Avsnitt 11 - "Gifts"

Premiärdatum: 5 februari 2010 / 6 februari 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 19 maj 2009


Jan Ravens
(vinnare med 6 poäng)
1:a och enda gången

Jimmy Carr (-7 poäng)
14:e gången

Clive Anderson (-14 poäng)
13:e gången

Alan Davies (-18 poäng)

 • The panellists are given bags of items that are seized by American customs. Paneldeltagarna får påsar med objekt som beslagtagits av amerikanska tullen. Items include counterfeit money, a handkerchief covered in any amount of human fluids, Spam, seeds, a lottery ticket, a Cuban cigar, shoes that have been to a farm in the last month, a hessian bag and a Kinder egg. Poster ingår falska pengar, en näsduk omfattas av något belopp av mänskliga vätskor, Spam, frön, en lotteri biljett, en kubansk cigarr, skor som har en gård under den senaste månaden, en Hessian väska och en Kinder ägg. You could go to prison for 2 years for bringing in a lottery ticket. Du kan gå till fängelse i 2 år för att föra in en lott. The hessian bag isn't allowed, because it's made of hemp. Den hessiska påsen är inte tillåtet, eftersom den är gjord av hampa. The most confiscated item is a Kinder egg as children may choke on it. Den mest konfiskerade objektet är en Kinder ägg som barn kan kvävas på den. Alan notes that the panellists were actually supplied with Creme Eggs, and not Kinder Eggs. Alan konstaterar att paneldeltagarna faktiskt försågs med Creme ägg, och inte Kinder ägg. Only people with one arm can carry a switchblade. Endast personer med en arm kan bära en Switchblade.

 • The word for people who don't laugh is agelastic. Ordet för människor som inte skrattar är agelastic. Examples given were Isaac Newton, who only laughed once in his whole life, Joseph Stalin, who never laughed according to Marshal Zhukov, Jonathan Swift and William Ewart Gladstone. Givna exemplen var Isaac Newton, som bara skrattade en gång i hela sitt liv, Josef Stalin, som aldrig skrattade enligt marskalk Zjukov, Jonathan Swift och William Ewart Gladstone. Whereas Anthony Trollope couldn't stop laughing, he actually died giggling. Medan Anthony Trollope kunde inte sluta skratta, han dog faktiskt fnittrande. There are theories of laughter: the superiority theory, the sudden glory felt when someone else suffers; the incongruity theory, when the logical dissolves into the absurd, and the relief theory, which was Freud's idea, relieving inhibition to forbidden thoughts and feelings, which leads to Jimmy talking about his book, The Naked Jape, which was about theories like that from around the world. Det finns teorier om skratt: överlägsenhet teorin, kände plötsligt ära när någon annan drabbas, den missförhållande teorin, när den logiska löser sig det absurda, och lättnad teori, som var Freuds idé, lindra hämning av förbjudna tankar och känslor, vilket leder till Jimmy pratar om sin bok, The Naked Jape, som handlade om teorier som det från hela världen. Animals can't laugh. Djur kan inte skratta.

 • The oldest joke in the world was "There was an absent-minded professor who was on a sea voyage when a storm blows up and his slaves are weeping in terror. He said, "Don't cry, I have freed you all in my will "". Den äldsta skämt i världen var "Det var en tankspridd professor som var på en resa till sjöss när en storm blåser upp och hans slavar gråter i skräck. Han sa, "Gråt inte, jag har befriat er alla i min kommer "". That joke depicted the Abderites as being rather stupid. Det skämt visade de Abderites som ganska dum. The Greek joke book, the Philogelos has this joke inside it: "An Abderite asks a eunuch how many children he has, the eunuch replies "None, Duh! Den grekiska skämt bok, Philogelos har detta skämt inuti: "En Abderite frågar en eunuck hur många barn han har, hovmannen svarar "Inget, Duh! I'm a eunuch!", then the Abderite says..." Jag är en eunuck! ", Så Abderite säger..." The punch line of that joke is actually missing. Den punchline av denna skämtet faktiskt saknas. Another old joke is a Sumerian one from 1900BC, which goes "something that has never occurred since time immemorial – a young woman did not fart in her husband's lap." En annan gammal skämt är sumeriska en från 1900BC som går "något som aldrig har skett sedan urminnes tider - en ung kvinna inte fisa. i sin mans knä " An old English one is "What is the most cleanliest leaf amongst all others? – Holly leaves, because no-one will wipe their arse with them." En gammal engelsk en är "Vad är det mest cleanliest blad bland alla andra -? Holly. blad, eftersom ingen kommer att torka sin röv med dem "

 • A scold's bridle was a torture device for women who gossip or were malicious and spiteful. En skälla s tygel var en tortyr enhet för kvinnor som skvaller eller var skadlig och hätsk. A more common punishment is the cucking stool, wrongly known as the ducking stool. En vanligare straff är cucking pallen, felaktigt kallas ducking pallen. The male equivalent was barratry. Den manliga motsvarigheten var UNDERSLEV. There are hardly any records of them being used. Det finns knappast några uppgifter om dem som används. 50 of them still exist today. 50 av dem finns fortfarande i dag. The studio has the one that currently resides in Walton-on-Thames. Studion har en som för närvarande bosatt i Walton-on-Thames.

