Avsnitt 5 - "Europe"

Premiärdatum: 12 oktober 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 25 maj 2007


Phill Jupitus
(vinnare med -5 poäng)
14:e gången

David Mitchell (-7 poäng)
3:e gången

Alan Davies (-26 poäng)

Dara Briain (-27 poäng)
5:e gången

Publiken (-100 poäng)
2:a gången

During this recording Alan Davies filmed part of the show on his mobile phone. Under denna inspelning Alan Davies filmade en del av showen på sin mobiltelefon. Those videos have been placed on YouTube and can be viewed here and here. Dessa videor har lagts på YouTube och kan ses här och här.

Each panellist had a flag, representing a different European country. Varje paneldeltagare hade en flagga, som representerar ett annat europeiskt land. Alan had Wales (due to his surname), David had England, Dara had the Republic of Ireland and Phill had Lithuania (his paternal grandparents derive from there). Alan hade Wales (på grund av hans efternamn) hade David England hade Dara det Irland och Phill hade Litauen (hans farföräldrar härrör därifrån). However, Alan and David swapped theirs, because Alan has no connections with Wales and David's mother does not like calling herself English (David has both Welsh and Scottish ancestry). Men bytte Alan och David deras, eftersom Alan har inga förbindelser med Wales och Davids mamma gillar inte kalla sig själv engelska (David har både walesiska och skotsk härkomst). Stephen also had several European flags around him, as well as the flag of the European Union. Stephen hade också flera europeiska flaggor runt honom, liksom flagga EU.

 • Baarle-Hertog in Belgium and Baarle-Nassau in the Netherlands, due to the Maastricht Treaty, has 5,732 parcels of land which are split between Belgium and the Netherlands. Baarle-Hertog i Belgien och Baarle-Nassau i Nederländerna, på grund av Maastrichtfördraget, har 5.732 arealer som delas mellan Belgien och Nederländerna. Many of these enclaves are split in the middle between the two countries, so many buildings have doors that lead from one side to the other. Många av dessa enklaver delas på mitten mellan de två länderna, så många byggnader har dörrar som leder från den ena sidan till den andra. In pubs, the Dutch side closes earlier, so half the tables are cut off and everyone has to move to the other side. På pubar stänger den nederländska sidan tidigare, så halv tabellerna är avskurna och alla har att flytta till andra sidan. The Dutch also have a large sex shop next to the Belgium side. Den holländska har också ett stort Erotikbutiker intill Belgien sida. Fry inaccurately described the treaty as settling which parts were 'Dutch Belgium' and which parts were 'Frenchy Belgian-Belgium', while in reality the treaty did not affect the Flemish / Walloon border which did not exist before 1921. Fry beskrivs felaktigt fördraget som lösa vilka delar var "holländska Belgien" och vilka delar var "Frenchy belgisk-Belgien", medan det i själva verket fördraget inte påverkar flamländska / vallonska gränsen som inte fanns före 1921.

 • No females of any species are allowed on Mount Athos in Greece. Prince Philip once visited the Mount, and the Queen had to stay in a boat 500 yards from the shore. Inga kvinnor av alla arter är tillåtna på Athos i Grekland. Prins Philip besökte en gång berget, och drottningen var tvungen att stanna i en båt 500 meter från stranden. They do however, allow hens because they use the egg yolks for icon paintings. De dock tillåta höns eftersom de använder ägg äggulor för ikonen målningar.

 • The German disease, the French disease, the Polish disease, the Portuguese disease and the English disease are all the same disease - Syphilis. Den tyska sjukdom, den franska sjukdomen, den polska sjukdomen, den portugisiska sjukdomen och den engelska sjukdomen är alla samma sjukdom - Syfilis. It was common to name it after your enemy. Mercury was once used to cure it, but it would make the patients teeth turn green. Oscar Wilde covered his green teeth with his hand during his trial for being homosexual, but it counted against him as it was seen as effeminate. Det var vanligt att namnge den efter din fiende. Kvicksilver gång användes för att bota det, men det skulle göra patienterna tänderna grönt. Oscar Wilde täckte hans gröna tänder med handen under hans rättegång för att vara homosexuell, men det räknas honom det sågs som feminin. A later cure was to give the patient malaria, as the bacterium responsible for it literally cannot survive the high fever. [ 2 ] En senare botemedel var att ge patienten malaria, som bakterie som ansvarar för det bokstavligen inte kan överleva den höga febern. [2]

