Avsnitt 6 - "Fakes, Frauds & Fakirs" ("förfalskningar, bedrägerier och fakirer")

Premiärdatum: 30 januari 2009
Inspelningsdatum: 12 maj 2008


Sean Lock
(vinnare med -16 poäng)
16:e gången

Jimmy Carr (-18 poäng)
10:e gången

Alan Davies (-21 poäng)

Marcus Brigstocke (-26 poäng)
1:a och enda gången

As part of the theme, each of the panellists began the show by holding up a mask (of one of the other three) over their face. Som en del av temat, började varje paneldeltagare showen genom att hålla upp en mask (av en av de andra tre) över ansiktet.

 • Jimmy, Marcus and Sean's buzzers are all vocalisations made by the Australian Superb Lyrebird, an animal which can mimic almost any noise. (Forfeits: camera, car alarm) But Alan's telephone sound really is a telephone (felaktigt: lyrebird). Jimmy, Marcus och Seans Buzzers är alla läten från den australiska Superb Lyrebird, ett djur som kan härma nästan alla ljud (förverkar:. kamera, billarm) Men Alan telefon ljud är verkligen en telefon (felaktigt: Lyrebird).

 • Pig-face ladies were actually a drunken and shaved bear in a dress. Pig-face damer var faktiskt en berusad och rakad björn i en klänning. Pig-faced ladies were used in freak shows in the 19th century. Gris-faced damer användes i freakshows i 19th century.

 • The French writer Guy de Maupassant so hated the Eiffel Tower that he insisted on often eating at the restaurant located in the tower's base - this being one of the few places he could avoid seeing the tower itself. Den franske författaren Guy de Maupassant hatade så Eiffeltornet att han insisterade på ofta äta på restaurang som ligger i tornet bas - detta är en av de få platser han kunde undvika att se själva tornet.

 • Count Victor Lustig was a con artist who pretended to be the an official of the Ministry of Posts and Telegraphy and pretended to sell the Eiffel Tower to two different scrap metal merchants, one after the other, then ran off with the money. Greve Victor Lustig var en bedragare som låtsades vara en tjänsteman vid ministeriet för post och telegrafi och låtsades sälja Eiffeltornet till två olika handlare metallskrot, en efter en, sedan sprang iväg med pengarna.

 • In Miami in 1950, the women in charge of collecting the money from telephone exchanges discovered that as long as they had not put the money in the counting machines that were inside the suitcases, they could steal the money and the telephone company would have no idea how much money was taken, and they hid their money in their bras. I Miami 1950, upptäckte kvinnorna som ansvarar för att samla in pengar från telefonväxlar att så länge de inte hade lagt pengarna i de räkna maskiner som fanns inne i resväskor, skulle de stjäla pengar och telefonbolaget skulle inte ha någon aning om hur mycket pengar togs, och de gömde sina pengar i sina behåar. Hundreds of thousands of dollars worth of loose change was stolen by these women. Hundratusentals dollar värda Loose Change stals av dessa kvinnor.

 • The only real trick to being a sword swallower is being able to control your gag reflex. Den enda verkliga tricket att vara en svärd swallower är att kunna styra din kräkreflexen. According to the Society of Sword Swallowers, a professional must swallow a sword that is no longer than 61 cm, but no shorter than 40 cm, otherwise it's not recognised. Enligt Society of Sword slukare måste en professionell svälja ett svärd som är längre än 61 cm, men inte kortare än 40 cm, annars är inte erkänd. The most common medical complaint from sword swallowers is sore throats. Den vanligaste medicinska klagomål från svärd slukare är halsont.

 • " New London Bridge " is in Arizona, it was brought by Robert P. McCulloch as a tourist attraction for his new settlement at Lake Havasu and it is the third-biggest tourist attraction in America. (felaktigt: he thought he was buying Tower Bridge). " New London Bridge "är i Arizona, var det väckts av Robert P. McCulloch som en turistattraktion för sin nya bosättning på Lake Havasu och det är den tredje största turistattraktion i Amerika (förlorar:. Han trodde att han köper Tower Bridge).