 • "What do you get if you cross a caterpillar and a butterfly ?" (Forfeits: butterpillar, caterfly) There is a theory put forward by Donald Williamson called hybridogenesis stating the butterfly and the caterpillar are of different species. "Vad får du om du korsar en larv och en fjäril ? "(felaktigt: butterpillar, caterfly) Det finns en teori som lagts fram av Donald Williamson kallas hybridogenesis anger fjärilen och larv är av olika arter. Normal starfish start life as a small larva with a tiny starfish inside. Normal sjöstjärna börjar livet som en liten larv med en liten sjöstjärna inuti. They grow and separate and the larva degenerates. De växer och separat och larven degenererar. Williamson found the Luidia sarsi differs with the larva living for months as an independent animal. Williamson fann Luidia sarsi varierar med larven lever i månader som en självständig djur. He reasons there is a chance of creating a double species, since " sperm and seed" have been mixing in the sea for millions of years, so these new species could be created once every million years. Han orsaker Det finns en chans att skapa en dubbel art, eftersom " spermier och utsäde "har blandning i havet under miljontals år, så kunde dessa nya arter skapas vart miljon år.

 • 1% of American adults are in jail, roughly 2.3 million, or 1 in every 99.1 adults. 1% av vuxna amerikaner sitter i fängelse, ungefär 2,3 miljoner, eller 1 i varje 99,1 vuxna. More than twice as many as South Africans, more than three times as the Iranians, more than six times as the Chinese. Mer än dubbelt så många som sydafrikaner, mer än tre gånger så iranierna, mer än sex gånger så kineserna. No society in history has imprisoned more of its citizens than the United States. Inget samhälle i historien har fängslat flera av sina medborgare än USA. The United Kingdom is ahead of China, Turkey and India, with 148 prisoners per 100,000. Storbritannien är före Kina, Turkiet och Indien, med 148 fångar per 100.000. In the USA, they have the three strikes law, which gives a life sentence for anyone's third crime, no matter how trivial, providing they have 2 serious crimes against them already. I USA har de tre strikes lag, vilket ger en livstidsstraff för någon tredje brott, oavsett hur trivialt, förutsatt att de har 2 allvarliga brott mot dem redan. So, a man called Leandro Andrade is serving 2 consecutive 25-year terms for shoplifting 9 videotapes. Så kallade en man Leandro Andrade tjänar 2 på varandra följande 25-year benämner för snatteri 9 videoband. Another man, Kevin Weber, got given 26 years for stealing 4 chocolate chip cookies. En annan man, Kevin Weber, fick ges 26 år för att ha stulit 4 chocolate chip cookies. One in 30 men aged between 20–34 are in jail, and for black males, it's 1 in 9. En i 30 män i åldern mellan 20-34 sitter i fängelse, och för svarta män, är det 1 på 9. There are more 17-year-old black people in jail, than in college. Det finns fler 17-åriga svarta människor i fängelse, än i college. 5% of the world is American, and 25% of all prisoners are American.

 • The Cornish Wreckers may have made a living salvaging shipwrecks (felaktigt: lured ships onto the rocks). The closest thing to luring ships onto the rocks was a wreck in Anglesey, but that turned out to be a myth as well. It never happened, so no-one was ever hanged for it. The only evidence of it is in books such as Jamaica Inn by Daphne du Maurier. Jan won an edition of Celebrity Mastermind with Daphne du Maurier as her specialist subject. It's believed that Methodist preachers wanted to give the idea that Cornish people were barbarians of sorts. It was then repeated by Rev. Sabine Baring-Gould, who wrote Onward, Christian Soldiers.

