Avsnitt 8 - "Fashion"

Premiärdatum: 13 februari 2009
Inspelningsdatum: 4 Juni 2008


Rich Hall
(vinnare med 4 poäng)
17:e gången

Clive Anderson (-5 poäng)
12:e gången

Reginald D. Hunter (-6 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-35 poäng)

Paneldeltagarna utmanas att skapa ett slagord med 19th century klyschor eller klyschor som de känner till. *Alan - "Har din mamma sålde sin mangel?" *Clive - "Vem är du?" - Uttalas som om det var ett ord *Rich - "Du är dummare än en påse med blöta möss!" *Reginald - "Gör det du är bäst." *Stephen - "Jag kan komma på något byxor jag gillar" The panellists are challenged to create a catchphrase using 19th century catchphrases or catchphrases that they know of. + Alan – "Has your mother sold her mangle ?" + Clive – "Who are you?" – pronounced as though it were one word + Rich – "You're dumber than a bag of wet mice!" + Reginald – "Do what you do best." + Stephen – "I can come in any trousers I like!"

 • The most disastrous haircut ever was the haircut taken by the 13th century king, Louis VII of France. He was very religious and was heavily involved with the monks, who forced to cut his hair off, after which his queen, Eleanor of Aquitaine, divorced him, with the haircut being mentioned in the divorce proceedings. Eleanor then left for England and married Henry II of England and started The Hundred Years' War.

 • The Duke of Wellington was thrown out of Almack's, a gentlemen's club, for wearing trousers as it broke the club's etiquette rule of wearing breeches. (felaktigt: Wellington boots).

 • During World War II, a wartime shortage of clothing materials meant that:

 • Turn-ups were banned.

 • Tailors were told that they would go to prison if they intentionally sold long trousers.

 • Boys under 12 had to wear shorts.

 • Women couldn't wear stockings, so they drew seams on the backs of their legs, after staining their legs with gravy to make them look tanned.

 • The Gömböc is the first man-made mono-monostatic object. That means it can self-right from whatever position it's in. It was invented by Péter Várkonyi and Gábor Domokos, who was in the audience. Domokos explained that if any of the edges were 1/100 of a millimetre out, it couldn't self-right itself. The idea of the mono-monostatic shape was first found in the shell of turtles.

 • The first fossil discovered was of a Megalosaurus, discovered by Robert Plot. The bone was originally believed to be either a thigh-bone of a Roman elephant or a race of giant humans. The shape of the fossil was looked like a pair of testicles, so it was dubbed "Scrotum humanum".

 • The only word that rhymes with "month" is Granth or the Guru Granth Sahib, which is the holy text used in Sikhism.

 • The city with the most Michelin stars is Tokyo (felaktigt: Paris; New York ; London) with 150 stars.

 • A nicotine stain is colourless (forfeits: yellow, brown), odourless, invisible and untraceable. It's named after Jean Nicot.

 • The dictator who definitely only had one ball was Chairman Mao (forfeits: Pol Pot ; Stalin). There is no justification that Adolf Hitler had only one testicle. (Although following the recording of this episode, it was discovered that Adolf Hitler really did have one ball.) • The Guinness Book of Records has an entry for "Worst Engagement Faux Pas". It was done by James Gordon Bennett, Jr., from where the expression, Gordon Bennett! comes from. He was engaged to a young New York socialite and got drunk and went to his fiancée's house, where there was a party full of stiff New York socialites and he urinated in the fireplace, thinking it was a toilet and walked out again. The engagement was called off and the brother of his fiancée challenged him to a duel.

 • A cauliflower, a rhinoceros and a pigeon 's wing are all types of wig. Wigs were popularised by Louis XIII of France, who wore a wig after becoming bald in the early part of his life, and many imitated him. In the 18th century, people spent more on wigs than they did for the rest of their clothing put together.

 • An example of a living fossil is the Lomatia tasmanica, or the "King's Holly", which is 43,600 years old. A genetically identical fossil that is near it is a Pleistocene, which is millions of years old. Because of their longevity it's possible that they hold the secret to " eternal life ".

 • The reason why many people think there are Martian canals is because an astronomer called Giovanni Schiaparelli claimed to have seen a lot of long straight lines on Mars, which he named "canali" and named them after rivers on Earth. Years later, Percival Lowell drew maps of the planet based on looking through his telescope, but they actually came from his head. It turned out they both had a condition known as Lowell's syndrome, in which blood vessels and the nodes where they meet seem to become straight lines.

