Avsnitt 10 - "England"

Premiärdatum: 16 november 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 24 maj 2007 24 maj 2007


Publiken
(vinnare med 10 poäng)
3:e gången, 2:a segern

Phill Jupitus (-8 poäng)
16:e gången

Charlie Higson (-15 poäng)
1:a gången

Sean Lock (-29 poäng)
13:e gången

Alan Davies (-59 poäng)

Stephen and the panel have miniature flags of England in front of them, although Alan swaps his English flag for the Welsh flag, (note that in the earlier episode 5 of this series, Alan had swapped his Welsh flag for David Mitchell's flag of England). Stephen och panelen har små flaggor i England framför dem, även om Alan swappar hans engelska flagga för den walesiska flaggan, (observera att i den tidigare episoden 5 i denna serie, hade Alan bytte hans walesiska flagga för David Mitchell flagga av England).

 • The correct response to the question "How do you do?" Den korrekta svaret på frågan "Hur gör du?" is to say "How do you do?" Det vill säga "Hur står det till?" back or a small bow (felaktigt: I'm fine, thank you). tillbaka eller en liten rosett (felaktigt: Jag är bra, tack). It is considered impolite to answer the question. Det anses oartigt att besvara frågan.

 • The only lake in the Lake District is Bassenthwaite Lake (forfeits: Windermere, Coniston). Den enda sjön i Lake District är Bassenthwaite Lake (felaktigt: Windermere, Coniston). All the others are waters, meres or tarns. Alla andra är vatten, tjärnar eller tjärnar.

 • The first King of both England and Scotland was Athelstan in the year 937 (felaktigt: James I). Den första kungen av både England och Skottland var Adalsten i år 937 (felaktigt: Jakob I).

 • The first recorded use of the V sign was in 1901 and no-one knows exactly where it comes from (felaktigt: archers). Den första inspelade användning av V-tecknet var 1901 och ingen vet exakt var den kommer ifrån (felaktigt: bågskyttar). Some suspect it to be something to do with having sex with someone else's wife. Vissa misstänker att det är något att göra med att ha sex med någon annans fru. The myth about English archers showing the enemy they could fire their arrows was invented in the 1970s. Myten om engelska bågskyttar visar fienden kunde skjuta sina pilar uppfanns på 1970-talet. The introduction to Beethoven's Fifth Symphony is the same as the letter "V" in Morse code (Dot, dot, dot, dash). I inledningen till Beethovens femte symfoni är samma som bokstaven "V" i morsekod (Dot, punkt, punkt, bindestreck).

 • "Abumgang" means "Thank you" in the language of the Eton tribe of Cameroon. "Abumgang" betyder "Tack" på språket i Eton stam av Kamerun. Other words used by them include "Mrmrminger" which is a beautiful woman. Andra ord som används av dem omfattar "Mrmrminger" som är en vacker kvinna. Other tribes in Cameroon include the Bum, Bang, Banana, Mang, Fang, Tang, Wong, Wang, War and the Pongo. Andra stammar i Kamerun inkluderar Bum, Bang, banan, Mang, Fang, Tang, Wong, Wang, Krig och Pongo.

 • Elephant in the Room : Jumbo was a very large elephant who was born in Sudan, which was captured and taken to Cairo, Paris and London where he became very popular. Elefanten i rummet: Jumbo var en mycket stor elefant som föddes i Sudan, som tillfångatogs och fördes till Kairo, Paris och London, där han blev mycket populär. In 1882, PT Barnum bought him for $ 10,000 under great protest from the English. År 1882, PT Barnum köpte honom för $ 10.000 under stort protest från engelska. Some even proposed they kill Jumbo and Barnum to keep the elephant English. Några föreslog även de döda Jumbo och Barnum att hålla elefanten engelska. In 3 days, Barnum made $30,000 from Jumbo, and $1.5 million in 3 years. I 3 dagar, gjorde Barnum $ 30.000 från Jumbo, och $ 1,5 miljoner i 3 år. Jumbo was killed in a train crash. Jumbo dödades i en tågolycka. His skull was broken in over 100 places. Hans skalle bröts i över 100 platser. Jumbo was stuffed and used as a mascot for Tufts University until he was destroyed in a fire. Jumbo var fyllda och används som en maskot för Tufts University tills han förstördes i en brand. His name is the origin of the epithet "Jumbo". Hans namn är ursprunget till epitetet "Jumbo".

 • Apart from the Bible, the most successful book in England in the 16th century was a book about behaviour for children by Desiderius Erasmus. Bortsett från bibeln, var den mest framgångsrika boken i England på 16-talet en bok om beteende för barn med Desiderius Erasmus. It includes the advice that you should not be afraid of vomiting, you should not offer your handkerchief to anyone unless it has been freshly washed nor look into it after you have blown your nose, and should not move back and forth on your chair, as this gives the impression of breaking wind. Den innehåller råd att du inte bör vara rädd för kräkning, ska du inte ge din näsduk till någon såvida det inte har nytvättad heller undersöka saken efter att du har blåst näsan, och bör inte gå fram och tillbaka på stolen, som Detta ger intryck av att bryta vinden.

