Avsnitt 10 - "Flora & Fauna"

Premiärdatum: 27 februari 2009
Inspelningsdatum: 20 maj 2008 20 maj 2008


Publiken
(vinnare med 10 poäng)
4:e gången, 3:e segern

Jimmy Carr (-1 poäng)
11:e gången

John Sergeant (-4 poäng)
1:a och enda gången

Alan Davies (-18 poäng)

Jo Brand (-27 poäng)
21:a gången
Jo Brand och John Sergeant

Stephen säger i detta avsnitt att svaret "aldrig är blåval". Det stämmer inte. I avsnitt 5 denna säsong var svaret faktiskt blåval. Dock på franska så Alan missade det. (Blåval heter 'Pamplemousse' på franska).

Notera hur lika Jo Brand och John Sergeant är. De skämtar om det i programmet. Dock är de inte släkt ens på långt håll.

Studion är dekorerad med gräs, blommor och två trädgårdstomtar.

 • The camellia was made famous in the novel, La Dame aux camélias by Alexandre Dumas, fils, the bastard son of Alexandre Dumas, père the author of The Three Musketeers. In the book, the heroine, Marguerite Gautier, wore a white camellia for 25 days of the month and a red one for 5 days of the month. signifying that she was " not available ". The book caused a huge uproar in 19th century France and made the camellia an overnight garden sensation. The novel later became a play and an opera by Verdi, La traviata.

 • Flea circuses do exist and are not a myth, the fleas were tortured and were placed on the ringmaster 's arm, because they fed on his blood. Among the acts were the fleas being glued to musical instruments, with the floor being heated, so it seemed like they were playing them..

 • The Killifish, found in the mangrove swamps of Florida and Belize, lives in trees when the swamps shrink. It's also the only vertebrate that is hermaphrodite and can self-fertilise, but not asexually.

 • Flamingos stand on one leg so they can go to sleep. Whichever leg is raised, that half of the flamingo goes to sleep in a torpid state, which lowers the blood flow. When they've had enough sleep, they swap the legs over.

 • The reason that flamingos are pink is because they eat blue-green algae, which is full of keratinoids (felaktigt: because they eat prawns). In zoos they give the flamingos supplements to make them pink. They can drink boiling water, because they live near to geysers.

 • The Natterjack Toads, when sexually excited, they leap on anything if it's male or female, but if it's a male, the toad that it's leapt on will make a noise, meaning that it wants the toad to get off.

 • Between 1930 and 1960, female African clawed frogs were used as pregnancy tests. Until the 1950s, it was the only pregnancy test available. These frogs have potentially dangerous disease called Chytridiomycosis.

 • Until the 1960s, Ferrets are used by airline companies to go through small gaps in Boeing aeroplanes and help fit wires (felaktigt: weasily). They were also used at the wedding of Charles and Diana.

 • The fastest thing in the natural world is the White Mulberry (forfeits: blue whale, cheetah). It pushes out its pollen at half the speed of sound.

 • A slug with a shell on its back is called a slug or a Urocyclidae (felaktigt: a snail).

 • A mushroom is neither a plant or an animal (forfeits: plant; animal), but it's more closely related to an animal. • "Naïvety" is a zoological term referring to animals that have been moved to an ecosphere that it has not been prepared for. An example of this is the dodo when it was brought to Bermuda.

 • A fairy ring is a ring of mushrooms. They grow round trees and when they retreat, they leave a ring of discoloured grass.

 • The pygmy hog-sucking louse, which lives off the Pygmy Hog is being threatened, because the Pygmy Hog is dying out, as they need the hog to live off. It's the only species of louse that is critically endangered.

 • Peacocks impress their partners by their personality, it was discovered by Japanese scientists at the University of Tokyo.

 • Captain Cook ate an albatross after he shot it. The idea that it was bad luck to eat an albatross seems to have come after this incident involving or from the poem, " The Ancient Mariner ", by Samuel Taylor Coleridge. Ämnen Camellia blev känd i romanen, La Dame aux Camelias av Alexandre Dumas, fils, den jäveln son Alexandre Dumas, père författare till De tre musketörerna. I boken, bar hjältinnan, Marguerite Gautier, en vit kamelia i 25 dagar i månaden och en röd en för 5 dagar i månaden. som innebär att hon var "inte tillgänglig". Boken orsakade en enorm uppståndelse i 19th century Frankrike och gjorde kamelia en övernattning trädgård sensation. Romanen blev senare en pjäs och en opera av Verdi, La Traviata. Loppor cirkus existerar och inte är en myt, var loppor torterades och släpptes ut på ringmaster: s arm, eftersom de matas på hans blod. Bland de rättsakter var loppor som limmas musikinstrument, med golvet värms, så det verkade som om de spelade dem.. Den Killifish, finns i mangroveträsk i Florida och Belize, bor i träd när träsken krympa. Det är också den enda ryggradsdjur som är hermafrodit och kan själv befrukta, men inte asexuellt. Flamingos stå på ett ben så att de kan gå i vila. Oavsett vilken ben höjs, att hälften av flamingo går att sova i en stel tillstånd, vilket sänker blodflödet. När de har fått tillräckligt med sömn, byta de benen över. Anledningen till att flamingor är rosa är för att de äter blågröna alger, som är full av keratinoids (felaktigt: eftersom de äter räkor). I djurparker de ger flamingos tillskott för att göra dem rosa. De kan dricka kokande vatten, eftersom de bor nära gejsrar. Den Natterjack Paddor, när sexuellt upphetsad, hoppa de på något om det är man eller kvinna, men om det är en manlig, kommer paddan att det är hoppade på att göra en buller, vilket innebär att den vill att paddan att få bort. Mellan 1930 och 1960 var kvinnliga afrikanska klo grodor som graviditetstest. Fram till 1950-talet, var det enda graviditetstest tillgängliga. Dessa grodor har potentiellt farlig sjukdom som kallas Chytridiomycosis. Fram till 1960-talet, är illrar används av flygbolag för att gå igenom små luckor i Boeing flygplan och hjälpa passform ledningar (felaktigt: weasily). De användes också på bröllopet av Charles och Diana.

  Den snabbaste sak i den naturliga världen är den vita Mulberry (felaktigt: blåval, gepard). Den driver sin pollen på halv ljudets hastighet. En snigel med ett skal på ryggen kallas en snigel eller en Urocyclidae (förverkas: en snigel). En svamp är varken en växt eller ett djur (felaktigt: växt, djur), men det är närmare släkt med ett djur. QI XL Extra "naivitet" är en zoologisk term som hänvisar till djur som har flyttats till en ekosfär att det inte har förberetts för. Ett exempel på detta är den dodo när det kom till Bermuda. En älva ring är en ring av svampar. De växer runt träd och när de retirera, de lämnar en ring av missfärgade gräs. Den pygmé hog-sugande lus, som lever utanför Pygmy Hog hotas eftersom Pygmy Hog dör ut, som de behöver svin att leva på. Det är den enda art av lus som kritiskt är hotad. Allman Okunnighet påfåglar imponera på sina partner genom sin personlighet, upptäcktes av japanska forskare vid University of Tokyo. Captain Cook åt en albatross efter att han sköt den. Tanken att det var otur att äta en albatross verkar ha kommit efter denna olycka med eller dikten, "The Ancient Mariner", av Samuel Taylor Coleridge.

I leave you with this floral tribute from Richard Brinsley Sheridan, a great pick-up line: "Won't you come into the garden? I'd like my roses to see you." Good night.