Avsnitt 4 - "Exploration"

Premiärdatum: 5 oktober 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 11 maj 2007


Rich Hall
(vinnare med 8 poäng)
16:e gången

Bill Bailey (3 poäng)
13:e gången

Sean Lock (-16 poäng)
12:e gången

Allan Davies (-8 poäng)

The host and panellists are dressed in jungle exploration gear. Värd-och paneldeltagarna är klädda i djungeln prospektering växel.

  • When the Pilgrim Fathers first arrived in America, the first thing that the Native Americans said to them was "Could I have some beer ?" När pilgrimsfäderna först kom till Amerika, är det första som indianerna var sade till dem "Kan jag få lite öl ? " in English. på engelska. Most of the Native Americans learnt their English from Squanto, a Native who travelled across the Atlantic Ocean 6 times. De flesta av de infödda amerikanerna lärt sig engelska från Squanto, född som reste över Atlanten 6 gånger. He was kidnapped to England, then brought back to America, he was kidnapped again and sold to slavery in Spain, before escaping to Cuper's Cove, Newfoundland, but he found it took too long to walk back, so he took a boat back to Ireland before returning to New England. Han kidnappades till England, sedan kom tillbaka till Amerika, han kidnappad igen och säljs till slaveri i Spanien, innan att fly till Cuper s Cove, Newfoundland, men han fann det tog för lång tid att gå tillbaka, så han tog en båt tillbaka till Irland innan han återvände till New England. The other famous Native, Samoset, learnt his English from fishermen. Den andra kända Native, Samoset lärde sin engelska från fiskare.

  • Elephant in the Room: A map of the Gold Coast (now Ghana) had some of the contour lines form the shape of an elephant. Elefanten i rummet: En karta över Guldkusten (nu Ghana) hade några av de konturlinjer bildar formen av en elefant. It was a deliberate error on the part of a bored British Army cartographer. Det var ett medvetet misstag på den del av en uttråkad Brittisk armé kartograf.

  • The quickest way to get from the Eiffel Tower to The Louvre, without seeing a Frenchman is to go through the sewers, because they are lined up exactly the same as the streets of Paris. Det snabbaste sättet att ta sig från Eiffeltornet till The Louvren, utan att se en fransman är att gå igenom avlopp, eftersom de är uppradade exakt samma som på gatorna i Paris. The Paris sewers are cleaned by a massive ball, which is pushed by a jet of water. Paris avlopp renas genom en massiv kula, som trycks av en vattenstråle.

  • The best place to put a space elevator on Earth would be on the Equator, because it is the fastest part of the earth, so it would keep it in a geostationary orbit. Det bästa stället att sätta en Space Elevator på jorden skulle vara på ekvatorn, eftersom det är den snabbaste delen av jorden, så det skulle hålla den i ett geostationär bana.

  • If a crewman in outer space went mad, the course of action to take would be to bind his/her wrists and ankles with duct tape, tie him/her down with a bungee cord and inject tranquilisers into him/her. Om en besättningsman i yttre rymden blev galen, skulle tillvägagångssättet för att ta vara att binda hans / hennes handleder och vrister med tejp, binda honom / henne med en bungee rep och injicera lugnande till honom / henne.

  • The difficulties of having sex in space would be that the penis would be smaller, because the blood pressure is lower in space and it would be hard to insert the penis into the vagina. Svårigheterna med att ha sex i rymden skulle vara att penis skulle vara mindre, eftersom blodtrycket är lägre i rymden, och det skulle vara svårt att sätta in penis i slidan.

  • The first words spoken on the surface of the Moon were "Contact light", spoken by Buzz Aldrin. De första ord som uttalades på ytan av månen var "Kontakt ljus", som talas av Buzz Aldrin. Aldrin's sister gave him the nickname "Buzz" due to her inability to pronounce the word brother and he later legally changed his name from Edwin Eugene to Buzz. Aldrin syster gav honom smeknamnet "Buzz" på grund av hennes oförmåga att uttala ordet bror och han senare lagligen bytt namn från Edwin Eugene till Buzz. His mother's maiden name is "Moon". Hans mors flicknamn är "Moon".

  • The inventor of the moonwalk is Bill Bailey (felaktigt: Michael Jackson). Uppfinnaren av moonwalk är Bill Bailey (förverkas: Michael Jackson). The only animal that can moonwalk is the manakin bird, which can also sing using its wings. Den enda djur som kan moonwalk är Manakin fågel, som också kan sjunga med sina vingar.

  • The first person to put 2 feet on Mount Everest was Radhanath Sikdar (forfeits: Sherpa Tenzing, Edmund Hillary), a mathematician from Bengal, who measured the peak as 29,000 feet, but because he thought people would think he just rounded up to 29,000 feet, he "added" 2 feet to make it 29,002 feet, the measurement of Everest up until 1955, when it became 29,028 feet. Den första personen att sätta 2 fötter på Mount Everest var Radhanath Sikdar (felaktigt: Sherpa Tenzing, Edmund Hillary), en matematiker från Bengalen, som mätte toppen som 29.000 meter, men eftersom han trodde att folk skulle tro att han bara avrundat till 29.000 fot han "lagt" 2 meter för att göra det 29.002 fot, mätning av Everest fram 1955, då det blev 29.028 fot. Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Stephen Fry, through a thicket of jungle plants. Presentatör: Stephen Fry, genom en snårskog av djungeln växter.

  • Lisa Nowak travelled across the USA to attempt to murder a fellow astronaut. Lisa Nowak reste över hela USA för att försöka mörda en kollega astronaut. She wore a nappy so she would not have to stop to go to the toilet during the journey. Hon bar en blöja så hon skulle inte behöva stanna för att gå på toaletten under resan.

So, with nowhere else left to explore, it's a tearful valediction from Rich, Sean, Bill, Alan, and me, and this moving quatrain from TS Eliot's Four Quartets:
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time

Good night.