Avsnitt 13 - "Gothic"

Premiärdatum: 19 februari 2010 / 20 feb 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 14 maj 2009


Alan Davies [1]
(delad vinnare med -17 poäng)
12:e segern [2]

Jack Dee [1]
(delad vinnare med -17 poäng)
2:a gången

Sue Perkins (-26 poäng)
1:a gången

Jimmy Carr (-28 poäng)
15:e gången

The set is darkened and everyone is wearing black. Setet är mörk och alla bär svart. Stephen is sat in between some grotesques and gnomes. Stephen är satt i mellan vissa grotesker och tomtar. There's also a cobweb -laden candlestick. Det finns också en spindelnät -lastad ljusstake.

[1] Alan och Jack Dee har delat poängen förut. I säsong 7, avsnitt 7 "Girls & Boys" var de på samma lag och delade andraplatsen.
[2] Detta är andra gången Alan har vunnit två gånger i rad.

 • The panellists are shown a picture of a grotesque (felaktigt: gargoyle). Paneldeltagarna visas en bild av en grotesk (felaktigt: gargoyle). The difference between a grotesque and a gargoyle is that gargoyles are used for draining and guttering in Gothic buildings. Skillnaden mellan en grotesk och en gargoyle är att gargoyles används för dränering och rännor i gotiska byggnader. The word gargoyle comes from the French gargouille, meaning throat, also coming from the English word "gargle". Ordet Gargoyle kommer från den franska Gargouille, dvs hals, även kommer från det engelska ordet "gurgla".

 • The Goths were originally from Scandinavia, who defeated the Vandals, a German tribe, where we get the word "vandal" from. De Goterna var ursprungligen från Skandinavien, som besegrade vandalerna, en tysk stam, där vi får ordet "vandal" från. Goth has tended to mean other things though, such as the cathedrals, which were called "barbaric" during the Italian Renaissance, as it was used as an insult for anything that wasn't classic, because they were perceived to be the people who destroyed Rome and therefore civilisation. Gothic literature has tended to be referred to as " macabre ". Carpenter Gothic is a form of craftsmanship famously depicted in the Grant Wood painting American Gothic, which showed a house, now known as the American Gothic House in the town of Eldon, Iowa. Goth har tenderat att betyda andra saker även om, såsom katedraler, som kallades "barbarisk" under italienska renässansen, eftersom det användes som en förolämpning för något som inte var klassiska, eftersom de uppfattas som de människor som förstörde Rom och därmed civilisationen. gotiska litteratur har tenderat att kallas " makaber ". Carpenter Gothic är en form av hantverk berömda avbildas i Grant Wood målning American Gothic, som visade ett hus, numera känd som American Gothic House i staden av Eldon, Iowa. The main feature of Carpenter Gothic is the pointed Ecclesiastical star on the top, which resembles a Gothic arch. Det viktigaste inslaget i Carpenter gotisk är den spetsiga kyrkliga stjärnan på toppen, som liknar en gotisk båge. If a Goth is "emotional", they're referred to as Emos. Om ett Goth är "känslomässig", de är kallade Emos. Emos want to kill themselves, whereas Goths want to kill everyone else. Emos vill ta livet av sig, medan goterna vill döda alla andra.

 • The painter who painted Sunflowers was Vincent van Gogh, pronounced fa? 'x?x (forfeits: Van Goff; Van Goth; Van Go). Målaren som målade solrosor var Vincent van Gogh, uttalas FAN x?x (felaktigt: Van Goff, Van Goth, Van Go). The Dutch pronunciation was given by Arthur Japin, a famous novelist, who is also the presenter of the Dutch version of QI and was in the audience. Den holländska uttal gavs av Arthur Japin, en berömd författare, som också är föredragande i den nederländska versionen av QI och var i publiken. Stephen and Arthur talk about the Dutch version, as well as Thomas van Luyn, who is the Dutch equivalent to Alan in the show. Stephen och Arthur prata om den nederländska versionen, liksom Thomas van Luyn, som är den holländska motsvarar Alan i showen.

 • The whole planet's population of 6.8 billion could turn into zombies, otherwise known as a zombie apocalypse, within 38 days, using geometric progression and exponential growth to work it out. Hela planeten befolkning på 6,8 miljarder euro skulle förvandlas till zombies, annars känd som en zombie apokalyps, inom 38 dagar, med geometrisk progression och exponentiell tillväxt att lösa det. The word "zombie" comes from Haiti, where they got the venom from a pufferfish to make them appear sort of "dead". Ordet "zombie" kommer från Haiti, där de fick giftet från en blåsfisk att få dem att verka slags "död". It was first discovered by Wade Davis, an ethnobotanist in the 1980s, but his theory that it put people into a sort of "zombie trance " isn't universally accepted. Det upptäcktes först av Wade Davis, en ethnobotanist under 1980-talet, men hans teori om att det få människor i ett slags "zombie trance "är inte allmänt accepterad.

