Avsnitt 1 - "Gardens"

Premiärdatum: 26 november 2009 / 20 Mars 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 11 juni 2009


David Mitchell
(delad vinnare med 3 poäng)
8:e gången

Dara Briain
(delad vinnare med 3 poäng)
8:e gången

Rob Brydon (-6 poäng)
7:e gången

Alan Davies (-8 poäng)

As part of the "Gardens" theme, the set was decorated with trees and the inner part of the QI magnifying glass became a garden with flowers in it. Som en del av "trädgården" tema var inställda dekorerad med träd och den inre delen av QI förstoringsglas blev en trädgård med blommor i den.

Om man räknar in förra säsongen så är detta tredje raka programmet som David Mitchell medverkar i. Det har även Rich Hall gjort i säsong 2, liksom att vinna två program i rad. Men Mitchell är ensam om att vinna sista avsnittet ena säsongen och premiären säsongen efter.

 • Animals are used for do nothing gardening. Djur används för DO ingenting trädgårdsarbete. Examples include using ducks for paddy fields, and using carp to purify water. Exempel på användning av ankor för risfält och använda karp att rena vatten.

 • The panellists are given four tools that were used by gentleman gardeners in the 18th & 19th century. Paneldeltagarna får fyra verktyg som användes av gentleman trädgårdsmästare i den 18: e och 19th century. + Alan was given a walking stick that contained a hidden saw blade, which would be used to cut stray tree branches. Alan fick en käpp som innehöll en dold sågblad, som skulle användas för att skära herrelösa trädgrenar. + David was given a hoe, which with a leather cap on top could be used as a cane, then with the cap removed could be used for weeding. David fick en hacka, som med en läder keps på toppen kan användas som en käpp, sedan med locket avlägsnas kan användas för ogräsrensning. + Rob was given a bottle that was used to grow straight, uniformly shaped cucumbers. Rob fick en flaska som användes för att odla raka, enhetligt formade gurkor. It was invented by George Stephenson, the inventor of the locomotive. Det uppfanns av George Stephenson, uppfinnaren av loket. + Dara was given a shaker, out of which seeds would be dispersed through the different sized holes. Därä gavs en skakapparat, av vilka frön skulle dispergeras genom de olika stora hål.

 • The best place to discover a new life form is in your garden (felaktigt: the rainforest). Det bästa stället att upptäcka en ny livsform är i din trädgård (felaktigt: det regnskog). In 1971, biologist Jennifer Owen conducted a study in her house in Leicester and discovered 533 species of ichneumon wasp in her back garden, of which 15 were new to Britain and 4 were new to science. År 1971, biolog genomfört Jennifer Owen en studie i hennes hus i Leicester och upptäckte 533 arter av ichneumon geting i ryggen trädgård, varav 15 var nya till Storbritannien och 4 nya för vetenskapen.

 • The vegetarian spiritualist Charles Isham believed that real gnomes would be attracted to Garden gnomes. (felaktigt: Phwoarr! (said by Rob when a bikini -clad gnome was displayed)) Den vegetariska spiritualist Charles Isham trodde att riktiga tomtar skulle lockas till trädgårdstomtar. (förverkad Phwoarr (sagt av Rob när! bikini -klädda GNOME visades))

 • An American drug manufacturer called Eugene Schieffelin suggested that every species of bird named in Shakespeare's works should be represented in America. En amerikansk drog tillverkare som heter Eugene Schieffelin föreslog att varje fågelart som nämns i Shakespeares verk bör vara representerade i Amerika. The only bird species that wasn't already there was the starling, so he released 100 into Central Park, and in consequence there are now 200 million in North America and have since become a major pest in the country. De enda fågelarter som inte redan fanns staren, så han släppte 100 i Central Park, och följaktligen finns det nu 200 miljoner i Nordamerika och har sedan dess blivit en viktig skadegörare i landet.

 • The Grocers' apostrophe is an apostrophe placed where it shouldn't be, such as "potato's." De Livsmedelsaffär "apostrof är en apostrof placeras där det inte borde vara, till exempel "potatis-talet."

 • The difference between an apple and a pear is that apples float, whereas pears sink because they are denser. Skillnaden mellan en äpple och en päron är att äpplen flyter, medan päron sjunka eftersom de är tätare.

 • The carbon which makes up the wood in a tree comes from the air (felaktigt: earth). Den kol som utgör trä i ett träd kommer från luften (förverkad: jord).

 • Australian spiders remain dangerous although no one there has died from a spider's bite since 1981, when antivenoms were introduced. Australian spindlar fortfarande farlig även om ingen har det dött av en spindel bett sedan 1981, då motgift infördes. • Stephen asks the panel to draw what they think the first novelty teapot looked like. Stephen ber panelen att dra vad de tror att den första nyheten tekanna såg ut. They looked like fruits and vegetables, like cauliflowers and pineapples. De såg ut som frukt och grönsaker, som blomkål och ananas. The first date from the reign of Queen Anne in the early 18th century. Den första är från regeringstiden av drottningen Anne i början 18th century.

 • If you go into a shop to get one or two items and you come out with a load of stuff, then you have been subject to a Gruen transfer, named after Victor Gruen. Om du går in i en butik för att få en eller två objekt och du kommer ut med en last av saker, då du har varit föremål för en Gruen överföring, uppkallad efter Victor Gruen. Supermarkets are carefully laid out to increase the chance of sales. Stormarknader är noggrant anges för att öka chansen av försäljningen.