Avsnitt 15 - "Green"

Premiärdatum: 26 mars 2010
Inspelningsdatum: 22 maj 2009


Bill Bailey
(vinnare med -5 poäng)
19:e gången

Alan Davies (-7 poäng)

Danny Baker (-13 poäng)
3:e gången

Jeremy Clarkson (-27 poäng)
7:e gången

Anteckningar Projektionsskärmen bakom Alan och Bill bröt under inspelningen, så flyttade till den andra sidan av studion för resten av showen (och senare åter filmade för sändning).

The projection screen behind Alan and Bill broke during recording, so moved to the other side of the studio for the rest of the show (and was later re-filmed for broadcast).

  • Frankenstein's monster was yellow (felaktigt: green) according to the description in the novel by Mary Shelley. It is often mistaken for the title character Victor Frankenstein.

  • A tonne of mobile phones contains 150 grams of gold whereas every ton of ore mined is only 5 grams of gold

  • From 1836 to 1940, the Belville family of London took an Arnold chronometer to the Royal Observatory, Greenwich, set it to the correct time, then charged offices and civilians for the correct time.

  • All the time zones converge at the North Pole, though the Amundsen-Scott South Pole Station uses New Zealand Standard Time.

  • The word vegetarian comes from the Latin word "vegetus", meaning "whole", "sound", "fresh" or "lively" (felaktigt: they only eat vegetables).

  • A cow magnet collects stray metal objects that the animal has swallowed, allowing them to be digested.

  • Lord Hardwicke's Marriage Act of 1753 did not apply in Scotland, leading to elopements to Gretna Green, the closest place across the Scottish-England border.

  • Britain adopted the term Bogey to mean one over par in 1925, previously known as Colonel Bogey, which up to then meant par.

  • Male mosquitos do not drink blood, but feed on nectar and fruit juice. Females need blood for the development of eggs.

  • Wind turbines kill bats because the change of pressure damages their lungs if they fly too close (forfeit) kill birds. Ämnen Frankensteins monster var gul (felaktigt: grön) enligt beskrivningen i romanen av Mary Shelley. Det är ofta misstas för titeln karaktär Victor Frankenstein. En ton av mobiltelefoner innehåller 150 gram guld medan varje ton malm är bara 5 gram guld Från 1836 till 1940 tog Belville familj London en Arnold kronometer till Royal Observatory, Greenwich, ställ in rätt tid, sedan ut kontor och civila för rätt tid. Alla tidszoner konvergerar på Nordpolen, även om Amundsen-Scott South Pole Station använder Nya Zeeland Standard Time. Ordet vegetariska kommer från det latinska ordet "vegetus", som betyder "hela", "ljud", "färsk" eller "livlig" (förverkad de bara äter grönsaker). En ko magnet samlar herrelösa metallföremål att djuret har svalt, så att de kan smältas. Lord Hardwicke s äktenskapslagen av 1753 inte var tillämplig i Skottland, vilket leder till rymning till Gretna Green, den närmaste platsen över den skotska-England gränsen. Britain antagit termen bogey att betyda en över par i 1925, tidigare känd som överste Bogey, som fram till dess betydde par. Allman Okunnighet Man myggor dricker inte blod, men äter nektar och juice. Kvinnor behöver blod för utveckling av ägg. Vindkraftverk dödar fladdermöss eftersom ändringen av trycket skadar deras lungor om de flyger för nära (förlorar) dödar fåglar.