Avsnitt 6 - "Drinks"

Premiärdatum: 27 oktober 2006 (BBC 4)


Alan Davies
(vinnare med 10 poäng)
2:a segern

Jimmy Carr (2 poäng)
5:e gången

John Sessions (-3 poäng)
7:e gången

Phill Jupitus (-15 poäng)
9:e gången

The show is based around an old-time Pub theme, with various of the questions and decorations referencing classic British pub culture, games, etc. Föreställningen är uppbyggd kring en gammal pub tema, med olika av de frågor och dekorationer refererar klassisk brittisk pub kultur, spel etc. There is a drinks rack behind Stephen Fry, including a keg of Watney's Red Barrel, and a Dartboard taking up the centre of the main background. Det finns en drycker rack bakom Stephen Fry, inklusive en kagge med Watney Röda FAT och en darttavla tar upp mitt huvud bakgrunden. Every panellist has a drink — Alan Davies has a martini, the other three have pints of lager. Varje paneldeltagare har en drink - Alan Davies har en martini, de andra tre har pints lager.

 • A House sparrow knocked over 23,000 dominoes in Holland. En Gråsparv omkull 23.000 dominobrickor i Holland. After they tried to capture the sparrow, a man shot it and was fined € 200. När de försökte fånga sparven, sköt en man den och bötfälldes € 200. The sparrow was stuffed and shown at a display during 2006. Den sparv var fyllda och visas på en display under 2006. (See Domino Day 2005 sparrow.) (Se Domino Dag 2005 Sparrow.)

 • You are not allowed to drink whilst playing darts. Du får inte dricka när du spelar dart. It was caused by a sketch from Not the Nine O'Clock News which featured darts players drinking heavily, and it ruined the view of the game, so drinking was banned. Den orsakades av en skiss från Inte klockan nio Nyheter som innehöll dart spelare som dricker tungt, och det förstörde synen på spelet, så dricker förbjöds. You are also not allowed to wear a hat, unless you are a Sikh. Du är inte heller tillåtet att bära hatt, såvida du inte är en sikh.

 • The connection between Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas, Manet, Strindberg, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine and Kylie Minogue is Absinthe. Sambandet mellan Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas, Manet, Strindberg, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine och Kylie Minogue är Absinthe.

 • The Great Binge (1870–1914) is a period in history given by social historians, due to Absinthe in Europe and other dangerous drugs such as heroin being commercially available. Den stora Binge (1870-1914) är en period i historien som ges av sociala historiker, på grund av Absinthe i Europa och andra farliga droger som heroin är kommersiellt tillgängliga. Heroin is a brand name. Heroin är ett varumärke.

 • The Vomit Comet is used to train astronauts. Den Vomit Comet används för att träna astronauter.

 • The Great Stink occurred in 1858 when Parliament was trying to be held, but the smell of faeces was so bad they had to stop. Den stora Stink inträffade 1858 då parlamentet försökte hållas, men lukten av avföring var så illa att de var tvungna att sluta. (felaktigt: He Who Smelt It, Dealt It) (Förverkad Han som det guldlax irländsk, behandlas det)

 • Burnley miners' club drinks more Bénédictine than any other single outlet in the world. Burnley gruvarbetarnas klubb dricker mer Bénédictine än någon annan enskild uttag i världen.

 • DORA banned invisible ink and binoculars. DORA förbjöd osynligt bläck och kikare. It also brought in the Licensing laws and British Summer Time. Det väckte också i Licensing lagar och Brittisk sommartid.

 • A vomitorium is a passage situated below or behind a tier of seats in an amphitheatre, through which the crowds could "spew out" at the end of a show. En vomitorium är en passage belägen nedanför eller bakom en grupp av säten i en amfiteater, genom vilken publiken kunde "spy ut" i slutet av en show.

 • The single largest man-made structure on the planet is the Fresh Kills Landfill in Staten Island. Den enskilt största konstgjorda konstruktionen på planeten är det Fresh Kills Landfill i Staten Island. (felaktigt: The Great Wall of China) (felaktigt: Den Kinesiska muren)

 • You should not drink seawater if you are dehydrated. Du ska inte dricka havsvatten om du är uttorkad. (felaktigt: Alcohol) (felaktigt: Alkohol)

 • Alcohol does not kill brain cells. Alkohol dödar inte hjärnceller.

