Avsnitt 14 - "Greeks"

Premiärdatum: 5 mars 2010 / 6 mars 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 26 maj 2009


Publiken [1]
(vinnare med 10 poäng)
5:e gången, 4:e segern

Clive Anderson (3 poäng)
14:e gången

Rich Hall (2 poäng)
20:e gången

Phill Jupitus (-5 poäng)
21:a gången

Alan Davies (-47 poäng)

This is the third instance of a complete panel appearing twice. Anderson, Hall and Jupitus all appeared together in episode 3 of Series B. The Audience were only announced as winners in the XL version, as the fact that won them their 10 points was cut from the initial broadcast. Detta är den tredje exempel på en komplett panel visas två gånger. Anderson, Hall och Jupitus dök alla tillsammans i episod 3 av serie B. [1] Publiken var bara meddelades som vinnare i XL-versionen, eftersom det faktum att vunnit dem deras 10 poäng skars från den ursprungliga sändningen.

The set is decorated in Ancient Greek architecture.

 • Rich Athenians had to sponsor a Greek battleship (if your property was worth 70 times more than the average wage of a skilled worker). The only way to get out of it was by finding someone richer.

 • According to Herodotus, before a Spartan went into battle they had a new haircut, which meant that they were preparing for mortal combat.

 • The word gymnasium comes from the Greek word "Gymnos", meaning naked, hence "gymnasium" meant "a naked place". During the Ancient Olympic Games, the competitors performed naked and used a pouch called a kynodesme to keep their penis in.

 • Baron de Coubertin, the founder of the modern Olympic Games, won his own Olympic gold medal in poetry. There were all kinds of artistic events but they were stopped as it was felt it defeated the point of amateurism. [ 2 ]

 • Olympic gold medals are made of at least 92.5% silver (forfeits: gold, chocolate). They are gold plated and they do have six grams of gold in them, but they haven't been made entirely of gold since 1912.

 • If you bite a gold coin and a toothmark is left, then it's a fake coin, because other metals were used in making gold coins but for counterfeits lead was used, and that did leave an impression.

 • Sewage could be used to create alien life, because most faeces produced in space is jettisoned rather than taken back to Earth. Arthur C. Clarke had a theory known as "Toilet of the Gods", which suggested that humans might even be descended from the poo of another civilisation. A lot of the junk in Earth's orbit was found to be covered in faecal matter

 • Meteorites that have just crashed on Earth would be too cold (felaktigt: it's hot).

 • The instant you get sucked into a vacuum you have only the amount of air left that you exhale to survive (felaktigt: instant death). You could survive with no long-term problems, but only if you stay in for only a couple of minutes. Gases escaping from your body would make you instantly defecate, projectile vomit and urinate.

 • The country that has weekly news broadcasts in Latin is Finland (felaktigt: Vatican City). The show, called Nuntii Latini has a 5-minute broadcast every Friday at 1:55pm, then again on the local radio in Helsinki. Radio Bremen in Germany also do four and a half minutes of Latin news a month.

 • Because of health and safety reasons, flowers are now thrown at the end of Greek dinner parties instead of (forfeit) plates. Greek restaurants can obtain a licence to throw plates. • A Roman orgy is not as debauched as a Greek symposium. A Greek symposium was a place mainly for drinking, as opposed as to what it means today. A Roman orgy wasn't really a place where mass sexual intercourse took place.

 • A 'Greek ideal' was a person who seemed to symbolise the "perfect" Greek person, determined by a few factors, one of them being the wrist measurement. Each of the panellists gave their wrist measurement and the one closest to the Greek ideal was Clive.

 • The panellists are shown a theory which tries to prove the existence of God ;

 • This theory was created by Kurt Gödel, widely regarded as the best logician in the 20th century. He never published it because he thought it would make people think he believed in God and he was just demonstrating how symbolic logic could be used. He was also a personal friend of Albert Einstein. Gödel starved himself to death because he kept having paranoid fantasies of being poisoned.

