Avsnitt 2 - "Discoveries"

Premiärdatum: 29 september 2006 (BBC 4)


Vic Reeves
(vinnare med 16 poäng)
1:a gången

Alan Davies (0 poäng)

Clive Anderson (-7 poäng)
7:e gången

Arthur Smith (-23 poäng)
3:e gången

Uppfinningar och upptäckter

Each contestant has an unusual patent that has been registered at the United States Patent and Trademark Office and they had to work out what it was. Varje tävlande har en ovanlig patent som har registrerats i USA Patent and Trademark Office och de hade att räkna ut vad det var. + Alan: Santa Claus Detector. Alan: Jultomten Detector. + Clive: Brassiere Having Integrated Inflatable Bladders For The Holding Of Comestible Liquids Clive: Bysthållare ha integrerade uppblåsbara blåsor för anordnandet av ätbara vätskor + Arthur: Three-Tiered Comb-Over To Conceal Partial Baldness Arthur: tre nivåer Comb-Over för att dölja Partiell Håravfall + Vic: Fresh- Air Breathing Device & Method (Toilet Snorkel) Vic: Fresh- Air andningsapparat och Metod (Toalett Snorkel)

  • It rains the most on Saturdays, because of industrial activities over the week cause a seven day dust cycle. Det regnar mest på lördagar, på grund av industriell verksamhet under veckan orsaka en sju dagars damm cykel.

  • The link between gelignite (invented by Alfred Nobel), saccharin, and the rings of Uranus is that they were all serendipitous discoveries. Caffeine, Silly Putty, Viagra, the Post-it note, penicillin, and the Americas were also serendipitous discoveries. Kopplingen mellan gelignite (uppfanns av Alfred Nobel), sackarin och ringar Uranus är att de alla var serendipitous upptäckter. koffein, Silly Putty, Viagra, det Post-it-lapp, penicillin och Amerika var också serendipitous upptäckter.

  • Charles Darwin suffered from Chagas disease (felaktigt: I did). Charles Darwin led av Chagas sjukdom (felaktigt: jag gjorde). Millions of South Americans also suffer from it. Miljontals södra amerikaner lider också av det. It was discovered by Carlos Chagas and is the only disease entirely described by one single researcher. Den upptäcktes av Carlos Chagas och är den enda sjukdomen helt beskrivas med en enda forskare.

  • Darwin couldn't describe brown owls because he thought they were indescribable as a food. Darwin kunde inte beskriva bruna ugglor eftersom han trodde att de var obeskrivlig som ett livsmedel. He was seen as a poor student who couldn't spell. Han sågs som en fattig student som inte kunde stava. He was a member of the Glutton Club of Cambridge and ate animals such as the Brown Owl. (felaktigt: Girl Guides) Han var en medlem av Glutton Club Cambridge och åt djuren som Brown Owl (förverkad. flickscouter)

  • William Dampier was the first Englishman to set foot in Australia and invented the "wind over current" map. William Dampier var den första engelsmannen som satte sin fot i Australien och uppfann "vinden över aktuella" karta. His A New Voyage Around the World was carried around by sailors for 100 years. Hans En ny resa runt i världen genomfördes runt av sjömän för 100 år. He influenced the books Robinson Crusoe and Gulliver's Travels. Han påverkade böcker Robinson Crusoe och Gullivers resor. He also introduced the words serrated, nor'wester, sea-breezes, caress, rambling, sea-lion, kumquat and excursion into the English language. Han introducerade också orden sågtandade, Nor'Wester, sea-vindar, smeka, vandring, sjö-lejon, kumquat och utflykt till det engelska språket.

  • Jules Leotard 's clothing invention, which he called the "maillot", was renamed after him when he died. Jules Léotard är kläder uppfinning, som han kallade "Maillot", döptes efter honom när han dog. He also invented the Flying Trapeze. Han uppfann också Flying Trapeze.

  • Kangaroos do not pass wind, possibly because of various forms of bacteria in their stomach. Kängurur inte passera vind, möjligen på grund av olika former av bakterier i magen.

  • Queen Victoria wore a bustle that played the music of God Save the Queen (felaktigt: " We are not amused ") to mask the sound of her flatulence. Drottning Victoria bar en rörelse som spelade musik God Save the Queen (felaktigt: " Vi är inte roade ") för att dölja ljudet av hennes gasbildning.

  • The "twit twoo" is created by two Brown owls (felaktigt: (one) brown owl), the female goes "twit" and the male "twoo". Den "twit twoo" är skapad av två bruna ugglor (felaktigt: (en) Brown Owl) går den kvinnliga "twit" och hanen "twoo".

  • Fernville Lord Digby was the name of the most famous Dulux dog. Fernville Lord Digby var namnet på den mest kända Dulux hund.

One last word on discoveries from the plenipotentiary of gobbledegook himself, Ken Dodd. "The man who invented cat's eyes got the idea when he saw a cat facing him in the road. If the cat had been facing the other way, he'd have invented the pencil sharpener." Good night.