Avsnitt 12 - "Empire"

Premiärdatum: 7 december 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 15 juni 2007


Alan Davies
(vinnare med 10 poäng)
6:e segern

Bill Bailey (8 poäng)
15:e gången

Sean Lock (-8 poäng)
14:e gången

Jo Brand (-33 poäng)
18:e gången

Detta är den andra gången samma panel deltagit två gånger. Bailey, Brand och Lock var alla tillsammans i avsnitt 1, säsong 2 (B).

Stephen och panelen var utklädda i viktorianska kläder. Fry var klädd som Oscar Wilde (som Fry spelat på film), Brand som drottning Victoria, Davies i en indisk dräkt, Bailey som en edvardiansk krocketspelare och Lock som hertigen av Wellington (som Fry spelade i "Svarte Orm").

 • Queen Victoria probably thought very unfavourably of Mr. Bean, because he tried to assassinate her. John Bean was one of several people to attempt to kill her. He tried to shoot her, but he filled his gun with wads of tobacco. (felaktigt: She Was Not Amused)

 • Victoria's secret was that she suffered from haemophilia, as did most of the royal families in Europe, because of her. Prince Leopold, one of her sons, died of haemophilia. Another of Victoria's daughters, Princess Alice, married into the Russian royal family, had a daughter, Princess Alexandra, whose son was also a haemophiliac. It is possible that this helped start the Russian Revolution because, as a result of Alexandra seeking treatment for her son, Rasputin became involved with the Royal Family. Some believe that the chances of Victoria inheriting haemophilia from her parents are so remote, that she might have been illegitimate.

 • In the Secret Museum of Pornography in Naples, it is forbidden to laugh or be aroused by the exhibits, because they are meant to be there for educational purposes. Most of the exhibits come from Pompeii, which was full of pornographic graffiti, art and statues. Nowadays you need a special permit and a guide to visit it.

 • It was easier to put your boots on in the dark between 1600-1800, because there were no left or right boots. All boots were designed to fit either foot, because it was too difficult to make left and right heeled -boots at the time.

 • Elephant in the Room : The panel have to identify a picture of four boots, that were worn by an elephant. They are worn by elephants in captivity to protect their feet.

 • Victorians put covers on the legs of pianos to stop them from being damaged (felaktigt: they thought they were rude). Although most of the time, they did not bother. The English Victorians thought the Americans were more prudish.

 • The Victorians legislated against male homosexuality and not female because it seems never to have been considered (felaktigt: Queen Victoria didn't believe it existed). It had nothing to do with Queen Victoria, because she had almost no power. The law that banned homosexuality was the Labouchere Amendment, in 1885, and Oscar Wilde was one of the first people to break it. The judge sentenced him to two years hard labour, but said that he wished he could punish him even more, saying it was, "The worst case I have ever tried." A week earlier, the same judge tried a case of child murder.

 • Winterval was created as a promotional campaign for local business by Birmingham City Council (felaktigt: political correctness gone mad). There is an urban myth that Winterval was created to prevent cultures being offended by references to specific religious festivals.

 • In 2006 in Rock Hill, South Carolina, a mother got the police to arrest her twelve-year-old son for looking at one of his presents, a Game Boy Advance, early. The boy was released the same day, but the police claimed he showed no remorse. Vodcast/Quickie Presenter: Stephen, the panel, and the entire QI production team, in the style of a pantomime with the audience shouting back.

 • George Orwell wrote of socialism in The Road to Wigan Pier in 1936, "Socialism draws towards it with magnetic force every fruit juice drinker, nudist, sandal wearer, sex maniac, Quaker, nature-cure quack, pacifist and feminist in England." He talks about, " Vegetarians with wilting beards ", "Outer suburban creeping Jesus' eager to begin yoga exercises", and "That dreary tribe of high-minded women and sandal wearers and bearded fruit juice drinkers who come flocking toward the smell of progress like bluebottles to a dead cat."

 • A woman was thrown out of a hotel in Ockham, Surrey because she wore cycling bloomers. The Cyclists' Touring Club took the case to court to get it overturned, but they lost.

