Avsnitt 11 - "Denial & Deprivation"

Premiärdatum: 1 december 2006 (BBC 4)


Roger McGough
(delad vinnare med 1 poäng)
1:a och enda gången

Vic Reeves
(delad vinnare med 1 poäng)
2:a gången

Mark Steel (-6 poäng)
3:e gången

Alan Davies (-39 poäng)
[1]

[1] Dessa 39 minuspoäng gjorde att Alan passerade 1000 minuspoäng sett över hela serien.

The show was deprived of the normal set. Showen berövades den normala uppsättningen. Instead, Alan Davies and Mark Steel were sitting at school desks, Roger McGough and Vic Reeves had side tables and glasses of whisky and Stephen Fry sat at an auctioneer's stand with a gavel. Istället blev Alan Davies och Mark Steel sitter vid skolbänkar, Roger McGough och Vic Reeves hade sidan tabeller och glas för whisky och Stephen Fry satt på en auktionsförrättarens monter med en ordförandeklubba. The director of photography was "fired" so there was a lack of light. Den chef för fotografering var "sparken" så fanns det en brist på ljus. Some of the studio was lit by candles. En del av studion tändes av ljus. The audience was forced to watch in the street (although only for a humorous pre-filmed segment). Publiken var tvungen att titta på gatan (även om bara för en humoristisk förväg filmade segmentet). The buzzers were hand-cranked. De buzzers var handvevade.

The team were each given a tray, containing dental floss, chilli powder, a potato and a green pen. Laget fick var en bricka, som innehåller tandtråd, chilipulver, en potatis och en grön penna. The panellists had to find out how each item had been used in a prison escape. De Paneldeltagarna fick reda på hur varje objekt hade använts i ett fängelse fly. + Green pen - Steven Russell dyed his shirt green, the same colour shirts as those of the prison doctors, and walked out of the prison. Grön penna - Steven Russell färgade hans skjorta grön, samma färg skjortor som de av fängelset läkare, och gick ut ur fängelset. + Dental floss - Vincenzo Curcio used floss to file down the bars. Tandtråd - Vincenzo Curcio använt tandtråd för att fila ner staplarna. + Chilli powder Five prisoners from Pakistan threw spice powder into the eyes of a warden and ran out of the prison. Chilipulver - Fem fångar från Pakistan kastade krydda pulver i ögonen på en warden och sprang ut ur fängelset. + Potato - John Dillinger stole a raw potato, carved it into the shape of a gun, painted it black with boot polish and held up a warden with it. Potatis - John Dillinger stal en rå potatis, ristade det i form av en pistol, målade den svart med skokräm och höll upp en warden med det.

  • According to Anna Freud, when children play with their food, they are really playing with their excrement. Enligt Anna Freud, när barnen leker med sin mat, de leker verkligen med sin avföring.

  • William Banting and the invention of diets. William Banting och uppfinningen av dieter. In 1864, he wrote a booklet called "Letter on Corpulence Addressed to the Public", which gave word to the term "to bant", which is dieting. År 1864 skrev han ett häfte som heter "Brev om FETMA riktar sig till allmänheten", som gav ordet till uttrycket "att Bant", som är bantning.

  • Hoover the talking seal is a seal discovered in Maine in 1971, who was found to have a Bostonian accent. Hoover den talande tätningen är en tätning upptäcktes i Maine 1971, som visade sig ha en Bostonian accent. He died in 1985 and appeared on ABC's Good Morning America and had his own obituary in the Boston Globe. Han dog 1985 och visades på ABC: s Good Morning America och hade sin egen dödsruna i Boston Globe.

  • The Bastille held only seven prisoners. Den Bastiljen hade endast sju fångar. Four of them were forgers and two lunatics (one of whom thought he was Julius Caesar). Fyra av dem var förfalskare och två galningar (varav trodde att han var Julius Caesar).

  • The Kray twins were imprisoned in the Tower of London due to desertion from National Service. De Kray tvillingar fängslades i Towern på grund av desertering från värnplikt.

  • The four main religions of India are Hinduism (805 million of them), Islam (134 million of them), Christianity (23 million of them) and Sikhism (19 million of them). De fyra viktigaste religionerna i Indien är hinduism (805 miljoner av dem), Islam (134 miljoner av dem), kristendom (23 miljoner av dem) och sikhism (19 miljoner av dem). (felaktigt: Buddhism) (felaktigt: Buddhism)

  • No-one milks a yak, because yaks are the male of the species. Ingen mjölkar en jak, eftersom jakar är den manliga av arten. (felaktigt: Milkman) (felaktigt: Milkman)

  • Crabs have 10 legs. Krabbor har 10 ben. (felaktigt: 8) (felaktigt: 8)

  • George Washington did not cut down cherry trees. George Washington inte hugga ner körsbärsträd träd. It was a myth invented by Parson Weems. Det var en myt som uppfanns av Parson Weems. Washington's father said "My son, your truth means more to me than 1,000 trees bathed in silver, with apples of gold." Washingtons far sade: "Min son, att din sanning mer för mig än 1.000 träd badar i silver, med äpplen från guld. "

  • The panel have to correctly identify a picture of the Yeomen of the Guard. Panelen måste korrekt identifiera en bild av yeomen av vakten. (felaktigt: Beefeaters) (felaktigt: Beefeaters)

I leave you with a famous denial. When the American President, Thomas Jefferson, was asked if he was having an affair with one of his slaves, Sally Hemmings, he replied, "The man who fears no truth has nothing to fear from lies." DNA recently, on Sally's descendants, has shown that this meant "Yes." Good night.