Avsnitt 8 - "Eyes & Ears"

Premiärdatum: 2 november 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 1 juni 2007


Alan Davies
(vinnare med 13 poäng)
5:e segern

Phill Jupitus (3 poäng)
15:e gången

Jimmy Carr (-10 poäng)
8:e gången

David Mitchell (-11 poäng)
4:e gången

The panel have to identify an ear spoon, which is used for removing earwax. Panelen måste identifiera en öra sked, som används för att avlägsna öronvax. Earwax tastes very bitter. Öronvax smakar mycket bittert.

 • Q-Tips or cotton swabs were invented by Leo Gerstenzang, when he saw his wife using cotton wool on the end of toothpicks to clean out their baby's ears. Q-Tips eller bomull svabbar uppfanns av Leo Gerstenzang, när han såg sin hustru med vadd på slutet av tandpetare att rensa ut sina barns öron. He called them "Baby Gays". Unilever produce 22.5 billion cotton buds a year. Han kallade dem "Baby Gays". Unilever producerar 22.500 miljoner bomullspinnar ett år.

 • You can tell your child is yours by the earlobes. Du kan berätta ditt barn är din av örsnibbar. Like eye colour, hanging or attached earlobes are inherited from your parents. Liksom ögonfärg, hänger eller anslutna örsnibbar ärvt från dina föräldrar. Hanging earlobes dominate attached ones. Hängande örsnibbar dominerar bifogade sådana.

 • The best way to date a cod is to kill it, examine the earbones, and you can tell their age to a day. Det bästa sättet att uppdatera en torsk är att döda det, undersöka earbones, och du kan berätta sin ålder till en dag.

 • Elephant in the Room: Elephants have the biggest ears of any animal in the world. Elefanten i rummet: Elefanter har de största öron något djur i världen. They do not however improve their hearing, and are mainly used for cooling purposes. De har emellertid inte förbättra sin hörsel, och används främst för kylning ändamål. They are also used for aggressive displays. De används också för aggressiva displayer.

 • A bit of rough music would stop you from beating your wife. Lite grov musik skulle hindra dig från att slå din fru. It was a punishment used in the English countryside where the villagers made noise using metal objects in the middle of the night, that would drive the criminal out. Det var en straff som används i den engelska landsbygden där byborna gjorde buller med metallföremål mitt i natten, skulle det driva kriminella ut.

 • Nothing (felaktigt: it bores into your brain) happens when an earwig gets into your ear. Ingenting (förverkad: det borrar in i din hjärna) händer när en tvestjärt får i örat.

 • It is hard for a camel to pass through the eye of a needle simply because it is too big. Jesus was being literal when he said it and it was a common phrase at the time. Det är svårt för en kamel att passera genom ett nålsöga helt enkelt eftersom det är för stort. Jesus höll på att bokstavligt när han sa det och det var en vanlig fras på tiden. Similar phrases appear in the Torah and the Qur'an. Liknande fraser visas i Toran och Koranen. Rich people tried to create "get-out" clauses when they read this, so they came up with the idea it was a gate into Jerusalem (forfeit), and that it was a mistranslation of the Greek for "rope". Rika människor försökte skapa "get-out" klausuler när de läser detta, så de kom upp med idén att det var en grind i Jerusalem (förverkade), och att det var en felöversättning av det grekiska för "rep".

 • A Four-eyed fish has two eyes (felaktigt: one). En fyra-eyed fisk har två ögon (förverkas: en). They are divided into two, so they are looking upwards all the time. De är uppdelade i två, så de letar upp hela tiden.

 • Statistically, you are very unlikely to die in a plane crash. Statistiskt är du mycket osannolikt att dö i en flygolycka. The main problem in crashes is that under pressure, people try to open their seat belts like those in a car. Det största problemet i olyckor är att under tryck, folk försöker att öppna sina säkerhetsbälten som de i en bil.

 • Most of the actors who played Captain Flint in film adaptations of Treasure Island were parrots. De flesta av de aktörer som spelade kapten Flint i film anpassningar av Treasure Island var papegojor.

 • An American 25-cent coin is called "two bits" because it corresponded to two pieces of eight. En amerikansk 25-centsmyntet kallas "två bitar", eftersom det motsvarade två stycken åtta. Vodcast/Quickie Vodcast / Quickie Presenter: The Audience. Presentatör: publiken.

 • 20% of human beings possess genes for the photic sneeze reflex, causing them to sneeze when they stare at the Sun. 20% av människor har gener för fotiska nysa reflex, vilket får dem att nysa när de stirrar på sön.

So, that's it from Jimmy, David, Phill, Alan, and me, and columnist Jerry Dennis, who had this to say, that is neither "ear" nor there: "I met a girl this morning with a glass eye. She didn't tell me; it just came out in the conversation." Good night.