Avsnitt 2 - "Fire & Freezing" (Jul-special)

Premiärdatum: 22 december 2008
Inspelningsdatum: 29 maj 2008


Clive Anderson
(vinnare med 8 poäng)
11:e gången

Alan Davies (-6 poäng)

Rob Brydon (-8 poäng)
4:e gången

Dom Joly (-16 poäng)
1:a och enda gången

Stephen Fry

The panel are all dressed in winter clothing such as scarves and woolly hats. Panelen är alla klädda i vinterkläder som halsdukar och ulliga hattar.

  • In Native American smoke signals, one puff usually meant "Hello" and two puffs usually meant "All's well". I Native American röksignaler, innebar en puff oftast "Hej" och två puffar brukar betydde "Alla är väl". However, the meaning of signals did differ from place to place. Däremot har betydelsen av signaler skilja sig från plats till plats.

  • Communicating with paper fans came about in the 19th century in France. Kommunicera med papper fansen kom i den 19-talet i Frankrike. A booklet was made of signals that users could make to each other which was probably designed to increase fan sales. Ett häfte gjordes av signaler som användarna kan göra för varandra - som förmodligen var för att öka fläkt försäljning. Fans were invented in China, and were brought into Europe via Italy by Marco Polo. Fläktar uppfanns i Kina, och fördes in i Europa via Italien från Marco Polo.

  • The main reason why there are fewer poles nowadays is because most modern fire stations are built with just one floor, so no pole is needed. (felaktigt: health and safety gone mad). Den främsta anledningen till det är färre poler idag eftersom de flesta moderna brandstationer byggs med bara en våning, så ingen pol behövs (förlorar:. hälsa och säkerhet blivit galen).

  • "Fire eaters lung" is the condition caused when fire eaters inhale the flames. "Fire eaters lunga" är villkoret orsakas när brand ätare andas lågorna. Fire-eating can cause terrible damage to the mouth, they hold toxic lighter fluid in their mouths so they can spit into the fire. Brand-ätande kan orsaka fruktansvärda skador på munnen, håller de giftiga tändvätska i munnen så att de kan spotta i elden.

  • During the Second World War, there was a plan to make an aircraft carrier from substance made from ice and sawdust called " Pykrete ", as it is a stronger material than steel and does not melt. Under andra världskriget fanns det en plan för att göra ett hangarfartyg av ämnet gjord av is och sågspån kallas " Pykrete ", eftersom det är ett starkare material än stål och inte smälter. The proposed ship would have had guns on it that would fire super-cooled water to immobilise the enemy, and could be repaired using seawater, but the ship was never made because of the Normandy Landings. Den föreslagna Fartyget skulle ha haft vapen på det som skulle avfyra super-kylt vatten för att immobilisera fienden, och kunde repareras med havsvatten, men skeppet aldrig gjort på grund av de Normandie landningar.

  • Lord Louis Mountbatten convinced Winston Churchill to make a pykrete aircraft carrier after he threw some in Churchill's bath and showed him that it did not melt in his hot bath water. Lord Louis Mountbatten övertygade Winston Churchill att göra en pykrete hangarfartyg när han kastade några i Churchills bad och visade honom att det inte smälter i hans varma badvattnet.

  • The original Twelve Days of Christmas, does not contain the famous theme "Five gooold rings". Frederic Austin changed the normal line to the elongated version sang today, this version of the line is still under copyright by Novello & Co. (felaktigt: "Five goooold rings" (when the panellists were asked about everyone's favourite part of the traditional song)) De ursprungliga tolv dagar av jul., inte innehåller den berömda temat "Fem gooold ringar" Frederic Austin ändrade den normala linjen till den långsträckta versionen sjöng idag är denna version av linje fortfarande copyright av Novello & Co (förverkad:. " Fem goooold ringar "(när paneldeltagarna tillfrågades om allas favorit del av den traditionella sången))

  • When you blow out a candle, there is a drop in temperature that causes the fire to go out. När du blåsa ut ett ljus, det finns en temperatursänkning som gör elden att gå ut. Fire needs three things to work: oxygen, heat and fuel. Trick candles use a wick that is made out of a material which burns at a low temperature, this is the reason they are hard to blow out. Brand behöver tre saker för att fungera:. Syre, värme och bränsle Trick ljus använder en veke som är gjord av ett material som brinner vid en låg temperatur, är detta anledningen till att de är svåra att blåsa ut.

  • Yes or no: "You know how sometimes it can be too cold to snow?" Ja eller nej: "Du vet hur ibland kan det vara för kallt att snön?" The answer is no (felaktigt: yes). Svaret är nej (felaktigt: ja). While it is true that you need some moisture in the air to snow and that there is less moisture when it is very cold, snow can not fall because it's too cold. Även om det är sant att du behöver lite fukt i luften för att snö och att det är mindre fukt när det är mycket kallt, kan snön falla inte eftersom det är för kallt.