Avsnitt 9 - "Creatures"

Premiärdatum: 25 november 2005 (BBC 2)


Helen Atkinson-Wood
(vinnare med 200 poäng)
1:a och enda gången

Andy Hamilton (22 poäng)
2:a gången

Alan Davies (15 poäng)

Bill Bailey (-20 poäng)
10:e gången

Helen Atkinson-Wood är gift med Rowan "Mr. Bean" Atkinson som vi alla känner igen från "Svarte Orm" där han hade sällskap av bl.a. programledaren Stephen Fry. Helen själv var också med. Hon spelade kafé-ägaren Mrs. Miggins.

Djur / Zoo

Difficult question bonus — one question is deemed "so impossible" that a correct answer would be rewarded with 200 points. Svår fråga bonus - en fråga anses "så omöjligt" att en korrekt svar skulle belönas med 200 poäng. Spot the Cuttlefish - concealed somewhere in the show there would be a cuttlefish or part of a cuttlefish. Dekor Bläckfisk - dolt någonstans i showen skulle det finnas en bläckfisk eller en del av en bläckfisk.

 • Out of the 4 animal buzzers, the chicken has the most chromosomes at 78. Av de 4 djur buzzers, den hönan har flest kromosomer vid 78. (or as they're counted in pairs, 39 pairs) (felaktigt: Gorilla) (Eller som de är räknade i par, 39 par) (förverkad: Gorilla)

 • Pygmy chimpanzees, or bonobos are highly sexed apes and if a pair of them see any mysterious objects, like a box, they have recreational sex. Pygmy schimpanser eller bonobos är mycket könsbestämmas apor och om ett par av dem ser några mystiska föremål, som en låda, de har fritids sex.

 • Swimming through treacle is similar to swimming in water, because even though it's hard to use your arms, the legs are pushing on a harder surface, so you get a big spring from it, so the speed is virtually the same. Simning genom sirap liknar simma i vatten, för även om det är svårt att använda armarna, är benen trycka på en hårdare yta, så att du får en stor fjäder från det, så hastigheten är nästan samma.

 • The material used in schools to write on blackboards is gypsum. Det material som används i skolorna för att skriva på griffeltavlor är gips. (felaktigt: Chalk) (felaktigt: Krita)

 • C 6 H 12 O 6 (S) + 6O 2 (g) -> 6CO 2 (g) + 6H 2 O(g), described as an "explosion in a custard factory"; is the oxidisation of glucose. C 6 H 12 O 6 (S) + 6O 2 (g) -> 6CO 2 (g) + 6H 2 O (g), som beskrivs som en "explosion i en vaniljsås fabrik", är oxidation av glukos. (This question was worth 200 points and was answered correctly by Helen.) (Denna fråga var värt 200 poäng och besvarades korrekt av Helen.)

 • The French word for custard is "Crème Anglaise". Den franska ordet för vaniljsås är "Crème Anglaise". (Literally English Cream) (Bokstavligen engelska Cream)

 • As well as being able to sing, the New Guinea Singing Dog (a type of canine), is the only dog to climb trees. Förutom att kunna sjunga, det Nya Guinea Singing Dog (en typ av hund är), den enda hunden att klättra i träd.

 • Octopuses pretend to be coconuts. Bläckfiskar låtsas vara kokosnötter. (felaktigt: Cuttlefish) (felaktigt: Bläckfisk)

 • Marie Curie who discovered radium together with her husband Pierre, was the first winner of two Nobel Prizes. Marie Curie som upptäckte radium tillsammans med sin man Pierre, var den första vinnaren av två Nobelpris. One for Physics and one for Chemistry. En för fysik och en för kemi. She discovered radium, which had luminous properties making it extremely popular. Hon upptäckte radium, som hade lysande egenskaper som gör det mycket populärt. It was used in toothpaste, watches, hair tonic, sweets, condoms and many other things. Den användes i tandkräm, klockor, hårvatten, godis, kondomer och mycket annat. As a result, many people ended up dying from bone degeneration and general ill-health. Som ett resultat av, slutade många människor upp dör av ben degeneration och allmän ohälsa. The Radium Dial Company was a huge scandal in the 20th century. Den Radium Dial Bolaget var en stor skandal i det 20th århundradet.

 • The inventor of the pie chart was Florence Nightingale. Den Uppfinnaren av cirkeldiagrammet var Florence Nightingale. Note: This 'fact' was later stated on the DVD release as false. OBS: Denna "faktum" senare anges på DVD-utgåvan som falsk. The Scottish engineer William Playfair, first used the pie chart about 20 years before Florence Nightingale's birth. Den skotska ingenjören William Playfair, först använde cirkeldiagram cirka 20 år innan Florence Nightingale föddes. There is a dispute if Nightingale used the pie chart without the knowledge that it was used before. Det finns en tvist om Nightingale använde cirkeldiagram utan kunskap om att det använts tidigare.


 • Most tigers in the world are in private hands in the United States. De flesta tigrar i världen är i privata händer i USA. (Forfeits: Asia, Zoos) (Förlorar: Asien, Zoo)

 • Silly, Billy, Chilly, Pussy, Pissy, Corny, Punchy, Misery, Messy and Prat are all places in France. Silly Billy, Chilly, Pussy, Pissy, Corny, Punchy, elände, kladdigt och Prat är alla platser i Frankrike. (felaktigt: The Ten Dwarves, made by an audience member who lost 45 points according to Stephen, although unlike in future episodes, this wasn't mentioned at the end of the show.) (Förverkad De tio Dwarves., som görs av en publik medlem som förlorade 45 poäng enligt Stephen, men till skillnad från i framtida episoder, var detta inte nämns i slutet av showen)

...and one of the little-understood differences between men and women, of course, is that women live longer. The world's oldest recorded human being was Jeanne Calment of Arles in France, who died recently aged a hundred and twenty-five years old. On her one hundred and twenty-first birthday, she was asked what the secret of her longevity was. She attributed it to olive oil; she ate it nearly every meal as well as rubbing it into her skin. "I only have one wrinkle," she said, "and I'm sitting on it." Good night.