 • The macaroni, as mentioned in the song " Yankee Doodle ", was another name for a dandy. The song was written by a British person, who claimed that the Yanks were dumb and showed that if you take someone that is supposed to be an insult, you throw it back in the oppressor's face. Ämnen Den mest katastrofala frisyr var någonsin frisyr som den 13-talet kung, Ludvig VII av Frankrike. Han var mycket religiös och var starkt engagerad med munkarna, som tvingas klippa håret av, varefter hans drottning Eleanor av Akvitanien, frånskild honom med frisyren nämnas i mål om äktenskapsskillnad. Eleanor lämnade sedan för England och gifta Henrik II av England och startade Hundraårskriget. Hertigen av Wellington kastades ut ur Almack s, en herrklubb, för att bära byxor som bröt klubbens etikett regel bära byxor. (Förlorar: Wellington stövlar). Under andra världskriget innebar en krigstida brist på kläder material som: Turn-ups förbjöds. Skräddare fick veta att de skulle hamna i fängelse om de avsiktligt sålde långbyxor. Pojkar under 12 var tvungna att bära shorts. Kvinnor kunde inte bära strumpor, så de drog sömmar på ryggen på sina ben, efter färgning benen med sås så att de ser garvade. Den Gömböc är den första konstgjorda mono-monostatisk objekt. Det innebär att det kan själv rätt oavsett läge den är i. Det uppfanns av Péter Varkonyi och Gábor Domokos, som var i publiken. Domokos förklarade att om någon av kanterna var 1/100 millimeter ut, det kunde inte själv rätt själv. Tanken med mono-monostatisk form först finns i skalet av sköldpaddor. Den första fossila upptäckte var en Megalosaurus, upptäcktes av Robert Plot. Benet var ursprungligen tros vara antingen en lår-ben av en romersk elefant eller en ras av gigantiska människor. Formen på fossila var såg ut som ett par testiklar, så det dubbades "Pungen Humanum".

  det enda ord som rimmar med "månad" är Granth eller Guru Granth Sahib, som är den heliga text som används i Sikhism. Staden med de mest Michelinstjärnor är Tokyo (felaktigt: Paris, New York, London) med 150 stjärnor. En nikotin fläckar är färglös (felaktigt: gul, brun), luktfri, osynlig och omöjliga att spåra. Det är uppkallat efter Jean Nicot. Diktatorn som definitivt bara hade en boll var ordförande Mao (felaktigt: Pol Pot, Stalin). Det finns ingen anledning att Adolf Hitler hade bara en testikel. (Även efter inspelningen av denna episod, upptäcktes det att Adolf Hitler verkligen hade en boll.) QI XL Extra Guinness rekordbok har en post för "Värsta engagemang Faux Pas". Det gjordes av James Gordon Bennett, Jr, varifrån uttrycket Gordon Bennett! kommer från. Han var förlovad med en ung New York socialite och blev full och gick till sin fästmö hus, där det fanns ett parti fullt av stela New York sällskap och han urinerade i eldstaden, tänkte att det var en toalett och gick ut igen. Engagemanget avblåstes och bror hans fästmö utmanade honom till en duell. En blomkål, en noshörning och en duva 's vinge är alla typer av peruk. Peruker var populariserades av Louis XIII av Frankrike, som bar en peruk efter att ha skallig i början av sitt liv, och många imiterade honom. I det 18th århundradet, tillbringade folk mer på peruker än vad de gjorde för resten av deras kläder tillsammans. Ett exempel på en levande fossil är Lomatia tasmanica, eller "kungens Holly", som är 43.600 år gammal. En genetiskt identisk fossil som är nära det är en pleistocen, som är miljontals år gammal. På grund av deras livslängd är det möjligt att de håller hemligheten "evigt liv". Anledningen till att många människor tror att det finns Martian kanaler är att en astronom som heter Giovanni Schiaparelli påstod sig ha sett en hel del långa raka linjer på Mars, som han heter "Canali" och namngav dem efter floderna på jorden. År senare drog Percival Lowell kartor över planeten baserad på tittar genom sitt teleskop, men de faktiskt kom från hans huvud. Det visade sig att de båda hade ett tillstånd som kallas Lowell syndrom, där blodkärl och noder där de möter verkar bli raka linjer.

  Makaroner, som nämns i låten "Yankee Doodle", var ett annat namn för en dandy. Låten är skriven av en brittisk person som hävdade att jänkarna var stum och visade att om du tar någon som är tänkt att vara en förolämpning, du kastar tillbaka den i förtryckaren ansikte.

and we leave you with this thought from Oscar Wilde. "Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months." My name is Stephen "My Bottom is a Treasure House" Fry; thank you, and good night.