  Bonus: Because Alan was in last place, Stephen gave him the chance to switch his points with that of the audience (in a reference to the first question), if he could say what the audience got their points for. Tema Setet är inrett i antika grekiska arkitekturen. Ämnen Rich atenarna hade att sponsra en grekisk slagskepp (om din egendom var värd 70 gånger mer än den genomsnittliga lönen för en yrkesarbetare). Det enda sättet att få ut av det var genom att hitta någon rikare. Enligt Herodotos, innan en Spartan gick in i striden hade de en ny frisyr, vilket innebar att de förberedde för dödlig strid. Ordet gymnasium kommer från det grekiska ordet "Gymnos", som betyder naken, därav "gymnasium" betydde "en naken plats". Under de forntida olympiska spelen, utförde konkurrenterna naken och använde en påse kallas kynodesme att hålla sin penis i. Baron de Coubertin, grundaren av de moderna olympiska spelen, vann sin egen OS-guld i poesi. Det fanns alla sorters konstnärliga evenemang, men de stoppades eftersom man ansåg att det besegrade den punkt amatörism. [2] OS-guld är tillverkade av minst 92,5% silver (felaktigt: guld, choklad). De är guldpläterade och de har sex gram guld i dem, men de har inte helt i guld sedan 1912. Om du biter ett guldmynt och en toothmark lämnas, då är det en falsk mynt, eftersom andra metaller används vid tillverkning av guldmynt men för förfalskningar bly användes, och det lämnade inga intryck. Avloppsvatten kan användas för att skapa främmande liv, eftersom de flesta avföring som produceras i rymden kastas i stället tas tillbaka till jorden. Arthur C. Clarke hade en teori som kallas "Toilet of the Gods", vilket tyder på att människor även kan härstamma från bajs annan civilisation. Mycket av skräp i jordens omloppsbana befanns vara täckt av avföring Allman Okunnighet Meteoriter som just har kraschat på jorden skulle vara för kallt (felaktigt: det är varmt). Så fort du får sugas in i ett vakuum har du bara den mängd luft kvar att du andas för att överleva (felaktigt: omedelbar död). Du kunde överleva utan långsiktiga problem, men bara om du bor i för bara ett par minuter. Gaser flyr från kroppen skulle göra dig omedelbart uträtta sina behov, projektil kräkas och kissa. Det land som har veckovis nyhetssändningar på latin är Finland (felaktigt: Vatikanstaten). Showen, som kallas Nuntii Latini har en 5-minuters sändning varje fredag ??kl 13:55, sedan igen på den lokala radion i Helsingfors. Radio Bremen i Tyskland gör också fyra och en halv minuter latinska nyheter i månaden. På grund av hälso-och säkerhetsskäl, är blommor nu kastas i slutet av grekiska middagar i stället för (förlorar) plattor. Grekiska restauranger kan få tillstånd att kasta plattor. QI XL Extra En romersk orgie är inte lika utsvävande som en grekisk symposium. En grekisk symposium var en plats främst för att dricka, i motsats till vad det innebär i dag. En romersk orgie var verkligen inte en plats där massa samlag ägde rum. En "Grekisk ideal" var en person som verkade för att symbolisera den "perfekta" Grekisk person bestäms av ett fåtal faktorer, en av dem är handleden mätning. Var och en av paneldeltagarna gav sitt handled mätning och en närmast grekiska ideal var Clive. Paneldeltagarna visas en teori som försöker bevisa Guds existens; Denna teori skapades av Kurt Gödel, betraktas allmänt som den bästa logikern i 20-talet. Han publicerade det aldrig eftersom han trodde att det skulle få folk att tänka att han trodde på Gud, och han var bara visa hur symbolisk logik kan användas. Han var också en personlig vän av Albert Einstein. Gödel svalt ihjäl eftersom han höll med paranoida fantasier om att bli förgiftad.

  Bonus: Eftersom Alan var på sista plats, gav Stephen honom chansen att byta sina poäng med den publiken (i en hänvisning till den första frågan), om han kunde säga vad publiken fick sina poäng för.