And with that bombshell, it's time for me to leave this "D for Drinks" edition with a little advice from Rodney D-d-d-d-dangerfield. Don't do it. He said, "I drink too much. The last time I gave a urine sample, it had an olive in it." See you next week. Bye-bye.

Notes Transcription Notes

 • Your round. In order: John, Phill, Jimmy, and Alan. Episode Notes

 • Responsible. Not the Nine O'Clock News, as was mentioned in 2x07, was also responsible for the introduction of the made-up term "flange of gorillas" into academic parlance.

 • Sid Waddell. The famous darts commentator was also mentioned in 1x09, in which Alan first made the joke: o Alan Davies: When Eric Bristow won the World Championship, he said, "Alexander the Great conquered the world when he was 33; Eric Bristow is only 27." o Stephen Fry: Rather disturbingly, Sid Waddell went to Cambridge. Did you know that?

 • The Green Fairy. Previously asked on QI, in episode 1x08: o Stephen Fry: What is the difference between a pink fairy and a green fairy? La fée verte, the green fairy. Does that ring any bells with you? o Linda Smith: Oh, yes. Absinthe. o Stephen Fry: Absinthe. Well done, Linda. I'll give you ten points. Absolutely right. Absinthe is the green fairy.

 • Spread by smell. Another tidbit also brought up in 2x07. The 18th century physicians Lind and Pringle "believed that disease was all about smell, and if something smelled bad, you'd be ill." By ordering people to keep faeces away from food, they revolutionized medicine and improved health in Britain.

 • Campanology. This subject was discussed in 3x01, when panellists were asked to name the ancient English pastime that had something to do with a "Reverse Canterbury Pleasure" and a "Carlisle Surprise": bell-ringing, or campanology, in which the aforementioned are two types of possible changes. References

 • That fell whore, Comedy. Moab is my Washpot - written by Stephen Fry - published 1997 "Uppingham School has very few alumni of whom it can boast in terms of that fell whore, Fame." (pg. 133)

 • Not the Nine O'Clock News. This comedy programme, which ran from 1979-1982, was created and produced by John Lloyd, who (among other endeavors) also produced Blackadder and is currently producing QI.

 • Headjoy. A sweet Stephen Fry-ism Anteckningar Transcription Notes

 • Din runda. För John, Phill, Jimmy, och Alan. Episode Notes

 • Ansvarig. Inte klockan nio News, som nämndes i 2x07, var också ansvarig för införandet av påhittade begreppet "fläns gorillor" i akademiska språkbruk.

 • Sid Waddell. Den berömda pilar kommentatorn också nämndes i 1x09, där Alan gjorde först skämtet: O Alan Davies: När Eric Bristow vann VM, sade han, "Alexander den store erövrade världen när han var 33, Eric Bristow är bara 27." O Stephen Fry: Ganska oroande gick Sid Waddell till Cambridge. Visste du det?

 • Den gröna fen. Tidigare frågade om QI, i episod 1x08: O Stephen Fry: Vad är skillnaden mellan en rosa älva och en grön älva? La Fee Verte, den gröna fen. Betyder det ring några klockor med dig? O Linda Smith: Åh, ja. Absint. O Stephen Fry: Absinthe. Bra gjort, Linda. Jag ger dig tio poäng. Helt rätt. Absint är den gröna fen.

 • Sprids genom lukt. En annan godbit förde också upp i 2x07. Den 18th century läkare Lind och Pringle "trodde att sjukdomen var allt om lukt, och om något luktade illa, skulle du vara sjuk." Genom att beställa människor att hålla avföring åtskilt från livsmedel, revolutionerade de medicin och förbättrad hälsa i Storbritannien.

 • Campanology. Detta ämne diskuterades i 3x01, då paneldeltagarna ombads att nämna den gamla engelska tidsfördriv som hade något att göra med en "omvänd Canterbury Pleasure" och en "Carlisle Surprise": Bell-ringer, eller campanology, där nämnda finns två typer av eventuella förändringar. Referenser

 • Det föll hora, Komedi. Moab är mitt Washpot - skriven av Stephen Fry - År 1997 "Uppingham School har mycket få alumner varav det kan skryta i termer av som föll hora, Fame." (S. 133)

 • Inte klockan nio News. Denna komedi program, som löpte från 1979-1982, skapades och producerad av John Lloyd, som (bland andra strävanden) producerade också Blackadder och producerar för närvarande QI.

 • Headjoy. En söt Stephen Fry-ism