Avsnitt 7 - "Espionage"

Premiärdatum: 26 oktober 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 7 juni 2007


Clive Anderson
(delad vinnare med 5 poäng)
10:e gången

Vic Reeves
(delad vinnare med 5 poäng)
4:e gången

Jo Brand (4 poäng)
16:e gången

Alan Davies (-8 poäng) • Alan once again filmed part of the show on his mobile phone, which can now be seen on YouTube here and here. Alan gång filmade en del av showen på sin mobiltelefon, som nu kan ses på YouTube här och här.

  Stephen and the panellists were dressed in sunglasses, hats, trench coats and moustaches (where appropriate), and had magnifying glasses, binoculars, a hearing horn and a toy periscope on their desks. Stephen och paneldeltagarna var klädda i solglasögon, hattar, rockar dike och mustascher (i förekommande fall), och hade förstoringsglas, kikare, en hörsel horn och en leksak periskop på sina skrivbord.

  • You can beat a lie detector by having exciting thoughts, clinching your anal sphincter (there are actually two of them, the internal and external one) without clenching your buttocks, or to relax completely when being asked control questions, such as your name or address. Du kan slå en lögndetektor genom att ha spännande tankar, clinching din analsfinktern (det finns faktiskt två av dem, interna och externa en) utan knyta dina skinkor eller koppla av helt när man ber kontrollfrågor, t.ex. ditt namn eller adress. You cannot use lie detectors in the UK or United States courts. Du kan inte använda lögndetektorer i Storbritannien eller USA domstolar. The FBI claim they are about as reliable as astrology and tea leaves. Den FBI hävdar att de är ungefär lika tillförlitliga som astrologi och teblad.

  • The best way to trick a female spy into blowing their cover is by getting them to swear in their own language, particularly during childbirth, according to Heinrich Müller, the head of the Gestapo. Det bästa sättet att lura en kvinnlig spion i blåser sin locket är genom att få dem att svära på sitt eget språk, särskilt under förlossningen, enligt Heinrich Müller, chef för Gestapo.

  • Elephant in the Room: Harry Houdini hid an elephant behind a mirror as part of a magic trick. Elefanten i rummet: Harry Houdini gömde en elefant bakom en spegel som en del av en magiskt trick. Houdini used to debunk psychics, but this cost him his friendship with Arthur Conan Doyle. Houdini brukade avslöja synska, men kostade honom hans vänskap med Arthur Conan Doyle. Some people now believe that he did not die from a punch to the stomach, but of appendicitis, which was worsened by the punch. Vissa människor tror nu att han inte dör av ett slag i magen, men blindtarmsinflammation, som förvärrades av stansen. Some people want Houdini's body exhumed to see if he was actually murdered by spiritualists. Vissa människor vill ha Houdini kropp grävdes upp för att se om han verkligen mördad av spiritualisterna.

  • You can tell when you have run out of invisible ink by covering the paper with lemon juice or milk, and heating it to see what was written. Mansfield Smith-Cumming or "C", founder of MI6, discovered you could also use semen as invisible ink. Du kan berätta när du har slut på osynligt bläck genom att täcka papperet med citronsaft eller mjölk och värma den för att se vad skrevs. Mansfield Smith-Cumming eller "C", grundare av MI6, upptäckte du också kan använda sperma som osynligt bläck.

  • Toilet paper helped win the Cold War because the Russians did not have much of it. Toalettpapper hjälpte vinna kalla kriget eftersom ryssarna inte hade mycket av det. So the Russians instead used secret documents, and spies stole the documents from bins, as part of Operation Tamarisk. Så ryssarna istället använda hemliga dokument och spioner stal dokument från facken, som en del av Operation Tamarisk. The spies complained that they had to dig through all sorts of unpleasant items such as amputated limbs. Spionerna klagade över att de var tvungna att gräva igenom alla typer av obehagliga saker som amputerade lemmar. However, this resulted in their spy masters asking them to steal the limbs to see what kind of shrapnel the Russians used. Detta resulterade dock i sina spion mästare bad dem att stjäla kroppsdelar för att se vilken typ av granatsplitter ryssarna används. Operation Tamarisk was supposedly very successful, and without it, there might still be a communist Russia. Operation Tamarisk var förmodligen mycket framgångsrik, och utan det, kan det fortfarande vara en kommunist Ryssland.

  • You could use Gummy bears to rob a bank by melting them down, making a fake finger and leaving a false fingerprint. Du kan använda gelékonfektyr att råna en bank genom att smälta ner dem, vilket gör en falsk finger och lämnar en falsk fingeravtryck.

  • The best thing to do in a falling lift is to cushion yourself by lying on top of a fat person (felaktigt: jump). Det bästa man kan göra i en fallande hiss är att dämpa sig genom att ligga på toppen av en fet person (felaktigt: hoppa). However it is very unlikely that a lift would fall, as all of the wires are capable of holding the lift, and they have emergency brakes. Men det är mycket osannolikt att en hiss skulle falla, eftersom alla trådarna kan hålla hissen, och de har nödbromsar.

  • The country where you are most likely to see a tornado is the United Kingdom (felaktigt: America). Det land där du är mest sannolikt att se en tornado är Storbritannien (förverkas: Amerika).

  • There is nothing (felaktigt: swim) you can't do twenty minutes after lunch. Det finns inget (felaktigt: simma) kan du inte göra 20 minuter efter lunch. Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: Stephen Fry and every panellist on the show that night. Presentatör: Stephen Fry och varje paneldeltagare på showen som natten.

  • The jury of matrons would determine whether women who were pregnant were pleading the belly and had to wait if they could be hanged or not. Den jury husmödrar skulle avgöra om kvinnor som var gravida hade åberopa magen och fick vänta om de kan hängas eller inte.

  • The Nazis were worried that people wouldn't like them if they counterfeited pounds that were made in concentration camps, that tried to disrupt the British economy, so they backed out of the plan. Den Nazisterna var oroliga att folk inte skulle vilja dem om de förfalskade pounds som gjordes i koncentrationsläger, som försökte störa den brittiska ekonomin, så de backas av planen.

  I leave you with this chilling report of modern espionage recruitment techniques. Two men and a woman recently made the shortlist for CIA assassin. And the first man was taken to a door and told that his wife was in there sitting on a chair, and he was given a gun and told to go in and kill her. And he said, [American accent] "I can't do that. I cannot kill my wife. You can't ask me to." And they said, "Well, then you, can't be a hit man for the CIA. And so, he left. And the second man was told the same thing. He went in; five minutes passed; he came out in tears. He said, "I can't do it. I just can't do it. I can't be a CIA killer."

  And then, the woman's turn came. They said. "This is your final test. You're husband's in there, sitting on a chair; here's a gun; kill him." She went through the door, barely closed the door. They heard six rounds fired straight away. then banging, screaming, and shouting. Then she came out. She said, "You bastards! You might have told me there were blanks in the gun. I had to beat him to death with the chair leg!"

  Good night.