Avsnitt 7 - "Differences"

Premiärdatum: 3 november 2006 (BBC 4)


Dara Briain
(vinnare med 3 poäng)
3:e gången

Jo Brand (-16 poäng)
12:e gången

Julian Clary (-8 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-144 poäng)

Obs: Alan Davies svarade "Randy" på en fråga om Gandhi och fick 150 poängs avdrag. Alans -144 poäng är lägst poäng i seriens historia. Utan dessa 150 poängs avdrag skulle Alan vunnit på 6 poäng.

 • The main difference between men and women is the chromosomes. Den största skillnaden mellan män och kvinnor är kromosomerna. Women have two X chromosomes, but men have one X and one Y chromosome. Kvinnor har två X-kromosomer, men män har en X och en Y-kromosom.

 • Alcohol has a greater effect on men. Alkohol har en större effekt på män. In the long run, women are more likely to have alcohol-related brain and liver damage. I det långa loppet, kvinnor är mer benägna att ha alkoholrelaterade hjärna och lever skador. (felaktigt: Women) (Förlorar: Kvinnor)

 • Women get colder quicker, in order to keep the vital organs warm. Kvinnor får kallare snabbare, för att hålla de vitala organen varma.

 • The guests have to correctly identify a picture of a Yupik. Gästerna måste korrekt identifiera en bild av en Yupik. (felaktigt: Inuit) (felaktigt: Inuit)

 • You cannot describe the difference between left and right. Du kan inte beskriva skillnaden mellan vänster och höger.

 • Deaf people applaud by waving their hands in the air. Döva applåderar genom att vifta sina händer i luften. There is a misconception that they clap louder or harder. Det är en missuppfattning att de klappa högre eller hårdare.

 • The similarity between herring and teenage boys is that they both communicate by farting. Likheten mellan sill och tonårspojkar är att de båda kommunicerar med farting.

 • The only difference between brown eggs and white eggs is the colour. Den enda skillnaden mellan bruna ägg och vita ägg är färgen.

 • You would use cogs or Meccano to make a difference engine. Du skulle använda kuggar eller Meccano för att göra en skillnad motor. It was only completed in 1991 and worked perfectly. Charles Babbage (who invented the machine) deliberately put some mistakes in the plan, so if anyone stole it, it wouldn't work. Det var först färdig 1991 och fungerade perfekt. Charles Babbage (som uppfann maskinen) medvetet sätta några misstag i planen, så om någon stal det, skulle det inte fungera.

 • The difference between ping pong and table tennis is that "ping pong" is a brand name. Skillnaden mellan ping pong och bordtennis är att "ping pong" är ett varumärke.

 • Eskimos have 32 words for demonstrative pronouns. Eskimåer har 32 ord för demonstrativa pronomen. (Forfeits: Ice, Snow) (Förlorar: Is, snö)

 • The Moon smells of gunpowder. Den Månen luktar krut. (felaktigt: Cheese) (felaktigt: Ost)

 • Twelve people have walked on the Moon. Tolv personer har gått på månen.

 • Gandhi 's first name was Mohandas Karamchand. Gandhi första namn var Mohandas Karamchand. (felaktigt: Randy) (felaktigt: Randy) Obs: Alan Davies svarade "Randy" och som ett resultat fick han 150 poängs avdrag. The final scores were then revealed almost immediately afterwards, and Alan was on -144 points, a record lowest score in the show's history. De slutliga poängen sedan avslöjades nästan omedelbart efteråt, och Alan var på -144 poäng, ett rekord lägst poäng i seriens historia. Without the 150 point penalty from the earlier question, Alan would have won with 6 points. Utan 150 poängs avdrag från den tidigare frågan, skulle Alan vunnit med 6 poäng.

Come back next week for more of the same, if not more of the sane, for as Salvador Dali said, "The only difference between me and a madman is that I'm not mad." Good night.