Avsnitt 6 - "Everything, Etc."

Premiärdatum: 19 oktober 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 8 juni 2007


Vic Reeves
(vinnare med -6 poäng)
3:e gången

Alan Davies (-24 poäng)

Clive Anderson (-25 poäng)
9:e gången

Jeremy Clarkson (-30 poäng)
5:e gången

  • This is the chemical composition of Methylenedioxymethamphetamine, usually referred to as "Ecstasy" or "E". Detta är den kemiska sammansättningen av metylendioximetamfetamin, vanligen kallad "ecstasy" eller "E". It was designed by the Germans to heal wounds during World War I. Det ritades av tyskarna att läka sår under första världskriget

  • The Blue Peacock project, dubbed the "chicken-powered nuclear bomb", was a British proposal, put forward in the 1950s, to hide several small nuclear mines in Germany in case of invasion by the Soviet Union. Den blå Peacock -projektet, döpt till "hönan-drivna atombomb", var en brittisk förslag som lagts fram under 1950-talet, för att dölja flera små nukleära gruvor i Tyskland i händelse av invasion av Sovjetunionen. It was proposed the body heat given off by live chickens kept with the bombs would be sufficient to keep all the relevant components operating during extreme cold weather conditions. Det föreslogs kroppen värme som avges av levande kycklingar hålls med bomber skulle räcka för att hålla alla de relevanta komponenter som verkar under extrema kall väderlek.

  • Fainting goats help protect flocks of sheep by allowing the rest of the flock to escape from predators like wolves, whilst it is eaten. Svimning getter skydda flockar av får genom att låta resten av flocken att fly från rovdjur som varg, medan det äts. Older goats faint against walls to prevent themselves from being eaten. Äldre getter svaga mot väggar för att förhindra att själva från att bli uppätna.

  • The jumping French lumberjacks of Maine have a rare disorder called " Jumping Frenchmen of Maine ", which lead to investigations into what became known as Tourette's syndrome. De hoppande franska skogsarbetare i Maine har en sällsynt sjukdom som kallas " Jumping fransmän i Maine ", som leder till utredningar vad blev bekant som Tourettes syndrom. Symptoms of the disorder include obeying any order given to you suddenly and the need to repeat foreign phrases constantly. Symtom på sjukdomen inkluderar lyda en order ges till dig plötsligt och behovet av att upprepa utländska fraser hela tiden.

  • Elephant in the Room: From 1884 onwards, the first thing greeting immigrants to New York City was a gigantic hotel shaped like an elephant on Coney Island (felaktigt: The Statue of Liberty). Elefanten i rummet: Från 1884 och framåt, var det första hälsning invandrare till New York en gigantisk hotell formad som en elefant på Coney Island (felaktigt: Den Frihetsgudinnan).

  • The multiple choice exam was invented by the American army during World War I to test recruits wanting to join up. Den flervalsfrågor examen uppfanns av den amerikanska armén under första världskriget för att testa rekryt som vill gå upp.

  • House dust is mainly made up of dirt and grit (forfeits: human skin, dust mites), but it varies according to place, season and other factors such as pets. Hus damm består huvudsakligen av smuts och grus (felaktigt: mänsklig hud, damm kvalster), men det varierar beroende på plats, årstid och andra faktorer som husdjur.

  • In the middle of a pearl, you will find the sarcophagus of a nematode worm or another such organic creature (forfeits: grit, sand). I mitten av en pärla, hittar du sarkofag av en nematod mask eller en annan sådan organisk varelse (felaktigt: grus, sand).

  • A glass bottom would not keep you out of the army. Ett glas botten skulle inte hålla dig ur armén. There is a myth involving a tankard with a glass bottom that is not true. (felaktigt: Taking the King's Shilling [ clarification needed ]) Det finns en myt som innebär en kanna med ett glas botten som inte är sant (förverkad. Med kungens Shilling [ klargörande behövs ])

  • It does not matter what colour your clothing is in a hot environment. (Forfeits: black, white) Det spelar ingen roll vilken färg dina kläder är i en varm miljö (förverkar:. svart, vit) Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Stephen Fry and every panellist on the show that night. Presentatör: Stephen Fry och varje paneldeltagare på showen som natten.

So, it's every good wish from Clive, Vic, Jeremy, Alan, and me, and I would go along with Steven Wright, who says, "You can't have everything. After all, where would you put it?" Good night.