 • The best place to find people called "Nutter" in England is Blackburn. Det bästa stället att hitta personer som kallas "Nutter" i England är Blackburn. "Pigg's" are in Newcastle upon Tyne. "Pigg är" är i Newcastle upon Tyne. "Daft's" are in Nottingham. "Daft s" i Nottingham. "Smellie's" are in Glasgow. "Smellie s" är i Glasgow. "Bottom's" are in Huddersfield. "Botten är" är i Huddersfield. "Willy's" are in Taunton. "Willys" är i Taunton. The surnames that dropped in use in recent years include "Handcock", "Glasscock", "Higginbottom", "Shufflebottom" and "Winterbottom". Efternamn som föll i bruk under de senaste åren inkluderar "Handcock", "Glasscock", "Higginbottom", "Shufflebottom" och "Winterbottom".

 • Bluebirds will not be found over anything in England (felaktigt: The White Cliffs of Dover), as they are not native to Europe, but to North America. Bluebirds kommer inte att hitta över något i England (felaktigt: The White Cliffs of Dover), eftersom de inte är inhemska på Europa, men i Nordamerika.

 • Elizabeth I of England had a bath at least four times a year (forfeits: never, once). Elizabeth I av England hade ett bad minst fyra gånger per år (felaktigt: aldrig en gång).

 • The smallest county in England is the Isle of Wight (felaktigt: Rutland). Den minsta länet i England är Isle of Wight (förverkas: Rutland). However, it is only the smallest county for half a year due to tides. Men det är bara det minsta länet ett halvt år på grund av tidvatten.

 • Most of the swans in England are free and do not belong to anyone (felaktigt: the Queen), only mute swans are owned by the Queen. De flesta av svanar i England är gratis och inte tillhör någon (felaktigt: drottningen), endast Knölsvanar ägs av drottningen. Apart from the royals, the only other people who can eat swan are Fellows of St John's College, Cambridge on 25 June. Bortsett från kungligheter, de enda andra människor som kan äta svan är Fellows i St Johns College, Cambridge den 25 juni. Swans have a fishy taste, although the best-tasting ones are fed on oats. Svanar har en fiskliknande smak, även om de bästa smak sådana matas på havre.

 • The Oxford History of England is about more than just the history of England. Den Oxford historien av England handlar om mer än bara historia av England. When the Series was commissioned: När serien togs: England' was still an all-embracing word. England "var fortfarande en allomfattande ord. It mean indiscriminately England and Wales; Great Britain; the United Kingdom; and even the British Empire. (AJP Taylor, Volume XV: English History, 1914-1945, page v) Since then there has been a trend in history to restrict the use of the term "England" to the state that existed pre 1707 and to the geographic area it covered and people it contained in the period thereafter. The different authors interpreted "English History" differently, with Taylor opting to write the history of the English people, including the people of Wales, Scotland, Ireland, Empire and Commonwealth where they shared a history with England, but ignoring them where they did not. Other authors opted to treat non-English matters within their remit. (Forfeits: England, France [ clarification needed ])

 • The word "England" comes from the Angles of Schleswig-Holstein in Northern Germany. Vodcast/Quickie Presenter: Stephen Fry

 • When Jesus returns, you want to be living in Bedford, because this is where the Garden of Eden was, and is therefore the only place that will survive the Second Coming, according to the Panacea Society. This religious cult has bought a house in Bedford for Jesus to live in called "The Haven", and several houses in the Castle Road area. Det menar urskillningslöst England och Wales, Storbritannien, Förenade kungariket, och även det brittiska imperiet. (AJP Taylor, volym XV: Engelska historia, 1914-1945, sidan v) Sedan dess har det funnits en tendens i historien att begränsa användningen av termen "England" till tillståndet som fanns redan 1707 och det geografiska område som den omfattade och människor det finns i den period därefter. De olika författarna tolkas "engelsk historia" annorlunda med Taylor väljer att skriva historien om det engelska folket, inklusive människor i Wales, Skottland, Irland, välde och Commonwealth där de delade en historia med England, men ignorera dem när de inte. Andra författare har valt att behandla icke-engelska som tillhör deras ansvarsområde. (Förlorar: England, Frankrike [förtydligande behövs]) Ordet "England" kommer från Vinklar för Schleswig-Holstein i norra Tyskland. Vodcast / Quickie Presentatör: Stephen Fry när Jesus kommer tillbaka, vill du leva i Bedford, eftersom det är där Edens lustgård var, och är därför den enda plats som kommer att överleva andra ankomst, enligt Panacea Society. Denna religiösa kult har köpt ett hus i Bedford för Jesus att leva i som heter "The Haven", och flera hus i Borgvägen området.

Jolly boating weather to you, and this last thought from the not-at-all-English Oscar Wilde. "If England treats her criminals the way she has treated me, she doesn't deserve to have any." Good night.