Avsnitt 7 - "Fingers & Fumbs"

Premiärdatum: 6 februari 2009
Inspelningsdatum: 5 maj 2008


Phill Jupitus
(vinnare med -24 poäng)
18:e gången

Jo Brand (-26 poäng)
20:e gången

Dara Ó Briain (-28 poäng)
7:e gången

Alan Davies (-42 poäng)

Anyone who said the " f-word " on the show would forfeit 10 points, but they could get five back if they beat Stephen on a game of rock-paper-scissors. Den som sade att " f-ordet "på showen skulle förlora 10 poäng, men de kunde få fem tillbaka om de slår Stephen på en omgång rock-papper-sax. However, if they lost to Stephen, they would be forfeited another 10 points. Men om de förlorade mot Stephen, skulle de vara förverkad ytterligare 10 poäng. This episode was recorded before the infamous Jonathan Ross/Russell Brand Sachsgate incident, but broadcast after it. Denna episod noterades före den ökända Jonathan Ross / Russell Brand Sachsgate incidenten, men sänds efter det. Therefore, this was entirely taken out of the original 30-minute show, and all references in the XL version were bleeped out. Därför var detta helt tas ut av den ursprungliga 30-minuters show, och alla hänvisningar i XL-versionen var bleeped ut.

 • Fargling is the American version of Rock, Paper, Scissors. Fargling är den amerikanska versionen av Rock, Paper, Scissors. According to the New Scientist, the best opening move in Rock, Paper, Scissors is scissors, because many believe that rock is the most common opener, so they pick paper. Enligt New Scientist, den bästa öppningen flytta in Rock, är papper, sax sax, eftersom många tror att berget är den vanligaste öppnare, så de plockar papper.

 • The panellists are asked to put their pencils in their mouths. Paneldeltagarna ombeds att sätta sina pennor i munnen. Phill and Dara are asked to put them between their teeth and Jo and Alan are asked to put them between their lips. Phill och Dara uppmanas att sätta dem mellan sina tänder och Jo och Alan ombeds att sätta dem mellan sina läppar. They are then asked if "Quack" or "Moo" is funnier. De frågade sedan om "Quack" eller "Moo" är roligare. The answer is "quack" because saying a word with a letter "k" in it forces you to smile. Svaret är "kvacksalvare" eftersom att säga ett ord med bokstaven "K" i det tvingar dig att le. This is due to facial feedback. Detta beror på ansiktet återkoppling.

 • A duck's quack can echo (felaktigt: it doesn't echo). En gås Quack kan eka (felaktigt: det inte echo). This was proven by a man at The University of Salford, who put a duck in a reverberation chamber. Detta bevisades av en man på The University of Salford, som satte en anka i ett efterklangsrum.

 • The number of times you have to kiss a French person depends on which area of France you are in. In central or southern France they greet by kissing each other on the cheek twice and in the north they kiss four times. Det antal gånger du måste kyssa en fransk person beror på vilken del av Frankrike du är i. I centrala eller södra Frankrike de hälsar genom att kyssa varandra på kinden två gånger och i norr de kyssa fyra gånger.

 • The Thorny Devil, an antipodean lizard can take in water from any part of their body. Den Taggiga Djävulen, en Antipodean ödla kan ta in vatten från någon del av sin kropp. The water doesn't just absorb through the skin, it goes through grooves and capillaries. Vattnet inte bara absorbera genom huden, går igenom spåren och kapillärer.

 • Physiognomy was a way of telling character from facial expressions, which was dictated by Aristotle. Fysionomi var ett sätt att tala om tecken från ansiktsuttryck, som dikterades av Aristoteles. There was also the famous phrenology head of Lorenzo Niles Fowler, which points out emotional and cognitive parts of the head. Det fanns också den berömda frenologi huvud Lorenzo Niles Fowler, som pekar ut emotionella och kognitiva delar av huvudet.

