Avsnitt 4 - "Fight or Flight"

Premiärdatum: 16 januari 2009
Inspelningsdatum: 19 maj 2008


Pam Ayres [1]
(vinnare med 3 poäng)
1:a och enda gången

Johnny Vegas (1 poäng)
2:a gången

Alan Davies (-11 poäng)

Sean Lock (-12 poäng)
15:e gången

As part of the "Fight or Flight" theme, some of the panellists wore flying clothing. Som en del av "kamp eller flykt" tema, bar några av paneldeltagarna flygande kläder. The buzzers were operated by joysticks. De buzzers drevs av joysticks.

[1] Pam Ayres vann med 3 poäng, men hennes poäng avslöjades inte.

 • Most footage of skydiving seems to show that the parachute lifts the parachutist upward when deployed. De flesta bilder av fallskärmshoppning tycks visa att fallskärmen lyfter fallskärmshopparen uppåt när de sätts. This is an optical illusion caused by the cameraman filming the parachutist falling faster, so his subject appears to be going up relative to him. Detta är en optisk illusion som orsakas av kameramannen filmade fallskärmshoppare faller snabbare, så hans motivet verkar vara att gå upp i förhållande till honom.

 • During World War II, Flight Lieutenant Maurice "Shorty" Longbottom's Spitfire was painted pink during photo-reconnaissance missions so it would not be spotted on cloudy days, as it would stick out if it was any other colour. Under andra världskriget, Flight Lieutenant Maurice "Shorty" Longbottom s Spitfire målades rosa under foto-reconnaissancebeskickningar så det inte skulle upptäckas under molniga dagar, eftersom det skulle sticka ut om det var någon annan färg.

 • Flying fish, in French, is " exocet ", the name of a missile used against British Armed Forces in the Falklands War. Flygfisk, på franska, är " Exocet ", namnet på en missil som används mot brittiska försvaret i Falklandskriget. Flying fish glide, not fly, and can only stay above water for thirty seconds. Flygfisk glida, inte flyga, och kan bara stanna över vatten i trettio sekunder.

 • The opposite of the flying fish is a 'swimming bird', a Penguin. Motsatsen till den flygande fisken är en "simning fågel", en pingvin. Swimming and flying are essentially the same, because it uses the same muscles and principles. Simning och flygande är väsentligen desamma, eftersom den använder samma muskler och principer.

 • Women hold all the British records for the largest fish caught. Kvinnor innehar alla de brittiska rekord för den största fisken fångas. There is a myth that was generated that the reason for this is that female pubic hair attract fish because they give off pheromones, but humans actually don't give off pheromones. Det finns en myt som genererades att skälet till detta är att kvinnliga könshår lockar till sig fisk eftersom de avger feromoner, men människor faktiskt inte avger feromoner.

 • A bear would always win a fight against a lion as the lion's skull, although very muscular, is thin and not very strong, so the bear could crush the skull. En björn skulle alltid vinna en kamp mot ett lejon som lejon skalle, även om mycket muskulös, är tunn och inte särskilt stark, så björnen kunde krossa skallen. This was proven by a man who brought a lion and a bear to California during the Gold Rush to entertaining the prospectors and miners. Detta bevisades av en man som förde ett lejon och en björn till Kalifornien under guldrushen att underhållande guldgrävare och gruvarbetare. They also had bears fighting against various other animals such as bulls and even an African lion, the bear won every time. (felaktigt: lions (would win the fight)) De hade också björnar slåss mot olika andra djur som tjurar och även en afrikansk lejon, vann björnen varje gång (förverkad lejon (skulle vinna kampen)).

 • It is easier to kill people wearing boxing gloves, than it is without. Bare-knuckled boxers aimed for their opponents chest and torso because they would hurt themselves if they hit the face, and wearing gloves removes this risk. Det är lättare att döda människor bär boxningshandskar, än det är utan. Bare-välvda boxare syftar för sin motståndare bröstet och bålen eftersom de skulle skada sig själva om de träffar i ansiktet, och handskar tar bort denna risk.