 • HMS Victoria sank outside Beirut, Lebanon. Ämnen Drottning Victoria trodde förmodligen mycket ogynnsamt av Mr Bean, eftersom han försökte mörda henne. John Bean var ett av flera personer för att försöka döda henne. Han försökte skjuta henne, men han fyllde sin pistol med förladdningar av tobak. (Förverkad hon inte var road) Victorias hemlighet var att hon led av blödarsjuka, liksom de flesta av de kungliga familjerna i Europa, på grund av henne. Prins Leopold, en av hennes söner, dog av blödarsjuka. En annan av Victorias döttrar hade prinsessan Alice, gifte in sig i den ryska kungliga familjen, en dotter, prinsessan Alexandra, vars son var också en blödarsjuke. Det är möjligt att detta hjälpt till att starta den ryska revolutionen eftersom, som en följd av Alexandra söker behandling för sin son, blev Rasputin involverad med kungafamiljen. Vissa tror att chanserna för Victoria ärver hemofili från hennes föräldrar är så avlägset, att hon kunde ha varit olaglig. I hemliga museet Pornografi i Neapel, är det förbjudet att skratta eller bli upphetsad av utställningar, eftersom de är tänkta att vara där för utbildningsändamål. De flesta av utställningsföremålen kommer från Pompeji, som var full av pornografisk graffiti, konst och statyer. Numera behöver du ett särskilt tillstånd och en guide att besöka den. Det var lättare att sätta dina stövlar på i mörkret mellan 1600-1800, eftersom det inte fanns några vänster eller höger stövlar. Samtliga stövlar var utformade för att passa bägge fötterna, eftersom det var för svårt att göra vänster och höger krängde-stövlar på den tiden. Elefanten i rummet: Panelen måste identifiera en bild på fyra stövlar, som bars av en elefant. De bärs av elefanter i fångenskap för att skydda sina fötter.

  Viktorianerna sätta lock på benen på pianon för att stoppa dem från att skadas (felaktigt: de trodde att de var oförskämd). Även om de flesta av tiden, de brydde sig. Den engelska Viktorianerna trodde amerikanerna var mer pryd. De Victorians lagstiftat mot manlig homosexualitet och inte kvinnor eftersom det verkar aldrig ha betraktats (förverkad: Drottning Victoria trodde inte det existerade). Det hade ingenting att göra med drottning Victoria, eftersom hon hade nästan ingen makt. Lagen som förbjöd homosexualitet var Labouchere ändring i 1885, och Oscar Wilde var en av de första att bryta den. Domaren dömde honom till två års straffarbete, men sade att han önskade att han kunde straffa honom ännu mer, sade att det var "Den värsta fall jag någonsin har försökt." En vecka tidigare, försökte samma domare ett fall av barnamord. Winterval skapades som en reklamkampanj för lokala företag från Birmingham City Council (förverkas: politisk korrekthet blivit galen). Det är en urban myt att Winterval skapades för att förhindra kulturer som kränkt av hänvisningar till specifika religiösa högtider. 2006 i Rock Hill, South Carolina, fick en mamma polisen att arrestera henne tolv-årige son för att titta på en av sina presenter, en Game Boy Advance, tidigt. Pojken släpptes samma dag, men polisen hävdade han visade ingen ånger. Vodcast / Quickie Presentatör: Stephen, panelen, och hela QI produktionsteam, i stil med en pantomim med publiken skriker tillbaka. George Orwell skrev om socialism i Vägen till Wigan Pier 1936, "Socialismen drar mot det med magnetisk kraft varje fruktjuice dricker, nudist, sandal bäraren, sexgalen, kväkare, natur-bota kvacksalvare, pacifistiska och feministiska i England." Han talar om ", vegetarianer med vissnande skägg", "yttre förorts krypande Jesu ivriga att börja yogaövningar" och "Det trista stam av hög sinnade kvinnor och sandal wearers och skäggiga fruktjuice dricker som kommer flockas mot lukten av framsteg liknande bluebottles till en död katt. " En kvinna kastades ut ur ett hotell i Ockham, Surrey eftersom hon bar cykling Bloomers. Cyklisterna "Touring Club tog ärendet till domstol för att få det välte, men de förlorade. HMS Victoria sjönk utanför Beirut, Libanon.

So, the wind of change blowing about our ears; it's time to pull down the flag for the last time in this series, and to say good night from Mister Bailey, Master Lock, Miss Brand, my rascal Davies, my humble and obedient self, and from the show on which the sun never sets. Very happy Christmas from me, and good night.