Avsnitt 5 - "France"

Premiärdatum: 23 januari 2009
Inspelningsdatum: 13 maj 2008


Hugh Dennis
(vinnare med 15 poäng)
1:a gången

Jo Brand (5 poäng)
19:e gången

Phill Jupitus (-2 poäng)
17:e gången

Alan Davies (-39 poäng)

At the start of the show, Stephen says he will award bonus points to anyone who can answer him in French. I början av showen, säger Stephen han kommer att tilldela bonuspoäng till någon som kan svara honom på franska. Det är också anledningen till att Alan inte kan svaret när det för en gångs skull är blåval. ('Pamplemousse' på franska)

As part of the "France" theme, every panellist wore a beret and a garland of onions around their necks. Som en del av "Frankrike" tema bar varje paneldeltagare en basker och en krans av lök runt halsen. A re-arrangement of the theme tune featured an accordion. En ny arrangemang av temat låten innehöll en dragspel. The top of the set is lit in the colours of the tricolour. Den övre delen av uppsättningen lyser i färger trikoloren.

 • Stephen asks Alan: "Donne-moi un mot, s'il vous plait, un mot pour un mammifère marin qui ne peut avaler aucun plus grand qu'un pamplemousse ?" Stephen frågar Alan: "Donne-moi un mot, s'il vous fläta, un mot pour un mammifère marin qui ne peut avaler Aucun Plus Grand qu'un Pamplemousse?" The question translates as, "Name a marine animal that couldn't swallow [anything] bigger than a grapefruit ?" Frågan översättas med "Namnge en marina djur som inte kunde svälja [någonting] större än en grapefrukt ? " The answer is the Blue Whale. Svaret är Blåval.

 • In Gascony in south of Bordeaux, shepherds stood on stilts to see further on ground that is not solid I Gascogne i södra Bordeaux stod herdar på styltor för att se vidare på grund av att det inte fast

 • Right up to the 19th century, people in the French countryside hibernated, although their body temperature didn't drop like other animals that do hibernate. Ända fram till den 19: e talet, människor i den franska landsbygden övervintrat, även om deras kroppstemperatur inte släppa som andra djur som gör övervintra.

 • In 1880, 80% of French people could not read, write or speak French. År 1880 kunde 80% av fransmännen inte läsa, skriva eller tala franska. Most of the population spoke regional languages such as Occitan, Breton, Franco-Provençal, Basque, or the West Flemish dialect of Dutch. De flesta av befolkningen talade regionala språk som Occitanska, Breton, fransk-Provençal, baskiska eller västra flamländska dialekt holländska. There were at least 50 dialects and 100 sub-dialects. Det fanns minst 50 dialekter och 100 sub-dialekter.

 • French people often use English words but with a slightly different meaning. Franska människor använder ofta engelska ord, men med en något annorlunda innebörd. "un people" means " celebrity ", "un brushing" means " blow-dry ", "un relooking" means " makeover " and "vaseliner" means " to flatter " (derived from the phrase "to butter someone up"). "UN folk" betyder " kändis "," un borsta "betyder" föna "," un relooking "betyder" makeover "och" vaseliner "betyder" att smickra "(härlett från uttrycket" att smör upp någon "). The Académie française does not include English words in French dictionaries. Den Académie française omfattar inte engelska ord i franska lexikon.

 • Paris syndrome is a form of culture shock suffered by people from Japan. Paris syndrom är en form av kulturchock som drabbar människor från Japan. On average, 12 people per year are expensively repatriated to Japan. I genomsnitt är 12 personer per år dyrbart skickas tillbaka till Japan. The Japanese Embassy in Paris has a 24-hour helpline for visitors suffering from 'Paris syndrome'. Den japanska ambassaden i Paris har en 24-timmars hjälplinje för besökare som lider av "Paris syndrom".

 • France has one of the best military records by country, and they have taken part in more wars than any other country in the world. Frankrike har en av de bästa militära posterna per land, och de har deltagit i fler krig än något annat land i världen. Out of 168 battles fought since 387 BC, France has won 109, lost 49 and drawn 10. Av 168 striderna sedan 387 f.Kr., har Frankrike vunnit 109, förlorat 49 och dras 10.

