Avsnitt 12 - "Gravity"

Premiärdatum: 12 februari 2010 / 13 februari 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 9 maj 2009


Alan Davies
(delad vinnare med 3 poäng)
11:e segern

Rich Hall
(delad vinnare med 3 poäng)
19:e gången

Bill Bailey (-8 poäng)
18:e gången

Barry Humphries (-36 poäng)
1:a och enda gången

Dame Edna alias Barry Humphries

This is the first time Alan has been a joint winner, and also the first time that Rich Hall has sat in a different seat to his usual one (on Stephen's immediate left). Obs: Det är första gången Alan har varit en gemensam vinnare, och även första gången som Rich Hall har satt i en annan plats till sin vanliga en (på Stephens direkt till vänster). Up until now, only Alan has sat in the same seat, apart from when he swapped places with Stephen in the Series B Jul-special. Fram tills nu endast Alan har satt i samma sits, bortsett från när han bytte plats med Stephen i serie B Jul-special.

Tycker du att det är något bekant över Barry Humphries? Det kanske är för att du sett honom i rollen som sitt alter ego; Dame Edna (Bilden t.h.).

 • Theoretically, you can get to anywhere on Earth in exactly 42 minutes and 12 seconds, by burrowing through it. Teoretiskt kan man gå var som helst på jorden exakt 42 minuter och 12 sekunder, genom att gräva igenom den. The speed would be the maximum velocity as determined by gravity Hastigheten skulle vara den maximala hastigheten som bestäms av tyngdkraften

 • Aristotle believed that heavier objects fell faster than lighter objects, but this theory was disproved by Galileo Galilei who did experiments using ramps (felaktigt: dropping cannonballs from the Leaning Tower of Pisa) Aristoteles trodde att tyngre föremål föll snabbare än lättare föremål, men denna teori har motbevisats av Galileo Galilei som gjorde experiment med ramper (förverkad släppa kanonkulor från det lutande tornet i Pisa)

 • George Biggin and Letitia Sage flew in a hydrogen balloon from Southwark to Harrow, in which time becoming the first members of the mile high club. George Biggin och Letitia Sage flög i en väteballong från Southwark till Harrow, där tid blev den första medlemmarna i Mile High Club. Vincenzo Lunardi, an Italian who brought ballooning to Britain, was going to go up with Biggin & Sage, but he thought the basket would be too heavy. Vincenzo Lunardi, en italiensk som förde ballooning till Storbritannien, skulle gå upp med Biggin & Sage, men han trodde korgen skulle vara för tung.

 • A gossypiboma is something left inside you by a surgeon after he has done an operation, normally cotton, lint or sponge. En gossypiboma är något kvar i dig av en kirurg efter att han har gjort en operation, vanligtvis bomull, ludd eller svamp. (felaktigt: mind your own business) (Förverkad tänka din egen verksamhet)

 • When you shoot a gun in the air, the bullets land in a different place, so the shooter would never get hit, as even a small blast of wind, would move it away from the gun. När du skjuter i luften, den kulorna landa i en annan plats så skytten aldrig skulle träffas, så även en liten vindstöt skulle flytta den bort från pistolen. A test was done on a floating platform, where 500 bullets were shot in the air and only 4 landed on the platform. Ett test gjordes på en flytande plattform, där 500 kulor sköts i luften och endast 4 landade på plattformen. A typical 7.62mm bullet fired vertically can reach a height of nearly 2.5 km, meaning it would take 17 seconds to reach the top height, then take another 40 seconds to come down, if it was going at a speed of 70 metres a second, which would cause serious cranial injuries. En typisk 7,62 mm kula sparken vertikalt kan nå en höjd av nästan 2,5 km, vilket betyder att det skulle ta 17 sekunder att nå toppen höjd, sedan ta ytterligare 40 sekunder att komma ner, om det skulle med en hastighet av 70 meter per sekund, vilket skulle orsaka allvarliga kraniella skador. If you had a bullet in one hand and a gun facing horizontally at the same level in another, both bullets would hit the ground at the same time, if fired at the same time. Om du hade en kula i ena handen och en pistol mot horisontellt på samma nivå i en annan, skulle båda kulorna slog i marken samtidigt, om det eldas samtidigt. The reason being is that they both have the same force working on them, gravity. Orsaken är att de båda har samma kraft som arbetar på dem, gravitation. The only way this couldn't happen is if the bullet was fired at 5 miles per second, which means it would leave the Earth and never return into the atmosphere, or if the bullet went far enough, because then the curvature of the Earth would mean it had further to fall. Det enda sättet detta kunde inte hända är om kulan avfyrades vid 5 miles per sekund, vilket innebär att det skulle lämna jorden och aldrig återvända i atmosfären, eller om kulan gick tillräckligt långt, för då krökning av jorden skulle menar det hade vidare att falla. There are many practical applications to this in the laws of physics which say it must be the case. Det finns många praktiska tillämpningar till detta i fysikens lagar som säger att det måste vara så.