 • "Syna Min Eurobluff "- varje paneldeltagare läser en EU-förordning och de andra paneldeltagarna ska försöka gissa om det är sant eller "Blff".
   + "It is illegal to sell bananas if they're too curvy." "Det är olagligt att sälja bananer om de är för kurviga. " - Blff, you just have to say how big the banana is. - Blff, du måste bara säga hur stor banan är. The current EU standards are the same as the English. De nuvarande EU-normer är samma som engelska. + " Trawlermen will soon be required to wear hairnets whilst fishing." " Trawlermen kommer snart att behöva bära hårnät medan fisket. " - Blff, though reported as fact by Richard Littlejohn, after it was made up by a British journalist in a bar in Brussels to see if people would be tricked by it. - Blff, men rapporteras som faktiskt genom Richard Littlejohn, efter det gjordes upp av en brittisk journalist i en bar i Bryssel för att se om människor skulle luras av det. + "From 1 januari 2008, circus tightrope walkers will be required to wear hard hats." "Från och med 1 januari 2008 cirkus lindansare kommer att krävas bära hjälm. " - Blff, reported as fact by The Times, The Daily Telegraph and the Daily Mail. - Blff, redovisas som faktum av The Times, The Daily Telegraph och Daily Mail. + " Sausages must be renamed "Emulsified High-Fat Offal Tubes"." " Korv måste döpas om till "Emulgerade fettrik Slaktbiprodukter rör". " - Blff, it is a plot line in the sitcom Yes Minister. - Blff, det är en komplott linje i situationskomedi Ja ministern.


 • No-one actually knows where the Manneken Pis originates from. Ingen vet egentligen var Manneken Pis kommer från. One theory is that a boy urinated on some explosives when Brussels was under siege and saved the city. En teori är att en pojke urinerat på vissa sprängämnen när Bryssel var under belägring och räddade staden. Another was that it was Duke Godfrey who was hiding in a tree during a battle and urinated on the enemy. En annan var att det var hertig Godfrey som gömde sig i ett träd under en strid och urinerade på fienden. It has been up since 1388, and has been stolen seven times. Det har varit upp sedan 1388, och har stulit sju gånger.

 • The highest mountain in Europe is Mount Elbrus, in the Caucasus (forfeits: Mont Blanc, Eiger, Mount Etna). Det högsta berget i Europa är Elbrus i Kaukasus (felaktigt: Mont Blanc, Eiger, Etna).

 • The first words of the National Anthem of Germany are, "Einigkeit und Recht und Freiheit fr das Deutsche Vaterland!" Den första strofen i tyska nationalsången är "Einigkeit und Recht und Freiheit fr das Deutsche Vaterland!" vilket betyder, "enighet och rättvisa och frihet, för det tyska fosterlandet!" (felaktigt: Deutschland, Deutschland ber Alles - Stephen frågar publiken och de sjöng den felaktiga strofen och fick 100 minuspoäng)

 • Elephant in the Room: The thing under the panels nose's and sounds like a bell (the sound of a bell being a "dung") is elephant dung. Elefanten i rummet: Saken under panelerna näsan talet och låter som en klocka (ljudet av en klocka som är en "dynga") är elefant dynga. Their notepads are made out of it. Deras anteckningsblock är gjorda av det.

   Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Stephen Fry. Presentatör: Stephen Fry.

  • Det största du kan få för 1.8 miljoner s.kr per natt i Europa är Liechtenstein.

  • George Mallory dog under nedfarten från Mount Everest.

  • Vampyrer har med sin jord när de förflyttar sig.

  • Tyskarna kontrollerade att människor som påstod sig vara neutrala belgare inte var franska spioner genom att få dem att räkna. "Sjuttio", "Åttio" och "Nittio" heter nämligen olika på franska och belgisk franska.

  And finally, from me, it's "j jszakt". And I leave you with this thought from Jackie Mason: "80% of married men cheat in America. The rest cheat in Europe." Do svidaniya.

  David: It's a very, sort of, literal way of treating constipation. Drink an incredibly heavy liquid and force the poo down. An alternative would be stand on your hands and have a loads of helium.