Avsnitt 10 - "Greats"

Premiärdatum: 29 januari 2010 / 30 januari 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 12 juni 2009


David Mitchell
(vinnare med 4 poäng)
10:e gången

Alan Davies (2 poäng)

Sean Lock (-6 poäng)
21:a gången

Barack Obama (-10 poäng)
1:a gången

Jo Brand (-46 poäng)
24:e gången

 • Despite all the claims, many of the world's greatest dictators weren't short, and there is no proof that shorter people are more power-hungry than taller people, otherwise known as the Napoleon complex. Napoleon was above the average height at 5 feet 7 inches (1.70 m). Trots alla påståenden, många av världens största diktatorer var inte kort, och det finns inga bevis för att kortare människor är mer makthungriga än högre människor, annars känd som Napoleons komplexet. Napoleon var över genomsnittet höjd vid 5 fot 7 inches (1,70 m). The reason many think he was short was because of the depictions by British cartoonist James Gillray. Orsaken till att många tror att han var kort var på grund av de skildringar av den brittiske tecknaren James Gillray.

 • Theoretically, everyone in Europe is descended from the 8th century king Charlemagne, as he lived a very long time ago and had many children (See: Six degrees of separation). Teoretiskt är alla i Europa härstammade från det 8th århundradet kung Karl den store, som han levde mycket länge sedan och hade många barn (se: Six Degrees of Separation).

 • The Great Fire of London cleared the city of the old buildings so that new ones could be made by Christopher Wren, such as St Paul's Cathedral (felaktigt: cleared the city of plague). Den stora branden i London rensas staden av de gamla byggnaderna, så att nya kan göras av Christopher Wren, som St Pauls Cathedral (felaktigt: rensat staden pesten). The plague had already gone by the time of the fire. Pesten hade redan gått tiden för branden.

 • The Great Train Robbers, following the robbery, went to a farm and played Monopoly using the stolen money, leaving their fingerprints all over the set. The Great Train Robbers, efter rånet, gick till en gård och spelade Monopol med stulna pengar, lämnar sina fingeravtryck över hela uppsättningen.

 • For 300 years since its discovery in 1535, every sample of the Giant tortoise taken to Britain was eaten by the ships crew, as it was said to be better than anything anyone had ever tasted. För 300 år sedan dess upptäckt i 1535, varje prov av Giant Tortoise togs till Storbritannien uppäten av fartyg besättning, som det sades vara bättre än något någon hade någonsin ätit.

 • Catherine the Great died in bed (felaktigt: on the loo) after suffering a stroke while on the toilet. Katarina den stora dog i sängen (felaktigt: på loo) efter att ha lidit av en stroke samtidigt på toaletten.

 • In cold weather, most of your heat escapes from your arm or leg (felaktigt: your head), if exposed. I kallt väder, flyr det mesta av din värme från din arm eller ben (förverkas: huvudet), om de utsätts.

 • The lingua franca (or everybody's second language) of Ancient Rome was Greek (felaktigt: Latin). Den lingua franca (eller allas andraspråk) i antikens Rom var grekiska (felaktigt: latin).

 • 43 olika män har varit USA's president då Grover Cleveland valdes i två icke på varandra följande perioder. (felaktigt: 44. Eftersom felet togs från Barack Obamas tal fick Obama själv -10 poäng) • The Great Disappointment was the name given to the supposed Second Coming of Jesus. Den stora besvikelse var namnet på den förmodade andra ankomst av Jesus. The American William Miller carefully scrutinised the Bible and it suggested that Jesus would return in 1844 and scourge the world and clean the sanctuary, that was according to Daniel 8:4. Den amerikanska William Miller granskas noggrant Bibeln och föreslås att Jesus skulle återvända i 1844 och gissel i världen och rengör helgedomen, som enligt Daniel 8: 4. Over a million Millerites believed him and sold everything they had to prove this belief. Över en miljon Millerites trodde honom och sålde allt de hade att bevisa denna tro. One man even threw himself off a barn believing he would be scooped up and saved. En man kastade även själv av en lada tro att han skulle vara öste upp och sparas. Unfortunately, Jesus didn't return and it became known as "The Great Disappointment". Tyvärr Jesus inte återvända och det blev känt som "den stora besvikelsen". Many more well-known religions have branched off from Millerism, including the Seventh-day Adventist Church, which was founded by a former female Millerite, and currently has 15 million adherents in America. Många fler välkända religioner har förgrenat sig från Millerism, inklusive Sjunde-dag Adventist Church, som grundades av en tidigare kvinnlig Millerite, och har för närvarande 15 miljoner anhängare i Amerika. Another man, Charles Russell founded the Jehovah's Witnesses, which held the belief of the Apocalypse, as depicted in the Book of Revelations. En annan man, Charles Russell grundade Jehovas vittnen, som höll tron på Apocalypse, som avbildas i Uppenbarelseboken. Nowadays, there is a new movement, known as the Rapture, that believes that when Jesus returns, everyone will escape from their bodies and leave their clothes behind them. Numera finns det en ny rörelse, den så kallade Rapture, som tror att när Jesus återvänder, kommer alla fly från sina kroppar och lämnar sina kläder efter sig. A book by Edgar Whisenant that was released in 1988 and called 88 Reasons why the Rapture is in 1988, sold 4 million copies, although it of course, didn't happen, but there is now a website called www.raptureready.com, which has millions of hits, tells of ways to prepare for the Rapture and to protect loved ones who don't make it, such as being stung by enormous wasps. (felaktigt: Have you been talking to my husband? (Jo)) En bok av Edgar Whisenant som släpptes 1988 och heter 88 skäl varför Rapture är i 1988, sålde 4 miljoner exemplar, även om det naturligtvis inte hända, men det finns nu en webbplats som heter www.raptureready.com, som har miljontals träffar, berättar om olika sätt att förbereda sig för Rapture och skydda nära och kära som inte gör det, som att bli stucken av enorma getingar (felaktigt: Har du pratat med min make (Jo)).

 • Cheese tastes better when it's grated because it has a wider area that connects with the tongue and the cheese has a more intense flavour. Ost smakar bättre när det är riven eftersom det har en större yta som ansluter till tungan och osten har en mer intensiv smak. When Parmesan is grated, it smells of vomit, mainly due to it having butyric acid and isovaleric acid in it, which are also to found in body odour. När parmesan rivs, luktar det av spyor, främst på grund av det med smörsyra och isovaleriansyra i den, som också återfinns i kroppslukt.

 • If a Giant Panda does a handstand in front of you, it's trying to tell you that you're on its land. Om en Giant Panda gör en Handstand framför dig, det försöker säga att du är på sin mark. Because they eat for 12 hours a day, they don't have much time for rutting or fighting, so they urinate to mark out their territory, and they prefer to urinate while in the handstand position, and the higher up a tree that the urine lands on, the more dominant it is. Eftersom de äter för 12 timmar per dag, de har inte mycket tid för spårbildning eller slåss, så de kissar för att markera ut deras territorium, och de föredrar att urinera medan i Handstand position och ju högre upp ett träd som urinen landar på, desto mer dominerande är det.