Avsnitt 5 - "Cat's Eyes"

Premiärdatum: 28 oktober 2005 (BBC 2)


Sean Lock
(vinnare med 12 poäng)
7:e gången

Rich Hall (3 poäng)
11 gången

Alan Davies (-18 poäng)

Jo Brand (-28 poäng)
9:e gången

 • Women have been shown to be able to " smell fear ". Animals can smell the fear of each other but not of another species. Kvinnor har visat sig kunna " lukta skräck ". Djuren kan lukta rädslan för varandra men inte av en annan art.

 • "Cats Eyes" Cunningham shot down the very first plane by night in 1940 because he had airborne radar. "Katter Ögon" Cunningham sköt ner den allra första planet genom natten i 1940 eftersom han hade luftburen radar. Alan initially mistook Cunningham for the inventor of the cat's eyes, Percy Shaw. Alan misstog ursprungligen Cunningham för uppfinnaren av kattens ögon, Percy Shaw. (felaktigt: [He ate] Carrots) (felaktigt: [Han åt] Morötter)

 • Marco Polo first heard the curious sounds that were created in the desert by sand dunes, which he claimed were the spirits of the desert. Marco Polo hörde först de nyfikna ljud som har skapats i den öknen med sanddyner, som han påstod var andar i öknen. There are more molecules in a glass of water than there are grains of sand in the entire world. Det finns fler molekyler i en glas vatten än det finns sandkorn i hela världen.

 • Pliny the Elder and others believed that a giraffe was the result of a cross between a camel and a leopard. Plinius den äldre och andra trodde att en giraff var resultatet av en korsning mellan en kamel och en leopard. This creature was originally called a "camelopard". Denna varelse var ursprungligen kallas "GIRAFF".

 • Since 1982, a centenarian in the UK receives a 'telemessage' from the Queen, but only on application from the Anniversaries' Secretary at Buckingham Palace. Sedan 1982, en hundraåring får i Storbritannien ett "telemessage" från drottningen, men endast på begäran från Årsdagar "sekreterare vid Buckingham Palace.

 • There is no word for a Roman who was in charge of 100 men (felaktigt: centurion). Det finns inget ord för en romersk som var ansvarig för 100 män (felaktigt: centurion). Strictly speaking, centurions were in charge of 83 men, although it was normally between 60 and 80. Strängt taget var centurioner med ansvar för 83 män, även om det var normalt mellan 60 och 80.

 • It is suggested that Nero played the kithara while Rome burned down (felaktigt: fiddled while Rome burned). Det föreslås att Nero spelade Kithara medan Rom brann ner (felaktigt: fifflat medan Rom brann). It was impossible for him to have played the violin as it didn't exist until the 14th century. Det var omöjligt för honom att ha spelat fiol, eftersom det inte fanns förrän den 14: e århundradet. He blamed the Christians for the Great Fire of Rome. Han klandrade kristna för branden i Rom.

 • Elephants used to be caught by Ethiopian elephant catchers who would capture one, disable it and use it as a breeding animal. Elefanter som används för att omfattas av etiopiska elefant fiskare som skulle fånga en, inaktivera den och använda den som en avel djur. Methods used to frighten elephants included setting fire to oil -covered pigs and setting them at the elephants. Metoder som används för att skrämma elefanter ingår sätta eld på olja täckta grisar och ställa dem på elefanterna.

 • No animals are mentioned that have short memories. Inga djur nämns som har korta minnen. (felaktigt: goldfish) (felaktigt: guldfisk)

 • A Myoclonic jerk is a sensation of falling during the prestages of sleep used in early stages of evolution to prevent gravity from removing the creature from trees. En myoklonisk ryck är en känsla av att falla under prestages av sömn som används i tidiga skeden av utvecklingen för att förhindra allvarlig tar bort varelsen från träd.

 • The largest lake entirely within Canada is the Great Bear Lake. Den största sjön helt inom Kanada är Stora Björnsjön. None of the Great Lakes are entirely in Canada, so none of them count. Ingen av de stora sjöarna är helt i Kanada, så ingen av dem räknas. The deepest lake in Canada is Lake Manitou, which has an island inside it, and in that island there is a lake. Den djupaste sjön i Kanada är sjön Manitou, som har en ö inuti, och i den ön finns en sjö. That makes it the largest lake that's in an island that's in a lake in the world. Det gör den till den största sjön som är på en ö som är i en sjö i världen. (felaktigt: Who cares?) (felaktigt: Vem bryr sig?)


 • Botts' dots is the name for "cat's eyes" in California. Botts "prickar är namnet på "kattens ögon" i Kalifornien. They were created by Dr. De skapades av Dr Elbert Botts. Elbert Botts. Unlike Percy Shaw, he received no money because he was working for the California Department of Transportation at the time. Till skillnad från Percy Shaw fick han inga pengar eftersom han arbetade för California Department of Transportation vid den tidpunkten.

I leave you with a helpful tip from the billionaire John Paul Getty: "My formula for success," he said, "is: rise early, work late, and strike oil." Good night.