 • It is virtually impossible for Archimedes to have moved the Earth in the way he suggested (felaktigt: with a lever). He said, "Give me a place to stand and I will move the Earth." Assuming he weighed 100 kilograms and placed his fulcrum a kilometre away from the bottom of the Earth, he would need a lever 6.5 billion light-years long to balance and move the planet. Assuming that he moved the lever by one metre, the Earth would move by less than the diameter of a single proton. • The box of chocolates given by Gordon Brown to George W. Bush were immediately destroyed. Den chokladask som ges av Gordon Brown till George W. Bush var omedelbart förstöras. Under the guidelines of the United States Secret Service, any food or drink is immediately destroyed, such as the £150 box of Charbonnel et Walker given by Brown to Bush. Enligt riktlinjerna i USA Secret Service, någon mat eller dryck omedelbart förstöras, t.ex. 150 £ låda Charbonnel et Walker ges av Brown till Bush. The Prime Minister of Qatar gave him a £650 box of chocolates, the President of Iraq gave him an assortment of nut pasties and 3 lb of live shamrocks from Bertie Ahern given to celebrate Saint Patrick's Day were all destroyed. Den premiärminister Qatar gav honom en £ 650 chokladask, den president Irak gav honom ett sortiment av nötter piroger och £ 3 av levande shamrocks från Bertie Ahern ges för att fira Sankt Patricks dag var alla förstördes. The QI office rang Downing Street to ask if they were aware of this, they didn't reply. QI kontoret ringde Downing Street för att fråga om de var medvetna om detta, de svarar inte. Brown gave Barack Obama an inedible ornamental penholder made from the Victorian anti-slaver HMS Gannet. Brun gav Barack Obama en oätliga prydnads pennskaft gjord från den viktorianska anti-SLAVHANDLARE HMS Gannet. In return, Brown was given 25 American classic DVDs, not including, as Jimmy hoped, Who's Nailin' Paylin? Some believe that the discs were actually Region 1, which meant that Brown couldn't watch them unless he had a hacked DVD player. I gengäld var brun givet 25 amerikanska klassiska DVD-skivor, exklusive, som Jimmy hoppades, Vem är Nailin 'Paylin? Vissa tror att skivorna var faktiskt region 1, vilket innebar att Brown inte kunde titta på dem om han inte hade en hackad DVD-spelare. It's believed that the only reason these pointless presents are given out is because of protocol. Man tror att den enda anledningen dessa meningslösa presenter ges ut är på grund av protokollet.

 • The world's cheapest cheapskate is the dance fly, which give gifts in the form of silk or a balloon wrapped in the male's anal secretions. Världens billigaste ynkliga är dansen flyga, som ger gåvor i form av silke eller ballong insvept i mannens anala sekret. One of the species, the Rhamphomyia sulcata, which captures an insect, sucks out its innards completely and then wraps the empty shell and gives it to the female, but by the time that the female unwraps it, he's mated her, then scarpered. En av art, Rhamphomyia sulcata, som fångar en insekt suger, sina inälvor helt och sedan sveper det tomma skalet och ger den till honan, men när att den kvinnliga unwraps det, han parade henne sedan scarpered. In the insect kingdom, some male insects pretend to be females, so they can receive a gift from a male and just have it for another female. I Insect Kingdom, några manliga insekter låtsas vara kvinnor, så att de kan ta emot en gåva från en man och bara ha det för en annan kvinna.

 • Luigi Galvani from Bologna discovered that electricity works through frogs, hence creating the term galvanization, which meant that humans worked with electricity. Luigi Galvani från Bologna upptäckte att elektricitet fungerar genom grodor, därav skapar termen galvanisering, vilket innebar att människor arbetade med el. His star pupil toured England in 1803 and astounded the Royal College of Surgeons with what he discovered. Hans stjärna elev turnerade England i 1803 och förvånade Royal College of Surgeons med vad han upptäckt. He convulsed the body of the murderer George Forster, just after he'd been hanged. Han skakade kroppen av mördaren George Forster, strax efter att han hade blivit hängd. Electric rods were attached to Foster's mouth and ear, which led to the jaw quivering and one eye opening, then when a rod was placed up his rectum, the whole body convulsed, so it looked like reanimation. Elektriska stavar fästes till Foster mun och öra, vilket ledde till att käken skälvande och en att öppna ögonen, sedan när en stav placerades sin ändtarm, skakade i hela kroppen, så det såg ut som återupplivning. The experiment proved that the nerves use electricity to make the body work, rather than pneumatic power as previously thought. Mary Shelley saw this to prove that electricity created life, but oddly, in her book Frankenstein, electricity isn't used, only in all the film representations of Frankenstein is it used. Den Experimentet visade att nerverna använder el för att göra kroppen arbeta, snarare än pneumatisk kraft som man tidigare trott. Mary Shelley såg detta för att bevisa att el skapat liv, men konstigt nog i sin bok Frankenstein är el som inte används, bara alla filmen representationer Frankenstein är det används. Galvanized buckets are coated with zinc to avoid corrosion, it has nothing to do with this form of galvanization. Galvaniserade hinkar är belagda med zink för att undvika korrosion, det har ingenting att göra med denna form av galvanisering.

 • The Emperor of China hated pigeons because they used to steal the rice from his rice granaries. Den Kejsaren av Kina hatade duvor eftersom de används för att stjäla riset från hans ris spannmålsmagasin. Enemies of the Emperor would train pigeons to fly to the granaries and tell them to steal as much of the rice as they can and fly back, then they would be fed water and alum to disgorge the rice, which could then be washed. Fiender kejsaren skulle träna duvor att flyga till sädesmagasin och berätta för dem att stjäla så mycket av riset som de kan och flyga tillbaka, då de skulle matas vatten och alun att disgorge riset, som sedan skulle kunna tvättas. They could get 50 lbs of rice from 100 pigeons. De kunde få £ 50 av ris från 100 duvor. It's unknown if they were ever caught. Det är okänt om de någonsin fångats.