Avsnitt 1 - "Families"

Premiärdatum: 14 november 2008
Inspelningsdatum: 5 juni 2008


Ronni Ancona
(vinnare med 5 poäng)
2:a gången

David Mitchell (3 poäng)
5:e gången

Alan Davies (-6 poäng)

Sir Terry Wogan (-9 poäng)
1:a och enda gången

The show initially began with Pudsey Bear, the Children in Need mascot, in the place of Terry Wogan, but Pudsey was ousted from his chair after the introductions were given. Showen början började med Pudsey björn, de behövande barn maskot, i stället för Terry Wogan, men Pudsey avsattes från sin stol efter introduktionerna fick.

  • The most common old wives' tales seem to be about either catching a cold or going blind. De vanligaste skrock verkar vara om antingen fånga en förkylning eller bli blind.

  • The Foundling Hospital which cared for children, founded by Thomas Coram, got much of its money from composer George Frideric Handel and artist William Hogarth. Den Foundling Hospital som vårdas barn, som grundades av Thomas Coram, fick en stor del av sina pengar från kompositören Georg Friedrich Händel och konstnär William Hogarth. The hospital was so successful that the only way you could get your child in was by a lottery. Sjukhuset var så framgångsrikt att det enda sättet du kan få ditt barn i var ett lotteri. In 1756, the government arranged it so that all children were allowed in. År 1756, det regeringen ordnat det så att alla barn fick in

  • Mothers are more likely to bite the heads off Jelly Babies. Mödrar är mer benägna att bita huvudet av Jelly Babies.

  • Contrary to popular belief, a mother does not create a bond with her newborn baby by keeping close to the infant after birth. I motsats till vad många tror, ??inte att skapa en modern inte ett band med sitt nyfödda barn genom att hålla nära barnet efter födseln. The baby is only able to recognize its mother and begin bonding three weeks after birth. Barnet kan bara känna igen sin mamma och börjar bindning tre veckor efter födseln.

  • The call of Tarzan is an aural palindrome. Den kallelse Tarzan är en fonetisk palindrom. It was created by the MGM sound effects team using Johnny Weissmuller 's real voice. Den skapades av MGM ljudeffekter lag med Johnny Weissmuller är verkligt röst.

  • The Portuguese revolution, also known as the Carnation Revolution, was signaled to start during the 1974 Eurovision Song Contest in Brighton, when the Portuguese entry, " E Depois do Adeus (After the Goodbye)" by Paulo de Carvalho, was played. Den portugisiska revolutionen, även känd som Carnation revolutionen var signalerat starta under 1974 Eurovision Song Contest i Brighton, då den portugisiska posten, " E Depois do Adeus (Efter Goodbye) "av Paulo de Carvalho, spelades. Their band had carnations in the barrels of their guns, to denote the Carnation Revolution. Deras band hade nejlikor i fat av deras vapen, för att beteckna Carnation revolutionen.

  • The family in The Swiss Family Robinson, by Johann David Wyss, have no surname (felaktigt: Robinson). Familjen i den schweiziska familjen Robinson, genom Johann David Wyss, har ingen efternamn (felaktigt: Robinson). It was misconstrued as the original title was "Swiss Robinson Crusoe Family", which was translated to Swiss Family Robinson by William Godwin. Det misstolkas som den ursprungliga titeln var "Swiss Robinson Crusoe Familj ", som översattes till schweiziska familjen Robinson av William Godwin. A third of all film and television adaptations based on the book give the family surname as "Robinson". En tredjedel av alla film-och tv-anpassningar bygger på boken ge familjen efternamn som "Robinson".

  • A boomerang that won't come back is a "Kylie" (felaktigt: a stick). En bumerang som inte kommer tillbaka är en "Kylie" (felaktigt: en pinne). Throwing sticks that come back and do not come back are both used by aborigines to drive birds towards nets, not to kill the birds. KASTRÖR som kommer tillbaka och kom inte tillbaka båda används av aboriginerna att driva fåglar mot nät, inte döda fåglarna.

  • As discussed in Series A, the word " kangaroo " comes from the Guugu Yimithirr language (felaktigt: Aboriginal for "I don't know"). Som diskuteras i serie A, ordet " känguru kommer "från Guugu Yimithirr språket (felaktigt: Aboriginal för "jag vet inte"). English explorers then used the word to people who spoke other languages who did not know what they were talking about. Engelska upptäcktsresande använde sedan ordet till människor som talade andra språk som inte visste vad de talade om.

  • Bertrand Russell proved that 1 + 1 = 2 using symbolic logic. Bertrand Russell visat att 1 + 1 = 2 med symbolisk logik. Russell wrote about this in his book Principia Mathematica after set theory gave rise to several paradoxes, causing fears that nothing could be proved and that some of the great questions could never be answered. Russell skrev om detta i sin bok Principia Mathematica efter mängdlära gav upphov till flera paradoxer, vilket ledde att ingenting kunde bevisas och att några av de stora frågorna kunde aldrig besvaras. Other Andra In discussing old wives' tales, David Mitchell is censored while saying "wanking" and then "wankers", which is not normally done on post-watershed broadcasts in Britain. När man diskuterar skrock är David Mitchell censurerad medan du säger "wanking" och sedan "runkare", vilket inte sker normalt på post-avrinningsområden sändningar i Storbritannien. One possible reason could be in the context of airing the episode as part of a broadcasting event traditionally aimed at a family audience, even though QI itself was broadcast in the usual time slot. En möjlig orsak kan vara i samband med vädring episoden som en del av en sändning evenemang traditionellt riktar sig till en familj publik, trots QI själv sändes i den vanliga tidslucka. (The sound effect used to cover up the words is not the usual bleep but a quacking sound, indicating that it may be removed from repeat screenings and the DVD release). (Ljudet effekt som används för att täcka upp de ord är inte den vanliga pip utan en quacking ljud, vilket tyder på att det kan avlägsnas från återkommande filmvisningar och DVD Release). Later in the episode, he plainly uses the word "shit" without censorship. Senare i avsnittet, använder han tydligt ordet "skit" utan censur.

So, children, that's it. Before we all climb the wooden hill to Bedfordshire, it's "good night" from Terry, David, Ronni and Alan, and me, and we leave you with a final piece of homespun wisdom from George Burns: "Happiness is having a large, caring close-knit family in another city." Good night.