Avsnitt 3 - "Flotsam & Jetsam"

Premiärdatum: 9 januari 2009
Inspelningsdatum: 12 juni 2008


Charlie Higson
(vinnare med 8 poäng)
2:a gången

Rob Brydon (-8 poäng)
5:e gången

Andy Hamilton (-15 poäng)
4:e gången

Alan Davies (-19 poäng)

Each of the team is given a nautical flag. Varje laget får en nautisk flagga. + Charlie: R for Romeo "The way is off my ship". Charlie: R för Romeo - "Vägen är avstängd mitt skepp". + Andy: Z for Zulu "I require a tug". Andy: Z för Zulu - "Jag behöver en bogserbåt". + Rob: J for Juliet "I am on fire" or "I am leaking". Rob: J för Juliet - "Jag är on fire" eller "Jag läcker". + Alan: D for Delta "Keep clear of me; I am manoeuvring with difficulty". Alan: D för Delta - "Håll undan för mig, jag manövrering med svårighet". + Stephen: U for Uniform "You are running into danger". Stephen: U för Uniform - "Du kör i fara". + Other flags include O for Oscar, which means man overboard, N for November, which means no and F for Foxtrot which means "I am disabled; communicate with me". Andra flaggor inkluderar O för Oscar, vilket innebär man överbord, N för november, vilket innebär att ingen och F för foxtrot som betyder "Jag är inaktiverat, kommunicera med mig".

 • There are four classes of maritime wreckage according to the act created in 1995. Det finns fyra klasser av maritima vraket enligt lagen inrättades 1995. The difference between Flotsam and jetsam is that flotsam is wreckage from a shipwreck and jetsam is purposely jettisoned thrown off a boat. Skillnaden mellan Flotsam och jetsam är att vrakgods är vraket från ett skeppsbrott och jetsam är avsiktligt kastas kastat en båt. Lagan is cargo at the bottom of the sea often marked by a buoy that can be retrieved later, but derelict can't be retrieved. Lagan är gods i botten av havet ofta präglas av en boj som kan hämtas senare, men förfallna kan inte hämtas.

 • According to his autobiography, "Boy Wonder: My Life In Tights", Burt Ward (who played Robin in the Batman TV series) claimed he had sex with his fan girls which he called "the Ultimate Autograph, signed with Bat-Sperm" and that his co-star Adam West watched. Enligt hans självbiografi, "Pojke Wonder: Mitt liv i tights", Burt Ward (som spelade Robin i Batman TV-serie hävdade) han hade sex med sin fläkt flickor som han kallade "den ultimata autograf, signerad med Bat-Sperm" och att hans motspelerska Adam West tittade på. Stephen misunderstands this and at first and says he signed autographs in his own sperm. Stephen missförstår detta och först och säger att han undertecknade autografer i sin egen sperma.

 • The Dana Octopus Squid, found in the North Pacific Ocean, flashes light all over its body. Den Dana Octopus Squid, finns i norra Stilla havet, blinkar över hela kroppen.

 • In the mouth of the Catatumbo River in Venezuela, for up to 280 times an hour for ten hours a night and for 180 days of the year, a lightning storm is seen, which is also the biggest contributor of ozone in the world. I mynningen av Catatumbo floden i Venezuela, för upp till 280 gånger i timmen under tio timmar per natt och 180 dagar om året, en åskväder ses, som också är den största bidragsgivaren av ozon i världen.

 • The Borgia pope, Pope Alexander VI had naked prostitutes grovelling on the floor for chestnuts during the Feast of the Chestnuts. Borgia påven, påven Alexander VI hade nakna prostituerade krypa på golvet för kastanjer under högtiden av Kastanjer.

 • It is officially unknown who invented rugby football. (felaktigt: William Webb Ellis) William Webb Ellis died three years after the story of him running with the football was first told and Football hadn't been codified until after rugby had been invented. Det är officiellt okänd som uppfann rugby (förlorar:. William Webb Ellis) William Webb Ellis dog tre år efter berättelsen om honom köra med fotbollen först höra och fotboll inte hade kodifierats förrän efter rugby hade uppfunnits.

