Avsnitt 4 - "Cheating"

Premiärdatum: 21 oktober 2005 (BBC 2)


Alexander Armstrong
(vinnare med 93 poäng)
1:a och enda gången

Jeremy Clarkson (0 poäng)
2:a gången

John Sessions (-10 poäng)
5:e gången

Alan Davies (-52 poäng)

The panellists were asked to keep their own scores. Paneldeltagarna ombads att hålla sina egna värderingar. An extra 100 points would be awarded for any contestant who recorded their score absolutely accurately. En extra 100 poäng skulle tilldelas för en tävlande som spelade in sitt poäng helt korrekt. Alexander Armstrong was the only person who accurately recorded his score
(-7) and therefore received 100 points bringing his score up to 93. Alexander Armstrong var den enda person som registreras korrekt hans poäng
(-7) och därför fick 100 poäng föra hans poäng upp till 93. (Jeremy trodde att hans poäng var -29, John trodde hans poäng var 7 och Alan trodde att hans poäng var -85 ˝.)

  • The 'winner' of the marathon at the 1904 Olympics in St. Den "Vinnaren" av maraton vid 1904 OS i St Louis, Missouri, Frederick Lorz, went most of the way by car. Louis, Missouri, Frederick Lorz gick större delen av vägen med bilen. Fourth place was awarded to a Cuban postman named Felix Carbajal, despite falling ill to apples he ate from an orchard en route. Len Taw, one of the first black African competitors in the Olympic Games, finished 9th despite being chased a mile or so off course by a large dog. Fjärde plats gick till en kubansk brevbärare heter Felix Carbajal, trots insjuknandet för äpplen han åt från en fruktträdgård på vägen. Len Taw, en av de första svarta afrikanska konkurrenter i OS, slutade 9. trots att jagade en mil eller så utanför kurs av en stor hund.


  • Many riders competing in the 1904 Tour de France were disqualified because of receiving illegal tows from motor vehicles during night races. Maurice Garin was disqualified for taking a train through part of the route. Många ryttare tävlar i 1904 Tour de France diskvalificerades på grund av få olagliga drev från motorfordon under natten tävlingar. Maurice Garin blev diskvalificerad för att ta en tåg genom en del av rutten.

  • Challenger, Tornado, Typhoon, Mustang, Laser, Marauder, Hurricane, Starquest, Apache, Buccaneer, Jetstream, Superstorm and Cobra are all makes of caravan (forfeits: tanks, fighters, helicopters). Challenger, Tornado, Typhoon, Mustang, Laser, Marauder, orkanen, Starquest, Apache, Buccaneer, Jetstream, Superstorm och Cobra är alla märken husvagn (felaktigt: tankar, kämpar, helikoptrar).

  • Patriot, Gladiator, Dagger, Javelin, Merlin, Archer, Arrow, White King and Excalibur are all variants of parsnip (felaktigt: missiles). Boris Pasternak 's surname means parsnip in Russian. Patriot, Gladiator, Dolk, Spjut, Merlin, Archer, pil, Vit King och Excalibur är alla varianter av palsternacka (felaktigt: missiler). Boris Pasternak s efternamn betyder palsternacka i ryska. Jeremy grows his own parsnips in a field near where he lives. Jeremy växer hans egna palsternacka i ett fält i närheten av där han bor.

  • The first creature to be sent into space was a fruit fly (forfeits: monkey, dog). Den första varelsen att sändas ut i rymden var en bananfluga (felaktigt: apa, hund).

  • The fruit fly has the largest sperm of any organism, with an uncoiled size of around 20 times its own length (5.8 cm). Bananfluga har den största spermier av en organism, med ett utrullat storlek på cirka 20 gånger sin egen längd (5,8 cm).

  • Tonya Harding 's attempt to eliminate the competition of Nancy Kerrigan at figure skating, and Douglas "Wrong Way" Corrigan 's transcontinental flights. Tonya Harding : s försök att eliminera konkurrensen från Nancy Kerrigan i konståkning före och under OS 1994 i Lillehammer, Norge, och Douglas "Wrong Way" Corrigan 's transkontinentala flyg.

  • Since Germany was only reunified in 1990, the Second World War only officially ended that year. Eftersom Tyskland var bara återförenat i 1990, den andra världskriget endast officiellt slut det året. (felaktigt: 1945) (felaktigt: 1945)

  • Swiss inventions include velcro, milk chocolate, cellophane, rayon and the Swiss army knife (felaktigt: cuckoo clock). Schweiziska uppfinningar inkluderar kardborre, mjölkchoklad, cellofan, rayon och schweiziska armékniven (felaktigt: gökur).

  • 1792 - the year the guillotine was first used, the birth of the inventor of the computer and the death of the inventor of the sandwich and Cambridge University introduced the concept of examinations judged on a written rather than oral basis. 1792 - det år då giljotinen användes först, födelsen av uppfinnaren av datorn och död uppfinnare smörgås och Cambridge University infört begreppet undersökningar bedöms på ett skriftligt snarare än muntligt grund.

Until next week, I leave you with this quite interesting question. What do lawyers and sperm have in common? One in fifty-million has a chance at becoming a human being. Good night.