Avsnitt 8 - "Descendants"

Premiärdatum: 10 november 2006 (BBC 4)


Jonathan Ross
(vinnare med 3.000.000 poäng)
1:a och enda gången

Rich Hall
(2.000.000 poäng)
13:e gången

Phill Jupitus
(1.000.000 poäng)
10:e gången

Alan Davies
(-29.000.000 poäng)

(All scores in this game were multiplied by 1,000,000 as a generosity gesture from Stephen Fry, on account of it being for Children In Need. Therefore, the actual scores were -29, 2, 1 and 3.) (Alla resultat i detta spel har multiplicerat med 1.000.000 som generositet gest från Stephen Fry, på grund av att det är för barn i nöd. Därför var de verkliga poängen -29, 2, 1 och 3.)

The show initially began with Pudsey Bear, the Children in Need mascot, in the place of Alan Davies, but Pudsey was replaced after all the panellists had demonstrated their buzzers. Showen början började med Pudsey björn, de behövande barn maskot, i stället för Alan Davies, men Pudsey ersattes efter alla paneldeltagarna hade visat sina buzzers.

 • Each panellist has a Pudsey bear in front of them, however Rich Hall's Pudsey does not have one eye covered. Varje paneldeltagare har Pudsey björn framför dem, men Rich Hall Pudsey inte har ett öga omfattas. This is because Rich Hall, being American and not aware of Pudsey's trademark, removed the eyepatch and bound his Pudsey's hands behind its back using the eyepatch before the recording of the episode began. Detta beror på Rich Hall, som amerikanska och inte medvetna om Pudsey varumärke, bort ögonlapp och bundna hans Pudsey händer bakom ryggen med ögonlapp innan inspelningen av episoden började.

  • Babies don't have kneecaps, because they're made of cartilage. Bebisar har inte knäskålarna, eftersom de är gjorda av brosk. Babies also have 94 more bones than adults, mainly because most of the bones in the major areas, such as the skull, haven't fused yet. Bebisar har också 94 fler ben än vuxna, främst eftersom de flesta av benen i de stora områdena, såsom skallen, inte har smält ännu.

  • The area of the body that has the most bones is the foot, with 52 bones. Det område av kroppen som har flest ben är foten, med 52 ben.

  • The paradoxical frog grunts like a pig and has offspring three times its own size. De paradoxala groda grymtar som en gris och har avkommor tre gånger sin egen storlek.

  • Barbie could have been US President, is a trained scientist and has larger breasts than you might imagine. Barbie kunde ha varit USA: s president, är utbildad vetenskapsman och har större bröst än du kanske tror. Her maiden name is "Roberts" (the inventor was called Barbara Millicent Roberts), has over a billion pairs of shoes and is only 11 inches tall. Hennes flicknamn är "Roberts" (uppfinnaren hette Barbara Millicent Roberts), har över en miljard par skor och är endast 11 inches tall. (felaktigt: Margaret Thatcher) (Förverkad Margaret Thatcher)

  • A Spider-Man comic was the inspiration for electronic tagging. En Spider-Man serie var inspirationen för elektronisk märkning.

  • Wonder Woman was the inspiration for the lie detector. Wonder Woman var inspirationen för lögndetektor.

  • A radio episode of Superman in which he fights the Ku Klux Klan caused the KKK recruitment rate to fall to zero within a few weeks of it being aired. En radio episod av Superman där han bekämpar Ku Klux Klan orsakade KKK rekrytering sjunka till noll inom några veckor efter det att den sändes.

  • Roald Dahl helped to invent the Wade-Dahl-Till valve. Roald Dahl hjälpte till uppfinna Wade-Dahl-Till ventil.

  • The Oompa-Loompas were originally black, because they came from Africa. Den Oompa-Loompas var ursprungligen svart, eftersom de kom från Afrika. (felaktigt: Orange) (felaktigt: Orange)

  • An episode of Clangers called "Chicken" featured a scene when the voice actor says (through a swanee whistle) "Oh sod it, the bloody thing's stuck again". En episod av Clangers kallas "kyckling" presenterade en scen när rösten skådespelaren säger (genom en Swanee visselpipa) "Åh stycketorv det är den blodiga saken fastnat igen".

  • Bill and Ben speak "Oddle Poddle". Bill och Ben tala "Oddle poddle". (felaktigt: Flobbadob — that means flowerpot in "Oddle Poddle") (Förverkad Flobbadob - det betyder blomkruka i "Oddle poddle")

  • The most listened tune in the world is the Gran Vals (Nokia tune) by the Spanish composer Francisco Tárrega. Den mest lyssnade låten i världen är Gran Vals (Nokia tune) av den spanska tonsättaren Francisco Tárrega. (felaktigt: Crazy Frog) (Förverkad Crazy Frog)

  • Ferns are poisonous, carcinogenic, the second oldest plant after moss and pollinate by flinging their seeds. Ormbunkar är giftiga, cancerframkallande, den näst äldsta anläggningen efter mossa och pollinerar med kasta sina frön.

  • Terry Wogan is descended from the Welsh. Terry Wogan härstammar från den walesiska. (felaktigt: Ireland) (felaktigt: Irland)

  • 0% of money donated to Children in Need goes towards administration costs. 0% av pengar skänks till behövande barn går till administration kostnader.

  I leave you with the wise advice about your little ones, and it comes from Robert Orben. "Never raise your hand to your children. It leaves your mid section unprotected." Good night.