Avsnitt 5 - "Death"

Premiärdatum: 20 oktober 2006 (BBC 4)


Publiken
(vinnare med 2 poäng)
1:a gången, 1:a segern

Andy Parsons (0 poäng)
1:a och enda gången

Sean Lock (-8 poäng)
10:e gången

Alan Davies (-15 poäng)

Clive Anderson (-24 poäng)
8:e gången

Despite the audience being announced as the winner, Alan Davies was announced as having come third, suggesting that the audience's victory was in fact unofficial. In this case, Parsons was the winner and thus the fourth debuting contest in succession to win. Trots att publiken som meddelades som vinnare, var Alan Davies meddelades ha kommit tredje tyder på att publiken seger var faktiskt inofficiella. I det här fallet var Parsons vinnaren och därmed den fjärde debutanten i följd för att vinna.

The chairman and all the panellists are dressed in black. Ordföranden och alla paneldeltagarna är klädda i svart.

 • There is a coffin in the centre of the set, replacing the "i" inside the "Qi" magnifying glass. Det finns en kista i mitten av uppsättningen, som ersätter "i" inuti "Qi" förstoringsglas.

 • The forfeits on the wallscreens are coloured green as opposed to the normal white. De inte längre kan på wallscreens färgas grönt i motsats till den vanliga vita.

  • The bubonic plague was caused by marmots. Den böldpest orsakades av murmeldjur.

  • British doctors treat depression more than any other illness - 3.1 million people every year. Brittiska läkare behandlar depression mer än någon annan sjukdom - 3,1 miljoner människor varje år. (Forfeits: Cancer, Flu) (Förlorar: Cancer, Flu)

  • The saddest song ever is " Gloomy Sunday " sung by Billie Holiday, also known as the "Hungarian Suicide Song". Den sorgligaste låten är någonsin " Gloomy söndag "sjungs av Billie Holiday, även känd som "ungerska Suicide Song". The song was originally written by Rezso Seress, who broke up with his girlfriend. Låten skrevs ursprungligen av Rezso Seress, som bröt upp med sin flickvän. After the song became popular, they got together briefly but then she committed suicide by poisoning herself and left only a two-word suicide note that said simply "Gloomy Sunday". Efter sången blev populär, fick de tillsammans en kort stund men sedan hon begått självmord genom att förgifta sig själv och lämnade bara en två-ord självmordsbrev som sade bara "Gloomy Sunday".

  • Killer Mushroom Roulette : The panel have to pick out which of four types of mushroom is safe to eat, out of the Death Cap, Peppery Milk Cap, the Destroying angel and the Trumpet Of Death. Killer Svamp Roulette: Panelen ska plocka ut vilken av fyra typer av svamp är säkert att äta, ur död Cap, Peppery mjölk Cap, den mordängeln och Trumpet Of Death. The Trumpet Of Death is safe. Trumpet Of Death är säker. Out of the 3,500 mushrooms in Britain, 100 are poisonous, only 15 are fatal, and the last death-by-mushroom is too long ago to care. (Update: While correct at the time of broadcast, a recent death-by-mushroom in Britain occurred in 2008. A woman in her 20s died on the Isle of Wight after eating Death Cap mushrooms.) Av de 3.500 svamp i Storbritannien, 100 är giftiga, bara 15 är dödlig, och den sista döden-för-svamp är för länge sedan för att ta hand (Uppdatering:. Medan korrekt vid tidpunkten för sändningen, en nyligen död-för-svamp i Storbritannien inträffade 2008. En kvinna i 20-årsåldern dog på Isle of Wight efter att ha ätit svamp Death Cap.)

  • The Nazis used Trumpets of Jericho. Den Nazisterna använde trumpeter av Jeriko. They were the Junkers Ju 87, otherwise known as the Stukas. De var Junkers Ju 87, annars känd som Stukas. According to archaeologists, Jericho had no city walls. Enligt arkeologer, Jeriko hade inga stadsmuren. (felaktigt: Destroying City Walls) (Förverkad förstöra City Walls)

  • Extremophiles are the only things that live in the Dead Sea. Extremofiler är det enda som lever i Döda havet. The Dead Sea is the lowest place on Earth. Döda havet är den lägsta platsen på jorden. People can't turn around in the Dead Sea if they are the wrong way round and could drown. Folk kan inte vända i Döda havet om de är åt fel håll och kunde drunkna.

  • Lemmings do not commit suicide by jumping off cliffs. Lämlar begår inte självmord genom att hoppa från klipporna. The myth was first noted in a children's encyclopedia in 1908. (felaktigt: Myth Invented by Disney) Den Myten noterades först i ett barns uppslagsverk år 1908 (förverkad. Myt Uppfinnare av Disney)

  • There is no curse of Tutankhamun. Det finns ingen förbannelse i Tutankhamun. (felaktigt: Death To All Who Enter Here) (Förverkad död hos alla som skriver in här)

  • Only five people died in the Great Fire of London. Bara fem personer dog i stora branden i London. The then- Lord Mayor of London, Thomas Bloodworth went back to bed on the first night of the fire, because he claimed "a woman might piss it out". Den dåvarande borgmästare i London, Thomas Bloodworth gick tillbaka till sängs på den första natten av branden, eftersom han hävdade "en kvinna kan pissa ut".

  • Ring a Ring O'Roses dates to 1881 in North America. Ringa en ring O'Roses datum för 1881 i Nordamerika. (felaktigt: The Plague) (Förverkad The Plague)

  • Edward de Bono (who invented lateral thinking) suggested using Marmite to solve the Middle-East conflict, as it boosts zinc levels. Edward de Bono (som uppfann lateralt tänkande) föreslagit att Marmite att lösa Mellanöstern konflikten, eftersom den främjar zink nivåer.

  I leave you with this thought, courtesy of the great Johnny Carson. "For three days after death, hair and fingernails continue to grow, but phone calls taper off." Do be careful out there. Good night.