Avsnitt 1 - "Engineering"

Premiärdatum: 21 och 22 september 2007 (BBC 2)
Inspelningsdatum: 18 maj 2007


Rob Brydon
(vinnare med 11 poäng)
3:e gången

Alan Davies (4 poäng)

Jimmy Carr (-2 poäng)
6:e gången

Bill Bailey (-18 poäng)
12:e gången • QI's 50th episode. QI: s 50 episod.

  Stephen used a toy train to send a sweet to the panellist who gave a correct answer. Stephen använde en leksak tåg för att skicka en godis den paneldeltagare som gav ett korrekt svar.

  • Britain's railways were built by the navvies. Storbritanniens järnvägar byggdes av rallarna. They had to be trained for a year, fed on a diet of beer and meat] and could out-perform any other manual labourer. De måste utbildas i ett år, matas på en diet av öl och kött] och kan ut-göra något annat kroppsarbetare.

  • The word "Navvy" is a short of " Navigational engineer ". Ordet "Navvy" är en brist på " Navigational ingenjör ". Alan answers this correctly and thus gets a sweet. Alan svarar detta korrekt och därmed får en söt.

  • American trains were so light that when they went off the rails, the passengers simply lifted them back onto the rails themselves. Amerikanska tåg var så lätt att när de gick av rälsen, de passagerarna bara lyfte dem tillbaka till rälsen själva.

  • A railway station was not built in Slough because people at Eton College were worried that students would take the train to London and visit prostitutes. En järnvägsstation byggdes inte på Slough eftersom människor på Eton College var oroliga att eleverna skulle ta tåget till London och besöka prostituerade.

  • For eighteen birthdays in a row, Isambard Kingdom Brunel's birthday present was to have sunlight shining through the Box Tunnel (9 April). För arton födelsedagar i rad, Isambard Kingdom Brunel s födelsedag närvarande var att ha solljus skiner igenom Box tunneln (9 april). Jimmy gets his sweet for answering this question correctly. Jimmy får sin söta för att svara på denna fråga på rätt sätt.

  • The best place to be when a nuclear bomb goes off is Las Vegas. Det bästa stället att vara när en atombomb släcks är Las Vegas. Nuclear bombs were blown up at the nearby Nevada Test Site and so Las Vegas attracted tourism by getting people to visit and watch the bombs go off. Nukleära bomber sprängdes vid den närbelägna Nevada Test Site och så Las Vegas lockade turismen genom att få folk att besöka och titta bomberna släcks.

  • It was proposed in 1994 that a " love bomb " should be made that would make enemy soldiers sexually attracted to one another. Det föreslogs 1994 att en " love bomb "bör göras som skulle göra fiendesoldater sexuellt attraherad till varandra.

  • Elephant in the Room: To artificially inseminate an elephant, you need an ultrasound rectal probe, a light emitting tube, a bicycle helmet, protective clothing, a large amount of Vaseline and a wheelbarrow. Elefanten i rummet: Att artificiellt inseminera en elefant behöver du en ultraljud rektal sond, en ljusemitterande rör, en cykelhjälm, skyddskläder, en stor mängd vaselin och en skottkärra.

  • A vampire bat is most likely to bite your big toe. En vampyr är mest sannolikt att bita din stortå.

  • The biggest load of rubbish in the world is the North Pacific Gyre, also known as the Pacific Trash Vortex (felaktigt: Fresh Kills, New York). Den största belastningen av skräp i världen är norra Stilla gyre, även känd som Pacific Trash Vortex (förverkas: Färska Kills, New York). Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Bill Bailey Presentatör: Bill Bailey

  So, that's all from Jimmy, Rob, Bill, Alan, and me, but, er, here's one last question for you at home. How do you know that God is a civil engineer? Because when he designed the human body, he put the recreation area right next to the sewage outflow. Good night.