekt.)


 • Custard can support a person walking on top of it because it is a non-Newtonian fluid , as demonstrated on Sky One 's Brainiac. Vaniljsås kan stödja en person som går på toppen av det eftersom det är ett icke-newtonska vätskan , vilket visas på Sky One är Brainiac. The heavier the weight you put on it, the harder it becomes. Ju tyngre vikt du lägger på det, desto svårare blir det.


 • Name the teams at the Colosseum in Ancient Rome. Namnge lag på Colosseum i det antika Rom. (felaktigt: Lions v Christians) There is no evidence that any Christians were thrown to the lions in a colosseum. (Förverkad Lions v kristna) Det finns inga bevis för att några kristna kastades till lejonen i Colosseum. Among punishments given to Christians were being forced by Nero to make torches on the Appian Way. Bland straff ges till kristna tvingades av Nero att göra facklor på Via Appia.


 • In the Middle Ages , most people thought the world was spherical (felaktigt: flat), although Christopher Columbus believed the world to be pear shaped. Terry Jones blames Washington Irving for making this "lie" about it. Under medeltiden , trodde de flesta i världen var sfäriska (felaktigt: platt), men Christopher Columbus trodde världen att vara päronformad. Terry Jones anklagar Washington Irving för att göra detta "lögn" om det. He says "The Greeks knew it was round, Chaucer knew it was round, Roger Bacon wrote about the curvature of the Earth in the 13th century." Han säger "De grekerna visste att det var rund, Chaucer visste att det var runt, Roger Bacon skrev om krökningen av jorden på 13-talet. " If the Earth wasn't round, planes couldn't fly properly. Om jorden inte var rund, plan kunde flyga ordentligt. Since the 4th century BC, no-one believed that the world was flat. Eftersom det 4th århundradet BC, trodde ingen att världen var platt.

 • A taffy pull is an American social event where taffy is made as a form of social interaction (felaktigt: Welsh chat-up line). En Taffy drag är en amerikansk social händelse där taffy görs som en form av social interaktion (felaktigt: Welsh chat-up linje). Taffy is different from English toffee because it's chewy and soft all the way through, because it's aerated. Salt water taffy isn't actually made from salt water. Taffy skiljer sig från engelsk kola eftersom det är kryddig och mjuk hela vägen, eftersom det luftas. Saltvattenkola inte faktiskt görs av saltvatten. The story goes that during the 19th century, there was a flood in Atlantic City (Fry refers to Atlanta but he is mistaken, probably because Atlanta is inland.) and the stock of taffy was flooded, so a friend told the owner to sell it as "salt water taffy". Det berättas att under 19th century, det var en översvämning i Atlantic City (Fry avser Atlanta , men han har fel, antagligen för att Atlanta är inlandet.) och beståndet av Taffy var översvämmade, så en vän berättade ägaren att sälja den som "Saltvattenkola". Some people believe the story, others don't. Vissa människor tror att historien, andra inte.


 • There were seven (felaktigt: two) sheep on Noah's Ark , because there were seven of every type of clean animal on board the Ark, with two of each unclean animal like pigs. Det fanns sju (felaktigt: två) får på Noaks Ark , eftersom det fanns sju av varje typ av ren djur ombord på arken, med två av varje orent djur som grisar.


 • The archbishop murdered by Henry II was called Thomas Becket , with the "ą" being a mistake, as described by historian John Strype in the "Memoirs of Thomas Cranmer ". Den Ärkebiskopen mördades av Henrik II kallades Thomas Becket , med "A" är ett misstag, som beskrivs av historiker John Strype i "Memoirs of Thomas Cranmer ". (felaktigt: Thomas ą Becket) (felaktigt: Thomas ą Becket)

I leave you with this cautionary thought. Captain Cook may have observed the transits of Venus in 1769, but he never lived to see the Venus de Milo, which wasn't discovered 'til 1820. Will Rogers saw it, though, and observed to his niece, [American accent] "See what'll happen if you don't stop biting your fingernails?"

Stephen: It's a good phrase, "Hell's bells and buckets of blood." It sounds good, doesn't it? It's a good way of getting it out of your system.... I say "fuck". It's one of the things... Erm... Anyway. I remember the first time I heard my mother say "fuck"; I could not believe it, because my brother and I thought we'd made the word up, for some reason.
Rich: I remember the first time I said "fuck". My dad heard me. He walked by my bedroom door. And I said, "Dad, shut the door. I'm trying to fuck in here."

Stephen: [Viewscreen video of a person walking across a pool of custard.] There you are. That is not a fraud. That is absolutely real. It's a non-Newtonian dilatent fluid. And it's... it's honestly true, this. It means that the more pressure you put on it, the more weight you put on it, the harder and firmer it becomes. You could [mimes] slowly put your finger through it...
Rich: Oh, boy. Here we go.
Stephen: [with fingers on forehead] This is raising images... [sucks in breath sharply]. Your finger slips in smoothly...
Rich: Wow.
Stephen: It's... no, please, help me out here. But [mimes with both hands] if you slap it hard...
Alan: "Help me out?"
Stephen: No... [pauses and looks down] Oh, dear.

Rob: [pause] Is this another dig at my forefathers? What is it...
Stephen: [quickly] You've got four fathers! The Welsh are weird.

Stephen: [about Noah's ark]...the clean beasts came in sevens.
Rich: Why would they say seven animals? 'Cause that means three pair, and one animal...
Stephen: One to watch.

 • Noah's ark
      Bills skicklighet på att dubbla kan också ses i 2x06, när ämnet var bakterier.
  • Stephen Fry: De delar och delar och...
   Bill Bailey: Ja. Som amöbor. "Hur många amöbor går åt för att byta en glödlampa? En! Nej, två! Nej, fyra! Nej, åtta! Nej, sexton! Trettiotvå! Hundratjugoåtta! Två hundrafemtiosex! Sluta!
 • Stephen: 'Jag hörde min mamma säga "fuck"'

 •     Moab is My Washpot - skriven av Stephen Fry 1997
  • När det gäller hans olika minnen av Chesham Prep (Internatskola):
   "I mitt minne finns mor vid skrivmaskinen (när hon sa "fuck" högt men glömde att jag var under stolen) och där var jag, stirrandes in i de blå och orange lågorna".