 • The Romans did indeed wear togas, but disliked having to as they were difficult to put on. (felaktigt: togas). Augustus passed a law ordering people to wear togas in the Roman Forum. Den Romarna har faktiskt bära toga, men ogillade att behöva eftersom de var svåra att sätta på (felaktigt: toga).. Augustus antog en lag beställer folk att bära toga i Forum Romanum. Their favourite item of clothing was the sandal. Deras favorit klädesplagg var sandalen.

 • Racing cyclists shave their legs is because it is easier to clean wounds, sticking plasters stick better and come off less painfully, calves are massaged better and it makes them look better. (felaktigt: aerodynamics). Tävlingscyklister rakar benen är att det är lättare att rengöra sår, plåster fastnar bättre och komma bort mindre smärtsamt är kalvar masseras bättre och det gör dem ser bättre (förlorar:. aerodynamik).

 • Most Spaniards do not lisp when they speak. De flesta spanjorer inte lisp när de talar. It is actually a feature of pronunciation in the Castilian dialect to distinguish the two phonemes /?/ and /s/. (felaktigt: to avoid embarrassing the King – a myth claims that the /?/ in Spanish came from people emulating a king with a lisp so as not to offend him) Det är faktiskt en del av uttal i kastilianska dialekt att skilja de två fonemen / ? / och / s / (felaktigt: För att undvika pinsamma kungen - en myt hävdar att / ? / på spanska kom från människor som emulerar en kung med. en lisp att inte förolämpa honom)

 • The man who won the Battle of Hastings was called by people at the time as Guillaume le Bâtard – William the Bastard (felaktigt: William the Conqueror). Mannen som vann slaget vid Hastings kallades av människor vid tiden som Guillaume le Batard -William Bastard (felaktigt: Vilhelm Erövraren). The name "William" did not exist at the time so the French mostly called him Guillaume, an early version of the name, Wilgelm, appears on the Bayeux Tapestry. Namnet "William" inte existerade vid den tiden så det franska mestadels kallade honom Guillaume, en tidig version av namnet, Wilgelm, visas på Bayeuxtapeten. The English referred to him as "The Bastard" (it was not rude to do so). Den engelska kallad till honom som "The Bastard" (det var inte oförskämd att göra det). One in every seven men in England was called "William" within 50 years of the invasion. En i varje sju män i England kallades "William" inom 50 år invasionen.



 • The Arc de Triomphe in the Place de l'Étoile at the end of the Champs-Élysées in Paris, was originally going to be an elephant -shaped monument dedicated to the achievement of Louis XV, described as the "Grand Kiosk to the Glory of the King". Den Triumfbågen i Place de l'Étoile i slutet av Champs-Élysées i Paris, ursprungligen skulle bli en elefant -formad monument tillägnad uppnå Ludvig XV, som beskrivs som "Grand Kiosk till ära kungen ".

 • At the time that the impressionist movement was founded, nearly everyone thought their paintings were "horrific, unfinished, non-sensical, drivel, artless and valueless." Vid den tidpunkt då den impressionistiska rörelsen grundades, trodde nästan alla sina målningar var "fruktansvärda, oavslutade, icke-sensical, dravel, okonstlad och värdelösa." Impressionism was inspired by Japanese artworks brought to Europe in the 1850s. Impressionism inspirerades av japanska konstverk förts till Europa på 1850-talet.

 • The thing that comes from Paris, has short legs, a big head, wears a permanent grin and refuses to act its age is the axolotl (felaktigt: Nicolas Sarkozy). Det som kommer från Paris, har korta ben, stort huvud, bär en permanent leende och vägrar att agera sin ålder är Axolotl (felaktigt: Nicolas Sarkozy). Originally, it comes from Mexico, they only metamorph into a salamander if injected with iodine. Ursprungligen kommer den från Mexiko, Metamorph de bara in i en salamander om produkten injiceras med jod. There were two Mexican lakes where the axolotls are found, Lake Chalco and Lake Xochimilco. Det fanns två mexikanska sjöar där axolotls hittas, Lake Chalco och sjön Xochimilco. A group of six were found by Auguste Duméril in the 19th century and almost all specimens today are descended from those six. En grupp av sex hittades av Auguste Duméril på 19-talet och nästan alla prover i dag härstammar från de sex.

I leave you with the perfect French-baiting headline from the Daily Telegraph of 1929: "Great Storm in Channel, Continent Isolated". Salut maintenant. Merci.