Avsnitt 12 - "Domesticity" ("Hemliv")

Premiärdatum: 8 december 2006 (BBC 4)


Jessica Hynes [1]
(vinnare med -3 poäng)
1:a och enda gången

Phill Jupitus (-4 poäng)
12:e gången
(5:e gången denna säsong)

Jo Brand (-18 poäng)
13:e gången

Alan Davies (-64 poäng)

[1] Jessica Hynes gick fortfarande under sitt flicknamn Stevenson när detta spelades in.

 • Dry cleaning involves solvents such as perc, so it is not really dry at all. Kemtvätt innebär lösningsmedel såsom PERC, så det är inte riktigt torr alls.

 • Ray Davis (not the Ray Davies from " The Kinks ") used 100,000 gallons of dry-cleaning fluid in 1964, while researching in neutrinos. Ray Davis (inte Ray Davies från " The Kinks ") som används 100.000 liter kemtvätt vätska i 1964, medan forska i neutriner. After finishing his work, the leftover fluid remained in house in Leadville, South Dakota, because it is a hazardous waste. Efter att ha avslutat sitt arbete, förblev överblivna vätskan i huset i Leadville, South Dakota, eftersom det är en farligt avfall.

 • The first vacuum cleaner was horse drawn, because people couldn't buy a vacuum cleaner, because it was intended as a service. Den första dammsugaren var häst, eftersom folk inte kunde köpa en dammsugare, eftersom det var tänkt som en tjänst.

 • "The first practical dishwasher was invented to wash dishes more..." "Den första praktiska diskmaskin uppfanns för att tvätta rätter mer... " "safely". "Säkert". The inventor of this dishwasher was called Josephine Cochrane. Uppfinnaren av denna diskmaskin hette Josephine Cochrane. She invented the idea, because her porcelain kept being chipped by her servants and herself. Hon uppfann idén, eftersom hennes porslin hålls som flisas av hennes tjänare och sig själv. It cost US$250 to make, which was a lot in the 1880s, but it could clean and dry 200 dishes in 2 minutes and it won 1st prize at the 1893 World's Fair in Chicago. Det kostar 250 USD att göra, vilket var mycket på 1880-talet, men det kan rengöra och torka 200 rätter i 2 minuter och den vann 1: a pris på 1893 Världsutställningen i Chicago. (Forfeits: Quickly, Cleanly) (Förlorar: Snabbt, snyggt)

 • The second greatest cause of death for women up to the year 1800 was cooking, largely because their dresses would catch fire. Childbirth was the greatest cause. Den näst största dödsorsaken för kvinnor fram till år 1800 var matlagning, till stor del därför att deras klänningar skulle fatta eld. Förlossning var den största orsaken. (felaktigt: Domestic Violence) (Förverkad våld i hemmet)

 • To create the impression that the house has been cleaned when you have not, spray furniture polish behind the radiator. Om du vill skapa ett intryck av att huset har rengjorts när du inte har, spraya möbler polska bakom radiatorn.

 • Silk and spaghetti can both stick to brick walls. Silke och spagetti kan både pinne till tegel väggar.

 • Rhubarb and brown sauce can be used to clean copper and silver. Rabarber och brun sås kan användas för att rena koppar och silver.

 • Using your own saliva is the cheapest way of removing blood stains from your clothes. Använd din egen saliv är det billigaste sättet att ta bort blodfläckar från kläder.

 • The bottom door hinge is placed higher because of the effect of foreshortening. Den nedre gångjärn placeras högre på grund av effekten av förkortning.

 • Pea soup and baked bean juice are drinks made from beans. Ärtsoppa och bakade bönor saft är drycker gjorda bönor. (felaktigt: Coffee) (felaktigt: Kaffe)

 • "Have you ever slid down a banister ?" "Har du gled någonsin ner en ledstång ? " - No, because people slide down the balustrade. - Nej, eftersom folk glida ner balustraden. (felaktigt: Yes) (felaktigt: Ja)

 • William Wordsworth could not smell. William Wordsworth kunde inte luktar. He suffered from Anosmia. Han led av anosmi. (felaktigt: Daffodils) (This question was worth 200 points to everyone, but instead Alan said the forfeit answer, daffodils) (Förverkad Påskliljor) (Denna fråga var värt 200 poäng för alla, utan Alan sa förverka svar, påskliljor)

  I leave you with one last good housekeeping hint, courtesy of Viz magazine's Top Tips. "Press Rice Krispies into the treads of your car tyres for that expensive gravel drive look." Happy hoovering, good bye. Thank you very much.