 • In Accra, the capital city of Ghana, people are buried in elaborate coffins made into whatever shape you wanted, like a fish, an aeroplane, a mobile phone, a Bible or even a car. I Accra är huvudstad i Ghana, människor begravda i genomarbetade kistor gjorda i vilken form du vill, som en fisk, en flygplan, en mobiltelefon, en bibel eller ens en bil. They cost up to US$400, which is nearly a year's wages to some Ghanaians. De kostar upp till US $ 400, vilket är nästan ett års lön till vissa ghananer. It's only been a tradition in Ghana for the last 50 years or so. Det har bara varit en tradition i Ghana under de senaste 50 åren eller så.

 • The best way to make sure your family never forget you after you die is to make a lifesize replica of yourself. Det bästa sättet att se till att din familj aldrig glömma dig när du dör är att göra en LifeSize kopia av dig själv. The Japanese artist Hananuma Masakichi was diagnosed with tuberculosis in the 1880s, so he knew he was going to die, so he made a life-size replica of himself that matched him exactly, with every hair from every pore on his body included, as well as his fingernails, toenails, teeth and having glass eyes made in place of real ones. Den japanska konstnären Hananuma Masakichi fick diagnosen tuberkulos på 1880-talet, så han visste att han skulle dö, så han gjorde en naturlig storlek kopia av sig själv som matchade honom exakt, med varje hår från varje por på hans kropp ingår, liksom som hans fingernaglar, tånaglar, tänder och har ögon av glas tillverkad i stället för riktiga. It was so lifelike, that people couldn't tell which was the real one and which was the fake. Det var så verklighetstroget, att människor inte kunde säga vilket var den verkliga och som var den falska. It eventually went into Robert Ripley 's Odditorium in Los Angeles, but it got injured in an earthquake in 1996, and is awaiting restoration. Det gick så småningom till Robert Ripley 's Odditorium i Los Angeles, men det blev skadad i en jordbävning 1996 och väntar restaurering.

 • In the 1960s, ? of all Americans who accidentally lost a limb came from the same town in Florida. På 1960-talet, ? av alla amerikaner som av misstag förlorat en lem kom från samma stad i Florida. The reason was insurance. There were 50 occurrences in the town which had a population of just 500. Det fanns 50 förekomster i staden som hade en befolkning på knappt 500. Most claimed they were shot off by hunting rifles. De flesta hävdade de sköts av genom jakt gevär. Other claims included accidentally firing someone climbing a fence.

 • When a heartbeat monitor flatlines, it means you have tripped on a cable and pulled it out. När ett hjärtslag bildskärm flatlines, betyder det att du har löst på en kabel och drog ut den. (felaktigt: You're dead) (felaktigt: Du är död)

 • After the Vietnam War, the Tomb of the Unknown Soldier was occupied by a soldier who had died in Vietnam (felaktigt: nobody knows). Efter Vietnamkriget, den grav Den okände soldatens ockuperades av en soldat som hade dött i Vietnam (felaktigt: ingen vet). His family had heard that "the Unknown Soldier" had died in a helicopter crash, and their son had also died in the same helicopter crash, but through DNA testing, it was proved that he was "the Unknown Soldier", so his remains were exhumed. It's believed that there never will be another "Unknown Soldier", because all British & American soldiers are DNA profiled. The original "Unknown Soldier" was first done simultaneously in Britain & France after World War I in 1920. In Britain, there were 4 bodies and the general pointed at one and he became "the Unknown Soldier". That particular soldier was given a state funeral at Westminster Abbey with full military honours and was entombed with a Medieval crusader 's sword from the Royal Collection in the presence of a guard made up of 100 VC's. The guests of honour were 100 women who had lost their husbands and their sons during the war. The Cenotaph, made by Lutyens is dedicated to the soldier as well. Hans familj hade hört att "den okände soldatens" hade dött i en helikopterkrasch, och deras son hade också dött i samma helikopterkrasch, men genom DNA-tester har det visat sig att han var "den okände soldatens", så hans kvarlevor var uppgrävda. Man tror att det aldrig kommer att bli en annan "Okänd soldat", eftersom alla brittiska och amerikanska soldater är DNA profilerad. Den ursprungliga "Okänd soldat" gjordes först samtidigt i Storbritannien och Frankrike efter första världskriget 1920. I Storbritannien fanns 4 kroppar och den allmänna pekade på en och han blev "den okände soldatens". Just soldat fick en statlig begravning i Westminster Abbey med fulla militära hedersbetygelser och begravdes med en medeltida korsfarare s svärd från Kungliga Collection i närvaro av en vakt som består av 100 VC-talet. De hedersgäster var 100 kvinnor som hade förlorat sina män och deras söner under kriget. Den Cenotaph, genom Lutyens är tillägnad soldaten också.

