Avsnitt 3 - "Common Knowledge"

Premiärdatum: 14 oktober 2005 (BBC 2)


Rory McGrath
(vinnare med 88 poäng)
1:a gången

Sean Lock (0 poäng)
6:e gången

Alan Davies (-9 poäng)

Jimmy Carr (-12 poäng)
3:e gången

 • Den vanligaste fågeln i världen är den domesticerade hönan.

 • John Napier , inventor of the decimal point and logarithms , kept a black cockerel which he used as a ploy to catch a thieving servant. John Napier , uppfinnare av decimaltecknet och logaritmer , höll en svart tupp som han använde som ett knep för att fånga en tjuvaktiga tjänare. He would hide the cockerel in a darkened room and ask all his servants to stroke it, but they didn't know he covered the cockerel in soot , so the innocent ones would stroke it and have dirty fingers, but the guilty one would pretend to stroke it and have clean hands. Han skulle gömma tuppen i ett mörklagt rum och ber alla sina tjänare att stroke, men de visste inte att han täckte tuppen i sot , så oskyldiga de skulle stroke det och har smutsiga fingrar, men den skyldige skulle låtsas stroke det och har rena händer. Napier supposedly invented the machine gun. Napier uppfann förment kulsprutan.


 • A chevin, or chavender, is a type of carp , better known as the European chub. En Chevin eller chavender, är en typ av karp , mer känd som den europeiska färna. (Forfeits: a chav called Kevin, a chav in EastEnders) (Förlorar: en chav heter Kevin, en chav i EastEnders)

 • Fry stated that marsupials are not mammals, however this is incorrect. Fry uppgav att pungdjur inte däggdjur, men detta är felaktigt.

 • The fingerprints of a koala are indistinguishable from those of a human. De fingeravtryck på en koala inte kan skiljas från dem som en människa.

 • ' Dermatoglyphics ' and ' uncopyrightable ' are the longest words in English language with no repetition of a letter. " Dermatoglyphics "och" uncopyrightable "är de längsta orden i engelska språket utan upprepning av ett brev.

 • The commonest metal in the human body is calcium (forfeits: iron , mercury)., mainly because the bones are calcium phosphate crystals. Den vanligaste metallen i den mänskliga kroppen är kalcium (inte längre kan: järn , kvicksilver)., främst på grund benen är kalciumfosfat kristaller. ("Genius" award - 100 points). ("Genius" utmärkelse - 100 poäng).

 • The "first" Prime Minister was Henry Campbell-Bannerman (forfeits: Walpole , Pitt the Elder); prior to this the official title was First Lord of the Treasury. Den "första" statsminister var Henry Campbell-Bannerman (inte längre kan: Walpole , Pitt d.ä.), före detta den officiella titeln var första Lord av statskassan. He became Prime Minister in 1905, 5 days after becoming First Lord of the Treasury. Han blev premiärminister 1905, 5 dagar efter att ha blivit Första Lord av statskassan. Prime Ministers nowadays become both Prime Minister and First Lord of the Treasury. Premiärministrarna bli numera både premiärminister och Första Lord av statskassan. Campbell-Bannerman's last words were "This is not the end of me". Campbell-Bannerman sista ord var "Detta är inte slutet på mig". Walpole never referred to his position as "Prime Minister". Walpole enligt aldrig sin ställning som "statsminister".

 • Another name for the common cormorant is the seacrow. Ett annat namn för den gemensamma skarven är seacrow. (felaktigt: shag) (felaktigt: shag)

 • The Queen's corgis are of the Pembroke variety , not the Cardigan. Drottningens Corgis är av Pembroke sort , inte Cardigan.

 • Tweed used to be fixed with stale urine. Tweed brukade fästas med inaktuella urin.

 • Mr Chicken lived in 10 Downing Street (felaktigt: Kentucky), he was actually the last private resident. Mr Chicken bodde i 10 Downing Street (felaktigt: Kentucky), var han faktiskt den sista privata hemvist.

I leave you with this piece of uncommon knowledge about calcium, from Jack Handy. "Most people don't realize that large pieces of coral, which have been painted brown and attached to the skull by common woodscrews, can make a child look like a deer." Good night.

