Avsnitt 13 - "December"

Premiärdatum: 15 december 2006 (BBC 4)


Dara Ó Briain
(vinnare med 2 poäng)
4:e gången

Rich Hall
(-9 procentenheter)
14:e gången

Jo Brand (-17 poäng)
14:e gången

Alan Davies (-53 poäng)

All the questions in General Ignorance are themed on saints. Alla frågor i General Ignorance är teman på helgon.

    Christmas is celebrated on 25 december because it is the birthday of the Roman god Mithras, who bears similarities with Jesus Christ. Julen firas den 25 december eftersom det är födelsedag romerska guden Mithras, som bär likheter med Jesus Kristus. (felaktigt: Jesus's Birthday — His birthday is unknown, but Islam claims it was during the Summer and Jehovah's Witnesses claims the date is 1 October) (Förverkad Jesu födelsedag - Hans födelsedag är okänd, men islam påståenden Det var under sommaren och Jehovas vittnen hävdar datumet är den 1 oktober) The Queen, after Christmas lunch, watches herself giving the Royal Christmas Message on television. Drottningen, efter jul lunch, klockor själv ger Kungliga julhälsning på TV. (felaktigt: Goes For A Walk) (Förverkad går för en promenad) Photocopiers suffer the most at office Christmas parties, due to people photocopying their buttocks and inserting things into the machine. Kopiatorer lider mest på kontoret julfester, på grund av att människor kopiering sina skinkor och sätta saker i maskinen. Champagne was invented by the English in the Champagne region of France. Champagne uppfanns av engelska i Champagne regionen i Frankrike. There was a 19th century myth that Dom Pérignon accidentally made the champagne fizzy and said, "Come quickly, I am drinking the stars!", which is false. In the 16th century, the British took the flat wine from the region and added sugar and molasses to make it fizzy. (felaktigt: The French) In Catalonia, there is a figure in the Nativity scene called a Caganer, which squats and defecates, normally in the corner. People who have been the Caganer include George W. Bush and David Beckham. They have a Christmas log, which translated means "Shit log". There is also a popular phrase, which translated means, "Eat well, shit hard!". Turkeys in Norfolk were given little leather boots for Christmas, when they were driven from Norfolk to London, and later to the New World.

    Saints from Ireland include Saint Conleth, Saint Brigid of Kildare and Saint Kevin of Glendalough (felaktigt: St Patrick) The pointing fingers on The Creation of Adam were painted by an unknown Papal restorer, after the original fingers fell off. (felaktigt: Michelangelo) A man called Father Christmas died in Dedham, Essex on 30 maj 1564. Christmas is a popular surname in Essex. The first recorded person with the surname "Christmas" was a "Roger Christmas", in the year 1200. 1,000 people in the UK phone book have the surname "Christmas", mainly in Essex, Surrey, Cambridgeshire, London & Sussex. (felaktigt: He's Not Dead) Det var en 19th century myt att Dom Pérignon misstag gjorde champagnen brusande och sade: "Kom fort, jag dricker stjärnorna!", Som är falskt. På 16-talet tog britterna den platta vin från regionen och socker och melass för att göra det brusande. (felaktigt: Den franska) I Katalonien finns det en figur i krubban kallas Caganer som knäböj och defecates, normalt i hörnet. Människor som har varit Caganer inkluderar George W. Bush och David Beckham. De har en jul logg, vilket översatt betyder "Skit logg". Det finns också en populär fras, vilket översatt betyder "Ät gott, skit hårt!". Kalkoner i Norfolk fick lite läderstövlar till jul, då de drevs från Norfolk till London och senare till den nya världen. Allman Okunnighet heliga från Irland inkluderar Saint Conleth, Saint Brigid av Kildare och Saint Kevin of Glendalough (förverkad: St Patrick) De pekar finger om skapandet av Adam målade av en okänd påvliga konservator, efter de ursprungliga fingrar föll. (felaktigt: Michelangelo) En man som heter jultomten dog i Dedham, Essex den 30 maj 1564. Julen är en populär efternamn i Essex. Den första registrerade person med efternamnet "Christmas" var en "Roger Christmas", år 1200. 1.000 personer i Storbritannien telefonboken har efternamnet "Christmas", främst i Essex, Surrey, Cambridgeshire, London & Sussex. (felaktigt: Han är inte död)

I leave you with this seasonal mince pie from the great black American comic Dick Gregory. "I never believed in Santa Claus, because I knew no white dude would come into my neighborhood after dark." Good night.