 • If you went to the shops to buy butter but could not find any, you cannot buy (forfeit margarine) to replace it, because it is not sold in Britain. Om du gick till affären för att köpa smör men kunde inte hitta någon, kan du inte köpa (förverka margarin) för att ersätta det, eftersom det inte säljs i Storbritannien. The UK Spreads Association claim that there is currently no margarine on sale in Britain. UK Sprider Föreningen hävdar att det för närvarande inte margarin till försäljning i Storbritannien.

 • There are 613 commandments in the Bible (forfeits: 10; 9; 8). Det finns 613 bud i Bibeln (felaktigt: 10, 9, 8). There are in fact 14 different commandments mentioned in Exodus and Deuteronomy. Det finns faktiskt 14 olika bud som nämns i Andra Mosebok och Femte Mosebok. If all of the other commandments listed in the Bible were included, there would be 613. Om alla andra bud som anges i Bibeln ingick, skulle det finnas 613. The main reason why it's believed that there are ten is that Exodus 34:28, Deuteronomy 4:13, and Deuteronomy 10:4 all refer to "the Ten Commandments" that God gave the Israelites. Den främsta anledningen till det är troligt att det finns tio är att Mosebok 34:28, Femte Mosebok 4:13, och Femte Mosebok 10:04 refererar alla till "de tio budorden" som Gud gav israeliterna.

 • When a coin is flipped, there is a 51% chance it will land on the side that was facing upwards at the start (felaktigt: 50/50) because coins obey the laws of mechanics and its flight is determined by their initial conditions. När ett mynt vänds, finns det en 51% chans att det kommer att landa på den sida som vetter uppåt i början (felaktigt: 50/50), eftersom mynt lyder lagar mekanik och sin flykt bestäms av de ursprungliga villkoren. • Snake oil contains Omega-3, which can help mice to navigate around mazes quicker and develop their muscles. Orm olja innehåller omega-3, som kan hjälpa möss för att navigera runt labyrinter snabbare och utveckla sina muskler.

 • Raspberry jam was popular in between the 19th and early 20th centuries, but as it was expensive fake jams were made. Rhubarb and sweetened turnips made the best fake jams and fake wooden pips were made in order to make the jam look more realistic. Hallonsylt var populär i mellan 19: e och tidig 20th århundraden, men eftersom det var dyrt falska sylt gjordes. Rabarber och sötad rovor gjorde de bästa falska sylt och falska trä kärnor gjordes för att göra sylt ser mer realistiskt. The trade was so successful, that making the pips were a profitable trade and factories were opened to make them. Sylvia Pankhurst, a social reformer and leader of the suffragette movement, was so shocked by the treatment of women in these factories that she set up her own factory making real jam during World War I. Handeln var så lyckat, att göra kärnor var en lönsam handel och fabriker öppnades för att göra dem. Sylvia Pankhurst, en social reformator och ledare för suffragette rörelsen, blev så chockad av behandling av kvinnor i dessa fabriker som hon inrättat hennes egen fabrik gör verkliga sylt under första världskriget

 • When Archimedes discovered his theory of water displacement, the King of Syracuse used it to identify tainted tiaras that weren't made of gold. När Arkimedes upptäckte sin teori om volymdeplacement det kungen av Syrakusa använde det för att identifiera förorenade tiaror som inte var gjorda av guld.

 • Barnum statements are general statements used by psychics and mediums. Barnum uttalanden är allmänna uttalanden som används av synska och medier. They are also known as Forer questions, named after psychologist Bertram R. Forer, who gave his students a questionnaire of such questions. De är också kända som Forer frågor, uppkallad efter psykologen Bertram R. Forer, som gav sina elever en enkät av sådana frågor. All the responses were the same. Alla svaren var desamma.

 • The Vegetable Lamb of Tartary was a mythical half- sheep half-plant creature created in the 16th century to describe how cotton spread. Den vegetabiliska lamm Tatariet var en mytisk halv- får halv-anläggning varelse som skapats på 16-talet för att beskriva hur bomull sprids.

We hope that this show has been a warning to you all against choosing the paths of fraud and fakery. As Groucho Marx said; 'The secret of life is honesty and fair dealing. If you can fake that, you've got it made'. Good night.