Stephen: [about John Napier, who also was Baron Merchiston] There were some thefts, and he was almost certain it was one of his servants. And he wanted to trap his servants. Now, we're talking late 16th, early 17th century, so they were quite gullible, perhaps, and, erm, what he told them was that his rooster...his cock...could tell which one of his servants had stolen from him, if...
Jimmy: Sorry, "quite gullible"?
Stephen: Yeah. No, all right... He put the cockerel in a darkened room, you see, and the servants had to go in, and each one of them had to stroke it, like that. And he told them that when it was stroked, it could tell which one had thieving fingers. So they all had to go in and stroke it. So all the servants did this; what they didn't know was, in this darkened room, he had covered his cockerel in soot. So all the ones who were completely innocent thought, "I don't mind; I'll stroke it, I'm very happy to." But the one who had stolen thought, "I'm just gonna pretend I've stroked it." So he was the only one with clean hands.

Sean: What if I say the answer in a different language, do I get more points? [presses buzzer] [brightly] Ocho! Ocho cardiganes el queeno have-a-ole! [trails off into indistinct, lilted song]
Jimmy: Do you get extra points for making up a language, like that?

Notes Transcription Notes

 • Saippuak(ik)auppias. With many thanks to Elena in Finland: "I'm pretty sure that he meant the word saippuakauppias, a soap salesman, or the word saippuakivikauppias, a soap-stone salesman." Although there is a longer Finnish palindrome, saippuakuppinippukauppias, Elena notes, "It has a different meaning saippua is soap, but saippuakuppi is a 'cup' on which you put the soap, a soapdish. And if you have a nippu of these kuppis, you have a bunch of soapdishes, kuppinippu. Saippuakuppinippukauppias is therefore a salesman who sells bunches of soapdishes."

 • Panauri biarmici. The real Latin name for the bearded tit is Panaurus biarmicus; Rory, one assumes, pluralized both words intentionally to speak of both he and Bill Oddie. References

 • "Ooh, that reminds me. I must buy a stamp." 3:e gången Stephen nämner det i tv. o Whose Line is it Anyway? - 25 november 1988 Stephen Fry gives this line as a response to "World's worst thing to say to the Royal Family." o Just a Minute - 26 July 2004 Nicholas Parsons: "And 34 seconds, 'What not to say to the Queen', Stephen, starting now." Stephen Fry: "Jimmy Tarbuck, at the end of a Royal Command Performance, famously said 'Oh, that reminds me, I must buy a stamp!' Which went down rather well. And there are the odd things like that which you can say to your ruler, to your, to your Monarch, as you please... " anteckningar Transcription Notes

 • Saippuak (IK) auppias. Med många tack till Elena i Finland: "Jag är ganska säker på att han menade ordet saippuakauppias, en tvål säljare, eller saippuakivikauppias ord, en täljsten säljare." Även om det finns en längre finskt palindrom, saippuakuppinippukauppias, Elena anteckningar: "Det finns en annan innebörd -. Saippua är tvål, men saippuakuppi är en" kopp "som du sätter tvål, en soapdish Och om du har en nippu av dessa kuppis har du ett gäng soapdishes är kuppinippu. Saippuakuppinippukauppias därför en försäljare som säljer klasar av soapdishes. "

 • Panauri biarmici. Den verkliga latinska namnet för skäggmes är Panaurus biarmicus, Rory, en förutsätter, pluralized båda orden avsiktligt tala om både han och Bill Oddie. Referenser

 • "Ooh, det påminner mig. Jag måste köpa ett frimärke." 3: e Gången Stephen nämner DET I tv. O Vems Line är det ändå? - 25 november 1988 Stephen Fry ger denna linje som ett svar på "Världens värsta säga till kungafamiljen." O bara en minut - 26 juli 2004 Nicholas Parsons: "Och 34 sekunder," Vad inte säga till drottningen ", Stephen, börjar nu." Stephen Fry: "Jimmy Tarbuck, vid slutet av en kunglig Command Performance, sade berömda" Åh, påminner det mig, måste jag köpa en stämpel! "Som gick ned ganska bra. Och det finns de udda saker som det som du kan säga till din härskare, din, din Monarch, som du vill... "