 • Each of the panellists are then given their phrenological descriptions: Var och en av paneldeltagarna får sedan sina FRENOLOGISK beskrivningar: + Alan – Curly hair signifies someone who is "dull of apprehension", soon angry and given to lying and mischief. Alan - Lockigt hår betyder någon som är "tråkig av oro", snart arg och ges till liggande och bus. The distance between the eyebrows signifies hard-hearted, envious, close and cunning, addicted to cruelty more than love. Avståndet mellan ögonbrynen betyder hårdhjärtade, avundsjuk, nära och list, beroende grymhet mer än kärlek. + Dara – He who has a large full forehead and a little round with all, destitute of hair, or at least that has little on it is bold, malicious, high-spirited, full of choler, apt to transgress beyond bounds, yet of good wit and apprehensive. Dara - Den som har ett stort fullt panna och lite rund med alla, utblottade av hår, eller åtminstone som har lite på det är fet, elak, eldig, full av GALLA, benägna att överträda bortom gränser, men av god kvickhet och orolig. + Phill – He whose hair grows thick on his temples and his brow is by nature, simple, vain, luxurious, lustful, credulous, clownish in his speech and conversation, double chin shows appeaseable disposition, a great supplanter and secret in all your actions. Phill - Han vars hår växer tjock på tinningarna och pannan är till sin natur, enkel, fåfäng, lyxiga, lustfyllda, godtrogna, clownish i sitt tal och konversation, visar dubbelhaka appeaseable läggning, en stor supplanter och hemlig i alla dina handlingar. + Jo – One whose hair is of reddish complexion is for the most part proud, deceitful, detracting, venerous and full of envy. Jo - En vars hår är rödaktig hy är för det mesta stolt, bedrägligt, förringa, venerous och full av avund.

 • The Thatcher effect is an idea of face perception. Den Thatcher Effekten är en idé om ansikte uppfattning. It involves duplicating a picture of Margaret Thatcher and putting them both upside down. Det handlar om att duplicera en bild av Margaret Thatcher och sätta dem båda upp och ner. One of the pictures is unaltered, but the other has had the eyes and the mouth inverted, so when it returns to normal, it makes the face look deranged. En av bilderna är oförändrad, men den andra har haft ögon och mun inverterad, så när det återgår till det normala, det gör ansikte ser galen. This is an example of how when we see faces the right way up, we know where the derangements are, but when its upside down, it's harder to recognise. Detta är ett exempel på hur när vi ser står rätt upp, vi vet var rubbningar är, men när dess upp och ned, är det svårare att känna igen. This was conceived by Peter Thompson at the University of York. Detta är avlad av Peter Thompson vid University of York.

 • You can tell the size of a person's hands by looking at a person's feet (forfeits: the size of his shoes; the size of his penis), because they are inproportionate in terms of size. Shoe sizes in Britain are measure in barleycorns, which is equal to a third of an inch. Du kan tala om storleken på en persons händer genom att titta på en persons fötter (felaktigt: storleken på skorna, storleken på sin penis), eftersom de är inproportionate. när det gäller storlek skostorlekar i Storbritannien är åtgärd barleycorns som är lika med en tredjedel av en tum.

 • There are no muscles in your fingers, only tendons (felaktigt: One). Det finns inga muskler i fingrarna, bara senor (felaktigt: One). The nearest muscles are found in the hand and the forearm. De närmaste muskler återfinns i handen och underarmen.

 • It's easier to frown than smile, because it takes 12 muscles to smile and only 11 to frown. Det är lättare att rynka pannan än leende, eftersom det tar 12 muskler att le och bara 11 att rynka pannan. • The finger ratio discovered by John T. Manning of the University of Liverpool, who spent 35 years of his life determining how testosterone and oestrogen effect the size of the fingers. Den fingret Förhållandet upptäcktes av John T. Manning i University of Liverpool, som tillbringade 35 år av sitt liv bestämma hur testosteron och östrogen effekt storleken på fingrarna.

 • The Mona Lisa 's eyebrows were worn off due to many restorations (felaktigt: they were shaved off on her hen night). Den Mona Lisa 's ögonbryn var slitna av på grund av många restaurationer (felaktigt: de var rakat bort på hennes höna natten). They're currently only visible by x-ray. De är för närvarande endast synlig vid röntgen.

 • King David, which Michelangelo 's David is based on, used 200 foreskins as a dowry to marry the daughter of King Saul (felaktigt: he made a catapult out of them). Kung David, som Michelangelos 's David är baserad på, används 200 förhudar som hemgift att gifta sig med dottern till kung Sauls (förverkas: han gjorde en katapult av dem). Saul, who was jealous of David, asked for a bride price to marry his daughter Michal, so he wanted a dowry of 100 foreskins from the Philistines, hoping that David would die in battle.

 • The world's largest organ is The Great Stalacpipe Organ (felaktigt: a blue whale), found in Luray Caverns, Virginia. It is a cave renovated by Leland W. Sprinkle, the stalactites emit a sound when struck with a hammer. Saul, som var avundsjuk på David, bad om en brud pris gifta sig med sin dotter Mikal, så han ville ha en hemgift på 100 förhudar från filistéerna, hoppas att David skulle dö i strid.

  Världens största orgel är den stora Stalacpipe orgel (felaktigt: en blåval), som finns i Luray Caverns, Virginia. Det är en grotta renoverats av Leland W. Strö de stalaktiter avger ett ljud när slog med en hammare.