Avsnitt 10 - "Divination" ("Spådom")

Premiärdatum: 24 november 2006 (BBC 4)


Graeme Garden
(vinnare med 7 poäng)
1:a och enda gången

Phill Jupitus (6 poäng)
11 gången

Johnny Vaughan (-19 poäng)
1:a och enda gången

Alan Davies (-70 poäng)

Alan Davies was absent for the recording of this episode, as it clashed with his favourite football team, Arsenal, playing in that year's UEFA Champions League Final - the biggest game in their history. Alan Davies var frånvarande för inspelning av denna episod, som det krockade med hans favorit fotbollslag, Arsenal, spelar i det årets UEFA Champions League finalen - det största spelet i sin historia. Close-up shots of him in his chair at the start were taken during the recording of episode 8 (to match with Phill Jupitus being seated on his right). Närbilder av honom i sin stol vid starten togs under inspelningen av episod 8 (för att matcha med Phill Jupitus som sitter på hans högra). The customary opening long shot of the whole panel was accomplished with a lookalike taking his seat. Den sedvanliga öppning långskott av hela panelen genomfördes med en lookalike tar sin plats. The final edit then showed him dematerialising after pressing his buzzer, which supposedly teleported him to the football match (accompanied by the TARDIS sound). De slutliga redigeringen sedan visade honom dematerialisera efter att hans summer, som förmodligen teleported honom till fotbollsmatchen (tillsammans med TARDISEN ljud). His other brief contributions - which earned him forfeits, ensuring that he still lost -were also pre-recorded and played in the studio as a voiceover. Hans andra korta inlägg - som gav honom inte längre kan, se till att han fortfarande förlorade - också i förväg in och spelas i studion som en berättarröst.

Each of the panellists were told to predict their scores using a form of divination. Var och en av paneldeltagarna fick höra att förutsäga sina poäng med en form av spådom. + Johnny - Coscinomancy - Using a sieve Johnny - Coscinomancy - Använda såll + Graeme - Tyromancy - Using cheese, or in this case Mini Babybels Graeme - Tyromancy - Använda ost, eller i detta fall - Mini Babybels + Phill - Tasseomancy - Using tea Phill - Tasseomancy - Använda te + Alan - Pygomancy - Using a plastic pair of buttocks Alan - Pygomancy - Använda en plast par skinkor

Whoever managed to accurately predict their own score at the end would be rewarded with 666 bonus points. Den som lyckades att exakt förutsäga sin egen poäng i slutet skulle belönas med 666 bonuspoäng. No-one managed to do so accurately with their own scores, but Vaughan correctly guessed Garden's score. Ingen lyckades göra det noggrant med sina egna värderingar, men Vaughan korrekt gissade trädgård poäng. The 666 points were not given because it had to be their own score they predicted. De 666 poäng fick inte eftersom det hade att vara sin egen poäng de förutspådde.

 • Fry interprets the panel members' dreams, and comes to the conclusion they are all gay. Stek tolkar panelen medlemmarnas drömmar, och kommer till slutsatsen att de är alla homosexuella.

 • Clever Hans the horse was able to count and work out square roots and could read someone's body language. Clever Hans hästen kunde räkna och räkna ut kvadratrötter och kunde läsa någons kroppsspråk.

 • If you see a dead donkey, you should jump over it three times for good luck. Om du ser en död åsna, bör du hoppa över det tre gånger för lycka.

 • A demonym is your people name. En Invånarnas namn är ditt folk namn.

 • The Chinese language for "American" is "Lovely country person" in English. Den kinesiska språket för "American" är "Härliga land personen" på engelska. The Englishman is called a "Hero country person" and a Frenchman is a "Law country person". Engelsmannen kallas "Hero land personen" och en fransman är en "lag land personen".

 • Robert Johnson and his death at the crossroads, by having strychnine poisoning in his whisky. Robert Johnson och hans död vid korsningen, genom att ha stryknin förgiftning i hans whisky.

 • Deeper Blue (the first computer to beat a chess grandmaster) is now working for United Airlines as a reservations clerk. Djupare Blå (den första datorn för att slå ett schack stormästare) arbetar nu för United Airlines som reservationer kontorist.

 • The Number of the Beast is 616. Den Number of the Beast är 616. (felaktigt: 666) (felaktigt: 666)

 • Thomas Midgeley, inventor of leaded petrol and CFCs has done more damage to the environment than any other person in history. Thomas Midgeley, uppfinnare av blyad bensin och CFC har gjort mer skada på miljön än någon annan person i historien. (Forfeits: George Bush, Stalin, Genghis Khan, Mao Zedong, Margaret Beckett) (Förlorar: George Bush, Stalin, Djingis Khan, Mao Zedong, Margaret Beckett)

 • European witchcraft is known for causing harm to people by sticking pins into dolls known as poppets. Europeiska trolldom är känd för att orsaka skador på människor genom att sticka nålar i dockor kallas poppets. (felaktigt: Voodoo) (felaktigt: Voodoo)

 • A desire line is a name given by planners to paths made by people who wander. En önskan linje är ett namn som ges av planerare att vägar görs av människor som vandrar. People who wander without really thinking are called Meanderthals. Människor som vandrar utan att egentligen tänka kallas Meanderthals.

I leave you with this mysterious quatrain from Stephen Wright, the Nostradamus de nos jours. "I went to a restaurant that serves breakfast at any time. So I ordered French toast during the Renaissance." Good night.