Avsnitt 16 -"Geometry"

Premiärdatum: 2 April 2010
Inspelningsdatum: 2 juni 2009


Alan Davies
(vinnare med 21 poäng)
13:e segern

David Mitchell (4 poäng)
11:e gången

Rob Brydon (2 poäng)
10:e gången

Johnny Vegas (2 poäng)
3:e gången

Detta är den första reguljära utgåvan av 'QI' där inte ('klaxon'-)alarmet ljuder alls under hela sändningen.

 • People who wear striped clothing look slimmer if the stripes are horizontal, not vertical, as many people think. It was even said that a female prisoner asked to have vertical stripes on her uniform to make her look slimmer. It was discovered after research by Dr. Peter Thompson of the University of York.

 • The columns around the Parthenon look straight because they are actually straight. It was originally believed to be an optical illusion due to a thing called entasis, which is where if a column is exactly straight, it looks big from a distance, but it looks spindly if it bows inwards. So, if you make it bow outwards, it looks straight. But, that's what they didn't do. It is also believed that entasis is used on some buildings nowadays to give them more support, but it certainly doesn't exist in the Parthenon.

 • The panellists are shown 2 shapes; a splodgy shape and a spiky shape. One is called "kiki" and the other is called "bouba". Neither of the shapes are associated with the names, but the psychologist Wolfgang Köhler devised this test to see what people who spoke different languages thought when they heard the words "kiki" and "bouba", and everyone said that "kiki" sounded like the spiky one and "bouba" sounded like the splodgy one, a sort of onomatopoeia, as it were.

 • The most successful textbook of all time is Euclid's Elements. Euclid 's teachings in the book are mostly about planes and conic sections and all the forms of circles and squares, which basically showed how geometry works, which came in very handy for physics and engineering. Many mathematicians believe it to be the most beautiful of all mathematics textbooks. John Dee, the court magician to Queen Elizabeth I, was responsible for bringing Euclid to the attention of the world. He was also a spy and used 007 as a cipher. Alan got 7 points for knowing that piece of information.

 • The best place to go to look into the future is on the International Date Line. If you're to the left of the line, you're ahead in time compared to when you're on the right of the line. Stephen lost a day when he flew from Los Angeles to Sydney recently. David then claims that if you did that every day, you'd theoretically live twice as long as everyone else, because the trip lasted one day, but in terms of actual time, it took 2 days. The literal best place to go is the Diomede Islands in the Bering Strait. Big Diomede Island is on the left of the line and Little Diomede Island is to the right of the line, so if you look at Big Diomede from Little Diomede, you are looking into the future.

 • The panellists are shown this puzzle and are asked where the missing square is. The answer is that the missing piece was created because the hypotenuse of the triangles are curved, not straight. The small triangle has a ratio of 5:2 and the big triangle has a ratio of 8:3, so neither triangle is similar. One has a slightly dipped line, the other has a slightly "up" line. The eye assumes they're straight, but they aren't. It's known as Curry's paradox.

 • The best place to punch a shark is in the eye or the gill, not the nose, as many people think, although it is true of dogs though. More people in the world are bitten by New Yorkers than by sharks. 81% of people who are bitten by sharks suffered minor injuries, although people bitten by humans could get rabies or other diseases. As mentioned in QI' s A Series, more people are killed by toilets than by sharks every year. 120 million sharks are killed by humans every year, mainly just for their fins, so shark fin soup can be produced, which according to Stephen is very tasteless, and chicken stock is used to give it flavour.

 • An octopus has 2 legs, or to be more specific, they use 2 arms while moving underwater, as sort of ambulatory gait, and the other 4 are used for holding food, so it could be said that they have 6 arms and 2 legs.

