Avsnitt 7 - "Constellations"

Premiärdatum: 11 november 2005 (BBC 2)


Jeremy Clarkson
(vinnare med 5 poäng)
3:e gången

Sean Lock (3 poäng)
8:e gången

Rich Hall (2 poäng)
12:e gången

Alan Davies (-18 poäng)

  • Judge the Constellation Challenge: Join stars on a piece of paper to form a constellation. Bedöm Constellation Challenge: Gå stjärnor på ett papper för att bilda en konstellation. Rich drew " George Foreman delivering a powerful right-handed shot to the head of a parakeet ", Sean drew a train, Jeremy drew the head of an old woman, Alan drew a smiley face. Rich drog " George Foreman levererar en kraftfull högerhänt skott i huvudet på en undulat ", drog Sean ett tåg, drog Jeremy huvudet av en gammal kvinna, drog Alan ett leende ansikte. Actual constellations were: Taurus, Aries, Sagittarius and Cancer respectively. Faktiska konstellationer var: Oxe, Väduren, Skytten och cancer respektive.

  • It would take around an hour to drive to Outer space, as it is 62 miles (100 km) above the Earth's atmosphere. Det skulle ta runt en timme att köra till Yttre rymden, eftersom det är 62 miles (100 km) över jordens atmosfär.

  • The smallest recorded dog in the world was a Yorkshire Terrier that was 2.5 inches high and 3 inches long and weighed 4 ounces. Den minsta inspelade hund i världen var en Yorkshire Terrier som var 2,5 inches hög och 3 inches lång och vägde 4 gram.

  • Chihuahua Cheese is a popular roasting (Asadero) cheese from the Mexican state of Chihuahua. Chihuahua Ost är en populär rostning (Asadero) ost från den mexikanska delstaten Chihuahua.

  • Flint is made of quartz from sponges. Flinta är gjord av kvarts från svampar.

  • The only survivor of the Crimean War is a naval tortoise called Timothy the Tortoise. Den enda överlevande från Krimkriget är en marin sköldpadda som heter Timothy sköldpaddan. It was born fourteen years before the war started in 1853 and died in 2004 and was the ship's mascot of the naval ship HMS Queen during the first bombardment of Sebastopol. Det föddes fjorton år innan kriget började 1853 och dog 2004 och var fartygets maskot för örlogsfartyg HMS Drottning under första bombardemanget av Sebastopol. The reason why it was the only survivor of the Crimean War was that the war between the United Kingdom and Russia only officially ended in 1966. Anledningen till det var den enda överlevande av Krimkriget var att kriget mellan Storbritannien och Ryssland endast officiellt upphörde 1966. This was because Berwick-upon-Tweed was officially rendered part of the British Empire, but not part of England or Scotland. Detta berodde på att Berwick-upon-Tweed var officiellt blivit en del av det brittiska imperiet, men inte en del av England eller Skottland. Berwick-upon-Tweed was formally announced to be at war with the Russian Empire in 1853, but not included in the peace declaration in 1856, meaning that it was still at war until 1966. Berwick upon Tweed formellt tillkännagavs att vara i krig med det ryska imperiet år 1853, men ingår inte i fred deklarationen 1856, vilket innebär att det fortfarande i krig fram till 1966. Since everyone who had "fought" in the war had died by 1966 except for the tortoise, it is recognised as the only survivor of the Crimean War. Eftersom alla som hade "kämpat" i kriget hade dött av 1966 med undantag för sköldpaddan, är det erkänt som den enda överlevande av Krimkriget.

  • A luffa comes from the ground (felaktigt: the sea), because it's a plant that you can grow. En luffa kommer från marken (felaktigt: havet), eftersom det är en växt som man kan växa.

  • The Ford Model T was available in grey, red or Brewster green (forfeits: black, any colour so long as it's black). Den Ford Model T var tillgängliga i grått, rött eller Brewster grön (felaktigt: svart, vilken färg så länge det är svart). In Manchester, you could only get them in blue. I Manchester kan du bara få dem i blått. They were only available in black after 1913. De var endast tillgänglig i svart efter 1913. There is no evidence that Henry Ford said that you could get them in any colour so long as it's black. Det finns inga bevis för att Henry Ford sa att man kunde få dem i valfri färg, så länge det är svart.


  • The Gatso Camera was invented by Maurice Gatsonides to monitor the speed of a car so he could find a way to make a car go faster around corners (felaktigt: to raise money for the government). Den Gatso Camera uppfanns av Maurice Gatsonides att övervaka hastigheten på en bil så att han kunde hitta ett sätt att göra en bil att gå fortare runt hörn (felaktigt: att samla in pengar till staten).

  • Samuel Pepys buried a piece of Parmesan cheese (felaktigt: diary) in his garden during the Great Fire of London. Samuel Pepys begravd en bit parmesan ost (förverkas: dagbok) i sin trädgård under stora branden i London.

I'll leave you with the final words of the Mexican revolutionary Pancho Villa, who was gunned down in 1923. [Spanish accent] "Don't let it end like this," he said, as he died. "Tell them... I said something." I know just how he felt. Good night.