 • The phrase "Saved by the bell" is a boxing term. There is no proof of the myths about people who tied a bell to their toe, but they have found to not be true, although many people do fear premature burials, such as in the Edgar Allan Poe book, The Premature Burial. (felaktigt: buried alive) Uttrycket "Saved by the Bell" är en boxning term. Det finns inga bevis på myter om människor som bundna en klocka på sin tå, men de har visat sig inte vara sant, även om många människor fruktar tidiga begravningar, såsom i Edgar Allan Poe bok, för tidig begravning. (Förverkad levande begravd)

 • Mozart 's burial wasn't a pauper 's funeral in Vienna as many believe, although only members of the aristocracy were buried in tombs or vaults. His funeral cost 8 guilder and 56 kreuzer. Mozart had a pet starling whom he buried in 1784, and its whistling inspired the principal theme of the last movement of Piano Concerto K453.

  Mozarts begravning var inte ett fattighjon begravning i Wien som många tror, ??även om endast medlemmar av aristokratin begravdes i gravar eller valv. Hans begravning kostar 8 gulden och 56 Kreuzer. Mozart hade ett husdjur stare som han begravdes i 1784, och dess vissla inspirerade huvudtemat för den sista rörelsen av Pianokonsert K453.

 • In a graveyard, a person buried under a broken column means that they died young. Other symbols include a broken chain which symbolises a loss in the family and apples represent sin. The lichen that grows on graveyards is looked at by scientists as an indicator for pollution. The main reasons they do it is because you can roughly tell the age of the lichen on the gravestone because of the date and graveyards are not normally sprayed with chemicals, so they remain unaltered, and because it's considered bad to spray them with pesticides. QI XL extra i en kyrkogård, en person begravd under en trasig kolumn som de dog ung. Andra symboler innefattar en trasig kedja som symboliserar en förlust i familjen och äpplen representerar synd. Lavar som växer på kyrkogårdar är granskas av forskare som en indikator för förorening. De huvudsakliga skälen som de gör det för att du kan grovt säga en ålder av lavar på gravstenen på grund av datum och kyrkogårdar normalt inte besprutas med kemikalier, så att de förblir oförändrade, och eftersom det anses dåligt att spraya dem med bekämpningsmedel.

 • The Vampire Squid from Hell, Latin name Vampyroteuthis infernalis, has the biggest eyes of any animal in comparison to the size of its head, if it were put into a human, the eyes of a human would be a foot wide. Because it lives so deep in the sea, its defence is not ink, but a stream of blue bioluminescent orbs, which dazzle its enemies. The Vampire Squid från helvetet, latinska namnet Vampyroteuthis infernalis har de största ögonen av alla djur i förhållande till storleken på huvudet, om det sätts i en människa, skulle ögonen på en människa vara en fot bred. Eftersom det bor så djupt i havet, är dess försvar inte bläck, men en ström av blått självlysande klot, som blända sina fiender.

 • The toughest way to become a mummy is by self-mummification. In the old days, they used to remove the brain through the nose by turning it into a liquid mush. A Buddhist sect called Sokushinbutsu use self-mummification. To do this, for 1,000 days, a priest would eat nuts and seeds, while taking part in vigorous physical activity, so he'd have no body fat. Then for another 1,000 days, he's eat just bark and tree roots and then drink a poisonous tea made from the sap of the Urushi tree, which would cause him to vomit and lose bodily fluids. Then he'd be locked inside a small stone tomb with just an air tube and a bell while doing the lotus position. He'd ring the bell every day to prove he was alive. When the bell stopped ringing, the tube was removed and the tomb was sealed. Then after another 1,000 days, the tomb was checked and if it was successful, he was deemed to have reached enlightenment. Since the 19th century, it's not done any more, as it is now an illegal form of suicide. Den tuffaste sättet att bli en mumie är genom egen mumifiering. Förr i tiden använde de för att ta bort hjärnan genom näsan genom att vrida det till en flytande gröt. En buddhistisk sekt som kallas Sokushinbutsu använder själv mumifiering. För att göra detta, för 1.000 dagar, skulle en präst äta nötter och frön, samtidigt deltar i kraftig fysisk aktivitet, så han skulle ha någon kroppsfett. Sedan ytterligare 1.000 dagar, han äter bara bark och rötter träd och sedan dricka en giftig te gjort av saven av Urushi trädet, vilket skulle få honom att kräkas och förlora kroppsvätskor. Sen skulle han låsas inuti en liten sten grav med bara en luftslang och en klocka samtidigt gör lotusställning. Han skulle ringa bell varje dag för att bevisa att han var vid liv. När klockan slutat ringa, var röret bort och graven förseglades. Sedan efter ytterligare 1.000 dagar, graven kontrolleras och om det var lyckat, han anses ha nått upplysning. Eftersom det 19th århundradet, det är inte gjort mer, som det är nu en olaglig form av självmord.

  .

 • If the beat on an electrocardiogram has flat-lined, it means that the cable has been pulled out (felaktigt: you're dead). Fibrillators are used for arrythmia, not to start up the heart again, as depicted in many movies. Allmän Okunnighet Om takten på ett elektrokardiogram har platt-fodrade, betyder det att kabeln har dragits ut (felaktigt: du är död). Fibrillators används för arytmi, inte att starta hjärtat igen, såsom visas i många filmer.