Avsnitt 9 - "Entertainment"

Premiärdatum: 9 november 2007 (BBC 4)
Inspelningsdatum: 14 juni 2007


Jeremy Clarkson
(vinnare med 4 poäng)
6:e gången

Jo Brand (2 poäng)
17:e gången

Bill Bailey (-6 poäng)
14:e gången

Alan Davies (-6 poäng) • The show initially began with Pudsey Bear, the Children in Need mascot, in the place of Alan Davies, but then Pudsey used his "Elephant in the Room" card to pick out Alan from the audience, who was wearing an elephant head costume. Showen började initialt med Pudsey björn, barn i nöd maskot, i stället för Alan Davies, men sedan Pudsey använde sin "elefanten i rummet" kortet att plocka ut Alan från publiken, som var klädd i en kostym elefant huvud. Alan walked out of the audience and took his seat to the tune of Nellie the Elephant. Alan gick ut ur publiken och tog sin plats till ett belopp av Nellie the Elephant. Everyone's elephant card was a picture of Elmer the Patchwork Elephant, rather than the usual grey elephant. Allas elefant kort var en bild av Elmer lapptäcke elefant, snarare än den vanliga grå elefant. • The panel have to identify the owner of special pair of shoes. Panelen måste identifiera ägaren av särskilda par skor. They belonged to Little Tich, one of the great entertainers of his day, who used them for his "Big Boot" routine. De tillhörde Lilla Tich, en av de stora underhållare på hans tid, som använde dem för hans "Big Boot" rutin. He had 12 fingers and 12 toes and stopped growing when he was 10 years old. Han hade 12 fingrar och 12 tår och slutade växa när han var 10 år gammal. The word "tich" is named after him. Ordet "TiCh" är uppkallad efter honom. He influenced Charlie Chaplin and Buster Keaton. Han påverkade Charlie Chaplin och Buster Keaton.

  • Roland the Farter was a flatulist to Henry II and would fart for the King on Christmas Day. Roland Farter var flatulist till Henrik II och skulle fisa för kungen på juldagen. The King enjoyed his act so much, he gave him 30 acres of land. Kungen hade sin handling så mycket, gav han honom 30 tunnland mark.

  • The only athlete in the history of the Olympic Games to be given a personal mention in the closing ceremony is Eddie "the Eagle" Edwards in 1988. Den enda idrottare i historien om de olympiska spelen som ges en personlig omnämnande i avslutningsceremonin är Eddie "The Eagle" Edwards i 1988. However, there is now a rule dubbed the " Eddie the Eagle rule " which states that all athletes taking part in the Olympics must be in the top 30% of their sport. Det finns nu en regel döpt till " Eddie örnen regeln "som säger att alla idrottare som deltar i OS måste vara i topp 30% av sin sport.

  • Elephant in the Room (or as it is put for the "Entertainment" episode "Heffalump in the Room"): A picture of a ballet and some ballet music called the Circus Polka is played and the panellists have to guess what is wrong. Elefanten i rummet (eller som det sätts för "underhållning" episod "Heffaklump på rummet"): En bild av en balett och lite balett musik kallas Cirkus Polka spelas och paneldeltagarna måste gissa vad som är fel. The answer is that none of the ballet dancers were elephants. Svaret är att ingen av de balett dansare var elefanter. It was written for elephants, and performed at Madison Square Garden in New York City. Den skrevs för elefanter, och utförs på Madison Square Garden i New York City. However, it was unsuccessful. Emellertid var det misslyckades.

   Frågor om e-handel.

   Panelen får ett pinsamt domännamn på en webbplats och skall gissa vad de erbjuder.
   Detta är existerande webbplatser:


  • Jo - www.whore|presents.com - (Inte 'whore presents' utan 'who represents'): Hitta agenter som representerar kända personer.


  • Bill - www.expert|sex|change.com - (Inte 'expert sex change' utan 'experts exchange'): En webbplats där experter utbyter information.


  • Jeremy - www.the|rapist|finder.com - (Inte 'the rapist finder' utan 'therapist finder'): En sajt där man kan hitta terapeuter.


  • Alan - www.penis|land.net - (Inte 'penis land' utan 'pen island'): en butik som säljer pennor.

  • If you shaved a lion and a tiger until they had no fur left, you could tell them apart because tigers also have stripes on their skin. Om du rakat en lejon och en tiger tills de hade ingen päls kvar, kan du skilja dem åt eftersom tigrar har också ränder på huden.

  • The biggest squid in the world is the Colossal Squid. Den största bläckfisk i världen är det kolossala Squid. It is believed to be the world's biggest invertebrate. Det tros vara världens största ryggradslösa. Its eyes are 1 foot in diameter. Dess ögon är 1 fot i diameter.

  • If you find your goldfish floating on its side, it means it is suffering from swim bladder disorder (felaktigt: it's dead). Om du hittar din guldfisk flyter på sin sida, betyder det att det lider av simblåsa sjukdom (felaktigt: det är död). It comes from being overfed. Det kommer från att övergödd.

   Vodcast-presentatör:
   Pudsey Bear håller upp en skylt där det står "Hej och välkommen till QI's vodcast".

  I leave you with this thought about one form of entertainment we haven't covered tonight, from Noel Coward. [as Coward:] "People are wrong when they say that opera is not what it used to be. It is exactly what it used to be. That is what is wrong with it." Good night.