 • Because of libration, you can see 59% of the Moon from the Earth. Libration is the sort of jiggling effect you get when you see the Moon. Obviously, when there are different phases of the Moon, you see less. Ämnen Människor som bär randig klädsel se smalare om ränderna är horisontella, inte vertikala, som många tror. Det sade även att en kvinnlig fånge bad att få vertikala ränder på sin uniform för att få henne att se smalare. Det upptäcktes efter forskning av Dr Peter Thompson vid University of York. Kolumnerna runt Parthenon titta rakt eftersom de är faktiskt raka. Det var ursprungligen tros vara en optisk illusion på grund av en sak som kallas entasis, som är där om en kolumn är exakt rak, det ser stort på avstånd, men det ser spinkiga om det bågar inåt. Så om du gör det böjer utåt, det ser rakt. Men det är vad de inte gör. Det är också trott att entasis används på vissa byggnader numera att ge dem mer stöd, men det verkligen inte finns i Parthenon. Paneldeltagarna visas 2 figurer, en splodgy form och en taggig form. En heter "Kiki" och den andra heter "Bouba". Ingen av formerna är förknippade med namnen, men psykologen Wolfgang Köhler fram detta test för att se vad folk som talade olika språk tänkte när de hörde orden "Kiki" och "Bouba", och alla sade att "Kiki" lät som taggiga en och "Bouba" lät som splodgy en, ett slags onomatopoeia, så att säga. Det mest framgångsrika lärobok genom tiderna är Euklides Elementa. Euklides 's läror i boken är mest om flygplan och kägelsnitt och alla former av cirklar och kvadrater, som i princip visade hur geometri verk, som kom i mycket praktiskt för fysik och teknik. Många matematiker tror att det är den vackraste av alla matematik läroböcker. John Dee, domstolen trollkarl till drottning Elizabeth I, var ansvarig för att Euklides att uppmärksamma världen. Han var också en spion och använt 007 som ett chiffer. Alan fick 7 poäng för att veta att del av information. Det bästa stället att gå för att titta in i framtiden är på den internationella datumlinjen. Om du till vänster om linjen, du framåt i tiden jämfört med när du är på rätt linje. Stephen förlorade en dag när han flög från Los Angeles till Sydney nyligen. David hävdar då att om du gjorde det varje dag skulle du teoretiskt lever dubbelt så länge som alla andra, eftersom resan varade en dag, men när det gäller den faktiska tid det tog 2 dagar. Den bokstavliga bästa stället att gå är Diomede öarna i Berings sund. Big Diomede ön ligger på vänster om linjen och Little Diomede ön är till höger om linjen, så om du tittar på Big Diomede från Little Diomede, du tittar in i framtiden. Paneldeltagarna visas detta pussel och frågade var den saknade torget är. Svaret är att den saknade biten skapades eftersom hypotenusan av trianglarna är böjda, inte raka. Den lilla triangeln har ett förhållande av 5:2 och den stora triangeln har ett förhållande av 8:3, så varken triangel är likartad. Man har en något doppad linje, den andra en något "upp" linjen. Ögat förutsätter att de är raka, men de är inte. Det är känt som Currys paradox.

  Det bästa stället att slå en haj i ögat eller Gill, inte näsan, som många tror, ??även om det är sant för hundar men. Fler människor i världen är biten av New York-bor än av hajar. 81% av dem som är biten av hajar fick mindre skador, även om människor bitna av människor kunde få rabies eller andra sjukdomar. Som nämnts i QI: s A-serien, är fler människor dödas av toaletter än av hajar varje år. 120 miljoner hajar dödas av människor varje år, huvudsakligen bara för sina fenor, så hajfenssoppa produceras, vilket enligt Stephen är mycket smaklös och kycklingbuljong används för att ge den smak. En bläckfisk har 2 ben, eller för att vara mer specifik, de använder 2 armar när du flyttar vattnet, som en slags ambulerande gång, och den andra 4 används för att hålla mat, så kan man säga att de har 6 armar och 2 ben. På grund av libration kan du se 59% av månen från jorden. Libration är den typ av jiggling effekt du får när du ser månen. Självklart, när det finns olika faser av månen, ser du mindre.