Avsnitt 9 - "Doves"

Premiärdatum: 17 november 2006 (BBC 4)


Alan Davies
(vinnare med 54 poäng)
3:e segern

John Sessions (-4 poäng)
8:e gången

Andy Hamilton (-8 poäng)
3:e gången

David Mitchell (-9 poäng)
2:a gången

  • The pigeon is the bravest species of animal, having won more Dickin medals than any other. Den duva är de modigaste djurarter, efter att ha vunnit mer Dickin medaljer än någon annan. The medal was organised by Maria Dickin in 1943 to honour animals in war. Den medaljen organiserades av Maria Dickin i 1943 att hedra djur i krig. Out of the 60 occasions, it has been awarded to a pigeon 32 times. Av de 60 tillfällen har det tilldelats en duva 32 gånger.

  • A kamikaze pigeon unit was set up to use pigeons in missiles. En kamikaze duva enhet inrättades för att använda duvor i missiler. The pigeon was trained to peck at a ship. Duvan var tränad att picka på ett fartyg. In the missile, if the ship was slightly to one side, the pigeon would peck on a glass target and it would relay a signal moving the missile and it would continuously peck as the ship got bigger and bigger. I missilen, om fartyget var lite åt sidan, duvan skulle hacka på ett glas mål och det skulle vidarebefordra en signal flyttar missilen och det skulle kontinuerligt picka som fartyget blev större och större. Every time it pecked correctly, the pigeon would be showered with grain. Varje gång det pickade rätt skulle duva ska duschas med spannmål. It wasn't used in combat. Det var inte i strid. See Project Pigeon. Se projekt Pigeon.

  • The most influential piece of modern art (according to the Turner Prize committee) was Marcel Duchamp 's Fountain. Den mest inflytelserika stycke modern konst (enligt Turnerpriset kommittén) var Marcel Duchamps s fontän.

  • The dik-dik is able to hide, unlike the dodo, which is probably one of the reasons why the dodo is now extinct. Den Dik-Dik kan dölja, till skillnad från dodo, som förmodligen är en av anledningarna till att Dodo är nu utdöda.

  • According to Moby-Dick, a sperm whale 's penis can be turned into an apron. Enligt Moby-Dick, en kaskelot s penis kan vändas till en förkläde.

  • Swift Nick Nevison robbed some people in Kent, then rode from Kent to York in 15 hours. Swift Nick Nevison rånade en del människor i Kent, sedan red från Kent till York i 15 timmar. He managed to evade the law by playing in a bowls match against the Lord Mayor of York, and bet him in the match, to used the mayor as his alibi. Han lyckades kringgå lagen genom att spela en boels-match mot borgmästare av York, och satsa honom i matchen, att användas borgmästaren som hans alibi. (felaktigt: Dick Turpin) (Förverkad Dick Turpin)

  • The crime Burke and Hare were convicted of was murder. Den brottet Burke och Hare dömdes för var mord. (felaktigt: Body-snatching) (Förverkad Body-snatching)

  • An underground fluffer cleans hair off the tracks in the London Underground. En underjordisk Fluffer rengör håret utanför spåren i Londons tunnelbana.

  • E pluribus unum is the motto of Sport Lisboa e Benfica. E Pluribus Unum är mottot för idrott Lisboa e Benfica.

  • E pluribus unum was originally used in a recipe for salad dressing. E Pluribus Unum ursprungligen användes i en recept för salladsdressing. This was a bonus question for 50 points was supposed to subsequently asked, only for Fry to accidentally provide the answer before asking the question. Detta var en bonus fråga för 50 poäng skulle därefter frågade bara Fry av misstag ge svaret innan du frågar frågan. Alan Davies then answered the question regardless, and earned the 50 point bonus. Alan Davies svarade då frågan oavsett, och tjänade 50 punkten bonus. As it turned out, he would still have won without the bonus had nobody else answered the question correctly. Som det visade sig, skulle han ändå ha vunnit utan bonus hade ingen annan svarade rätt på frågan. In his words: 'That was supposed to be the answer to the bonus question and I fucked it up completely!' I hans ord: "var det tänkt att vara svaret på bonusen frågan och jag knullade upp helt!"

I leave you now to mull on the complex moral implications of the tragic tale of four carrier pigeons that landed in a Canadian army trench during the First World War. The Canadians ate three of them and used the fourth to send a thank you letter. Good night.