 • Vikings, including Flóki Vilgerđarson, used ravens to find nearby land while at sea. Vikings, inklusive Flóki Vilgerđarson använde korpar att hitta närliggande land till sjöss. If there was land nearby, it would fly straight toward it. Om det fanns mark i närheten, skulle det flyga rakt mot den. If there was no land to be seen, it would land back on the boat, but because they can't land on water. Om det inte fanns någon mark att se, skulle det landa tillbaka på båten, men eftersom de inte kan landa på vatten. Vilgerđarson, who is also known as "Raven Flóki" discovered Iceland using this method. Vilgerđarson, som också kallas "Raven Flóki" upptäckte Island med denna metod.

 • Rockets accelerate best horizontally (felaktigt: downwards), as their weight is not over the thruster. Raketer accelerera bäst horisontellt (felaktigt: nedåt), eftersom deras vikt är inte över bogpropellern.

 • All British armed forces refer to the sides of their planes as " port " and " starboard " except for the Royal Navy and the Fleet Air Arm, who call the sides of their BAE Sea Harriers left and right to avoid confusion when taking off from a boat. (felaktigt: the Navy) Alla brittiska väpnade styrkor hänvisar till sidorna av sina plan som " porten "och" styrbord "utom för Royal Navy och Fleet Air Arm, som kallar sidorna av deras BAE Sea Harriers vänster och höger för att undvika missförstånd vid start från en båt (förverkad. marinen)

 • Coldstream Guards ' hats are actually bearskins (felaktigt: busby). Coldstream Guards hattar är faktiskt björnskinn (felaktigt: Busby). Busbies are worn by the Hussars and the Royal Horse Artillery. Busbies bärs av husarer och Royal Horse Artillery. • The panellists are shown a clip of a shadow of a bird with a short head and a long tail going one way and then the clip is wound back to make it look like a bird with a long neck and a short tail is seen and are asked which would scare a duckling more. Paneldeltagarna visas ett klipp av en skugga av en fågel med en kort huvud och en lång svans går en väg och sedan klippet lindas tillbaka så att det ser ut som en fågel med lång hals och en kort svans ses och ombeds vilket skulle skrämma en ankungar mer. Ducklings can recognise fear of shapes as soon as they're born. Ankungar kan känna igen rädslan former så snart de är födda. The first bird would frighten it, because it would look like a hawk, but not the second one, which looks like a goose that doesn't attack. Den första fågeln skulle skrämma det, eftersom det skulle se ut som en hök, men inte den andra, som ser ut som en gås som inte attackera.

 • In 1871, during the Siege of Paris, the zoo was raided so that the Parisians could eat the animals on display there. År 1871, under belägringen av Paris, på djurparken plundrades så att parisarna kunde äta djuren på displayen där. Over one million communications were made that day by carrier pigeon and balloon messaging. Över en miljon meddelanden gjordes den dagen genom duvor och ballong meddelanden.

 • Armoured knights during the Middle Ages mounted their horses normally (felaktigt: winch). Bepansrade riddare under medeltiden monterade sina hästar normalt (felaktigt: vinsch). They never used winches because the armour weighed less compared to today's armour – those who wear it do need a winch. De använde aldrig vinschar eftersom rustning vägde mindre jämfört med dagens rustning - de som bär den behöver en vinsch. The idea of a winch being used was invented by Mark Twain in the 19th century. Tanken på en vinsch som används uppfanns av Mark Twain i 19th century. Other Andra

 • During the recording of the show when the question "Which bird was first sent out by Noah?" Under inspelningen av showen när frågan "Vilken fågel först skickades ut av Noah?" was thrown out to the audience the one member of the audience who did speak was given points, however this was not shown in either the regular or XL version of the show. kastades ut till publiken en medlem av publiken som talade fick poäng, men detta var inte visas i antingen den vanliga eller XL version av showen. Under this technicallity that audience member won the show Inom ramen för detta technicallity att publiken fick showen

 • Pam's score was not read out on the show. Pams poäng inte läst på showen. However, according to comments made by the show's producer Piers "Flash" Fletcher on QI's web forum, she scored 3 points. Enligt kommentarer från seriens producent Piers "Flash" Fletcher på QI: s webbforum, gjorde hon 3 poäng.

I leave you with this thought on the subject of "Fight or Flight" from Michael Friedman. "The scientific name for an animal that doesn't either run from or fight its enemies is 'lunch'." Good night.