 • The guns on HMS Belfast, which is permanently moored in the River Thames, are aimed at Scratchwood Services on the M1. Vapnen på HMS Belfast, som är permanent förtöjd i Themsen, syftar till Scratchwood tjänster på M1.

 • The daily recommendation of wine could be dispensed by a cloud the size of a bus. Den dagliga rekommendation vin kan dispenseras genom ett moln storleken på en buss. The daily limit of wine is 250 ml. Den dagliga gränsen för vin är 250 ml.

 • A gunslinger's revolver has 5 bullets (felaktigt: six). Wyatt Earp said that despite the fact there are six chambers, the 6th chamber is for safety, the hammer can rest on it, so you couldn't discharge by mistake, because the six-gun had no safety catch. En revolverman är revolver har 5 kulor (förverkas: sex). Wyatt Earp sade att trots att det finns sex avdelningar, är den 6: e kammaren för säkerhet, kan hammaren vila på det, så att du inte kunde släppa av misstag, eftersom sex -gun hade ingen säkerhetsspärren.

 • The red juice that comes out of a steak when you cook it is myoglobin (felaktigt: blood), which is used to operate muscles. Den röda saft som kommer ut ur en stek när du tillagar det är myoglobin (felaktigt: blod), som används för att driva muskler. • An underwater weighing machine would be used for the most accurate form of body weighing (felaktigt: whale weigh station). En undervattens våg skulle användas för den mest exakta formen av kroppen väger (förverkad val väger station). If you're under 20% fat, then you're not obese, but for women, it's 30%. Om du är under 20% fett, då är du inte feta, men för kvinnor är det 30%.

 • Even though bicycles have been around for over a century, the physics of bicycles has been poorly understood. Även om cyklar har funnits i över ett århundrade, de fysiken har av cyklar varit dåligt förstådda. When you want to turn left on a bicycle, you turn the handlebar slightly to the right, known as countersteering. När du vill svänga vänster på en cykel, vänder du styret något åt höger, så kallad countersteering.

 • The Fosbury Flop was created by Dick Fosbury as a better technique to do the high jump. Den Fosbury Flop skapades av Dick Fosbury en bättre teknik för att göra höjdhopp. The previous techniques were the straddle, the Western roll, the Scissors and the Eastern cut-off. De tidigare teknikerna var bredbent, Västra roll, de Sax och östra cut-off. In the 1968 Summer Olympics, he performed this new technique and won the gold medal. I 1968 sommarspelen, utförde han denna nya teknik och vann guldmedaljen. The reason why every high jumper now uses the Fosbury Flop is because of how the centre of gravity works. Anledningen till varje höjdhoppare nu använder Fosbury Flop beror på hur tyngdpunkten fungerar. When doing the Flop, your centre of gravity is under the bar, whereas if you did the Scissors, your centre of gravity would be 30 cm over the bar. När du gör floppen är din tyngdpunkt under stången, medan om du gjorde saxen, skulle din tyngdpunkt vara 30 cm över ribban. The other thing the Flop did was change the landing from a sandpit to a cushion type landing. Den andra saken floppen gjorde var att ändra landning från en sandlåda till en kudde typ landning. So, by having a lower centre of gravity, you have more height, in exchange for no extra effort. Så genom att ha en lägre tyngdpunkt, har du mer höjd, i utbyte mot ingen extra ansträngning. The records have also stood for a long time. Den dokumentation har också stått för en lång tid. The male record was set in 1993, while the female one was set in 1987. Den manliga rekordet sattes 1993, medan den kvinnliga en sattes i 1987. The male long jump record between 1935 and 1960 was held by Jesse Owens. Den manliga längdhopp rekord mellan 1935 och 1960 hölls av Jesse Owens.