 • James Bond's job was an intelligence officer (felaktigt: secret agent), because in the British Secret Service, an agent was an informant to other intelligence officers and aren't officially staff. James Bonds jobb var en underrättelseofficer (felaktigt: hemlig agent), eftersom det i brittiska Secret Service, var en agent en uppgiftslämnare till andra underrättelseofficerare och inte officiellt personal.

 • A description of the maximum number of folds a sheet of paper can sustain is given by the following (mathematics of paper folding). En beskrivning av det maximala antalet veck ett pappersark kan upprätthålla ges av följande (matematik pappersvikning). The formula was discovered by a girl called Britney Gallivan who, demonstrating its application, folded a sheet of long toilet roll 12 times. (Forfeits: 7, 8) Formeln upptäcktes av en tjej som heter Britney Gallivan som visar sin ansökan vikta ett ark lång toalett roll 12 gånger (felaktigt: 7, 8). W is the width and L is the length needed to be able to fold a paper of thickness t a number of n times. W är bredden och L är den längd som behövs för att kunna vika ett papper av tjocklek t ett antal n gånger.

 • Since 1997, if the Union Flag is seen flying at Buckingham Palace, it means that the Queen isn't home (felaktigt: The Queen is at home). Sedan 1997, om Union sjunker ses flyga på Buckingham Palace, betyder det att drottningen inte hemma (felaktigt: Drottningen är hemma). The Royal Standard is flown when The Queen is home. Den Royal Standard flygs när Drottningen är hemma. It came about after the death of Diana, Princess of Wales. Det kom omkring efter döden av Diana, prinsessan av Wales. • Semaphore is using the maritime flags in terms of signals. Semafor använder de maritima flaggor i form av signaler. The most famous one was used by the Campaign for Nuclear Disarmament for their peace symbol. Den mest kända en användes av Campaign for Nuclear Disarmament för sin fred symbol.

 • The Boy Scouts of America consider the best way to dispose a dirty flag with dignity is to burn it. De Boy Scouts of America anser att bästa sättet att göra sig en smutsig flagga med värdighet är att bränna den.

 • The Northern Lights have been recorded as far south as Rome in the 1850s, mainly because of the radiation that come from the solar winds. De Northern Lights har registrerats så långt söderut som Rom på 1850-talet, främst på grund av strålning som kommer från solvinden. The Southern Lights are known as the "Aurora Australis". De södra Lights är kända som "Aurora Australis".

 • The East German Secret Police (or the Stasi) kept a database of its dissidents smells collected by yellow rags under their arms and groins. De östtyska hemliga polisen (eller Stasi) höll en databas över dess oliktänkande lukter samlas in av gula trasor under armen och ljumskar. The day the Berlin Wall came down, the Stasi headquarters were broken in and all the rags were taken. Dagen Berlinmurens föll, var Stasi högkvarter bryts i och alla trasor togs. The unified German police started doing it again in 2007. De enhetliga tyska polisen började göra det igen i 2007.

 • Bedfordshire is like Uzbekistan and Liechtenstein, because they are all doubly landlocked. Bedfordshire är som Uzbekistan och Liechtenstein, eftersom de alla är dubbelt kust. This means one must go through another landlocked county or country before reaching one with a coastline. Nebraska and Kansas are examples of doubly landlocked states. Detta innebär att man måste gå via en annan kust län eller land innan en med en kustlinje. Nebraska och Kansas är exempel på dubbelt instängda stater. The West Midlands is also doubly landlocked. Den West Midlands är också dubbelt kust.

...and as we lower the QI flag, we raise a glass to curiosity, for as Dorothy Parker once said, "The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity." And as Steve Wright added, "Curiosity killed the cat. But for a while, I was a suspect." Good night.