Avsnitt 2 - "G-Animals"

Premiärdatum: 3 december 2009
Inspelningsdatum: 8 maj 2009


John Hodgman
(vinnare med okänd poäng)
1:a och enda gången

Sandi Toksvig (-3 poäng)
1:a gången

Alan Davies (-4 poäng)

Bill Bailey
(delad 4:a med -7 poäng)
16:e gången

Sean Lock
(delad 4:a med -7 poäng)
18:e gången

Detta är det första avsnittet med fem paneldeltagare istället för fyra.

  • In the book Gargantua by Rabelais, it is suggested that a goose would be a good alternative to toilet paper. I boken Gargantua av Rabelais, föreslås att en gås skulle vara ett bra alternativ till toalettpapper.

  • The reason why giraffes have long necks is so they can fight other giraffes (felaktigt: to reach tree tops), a single swipe with the neck can kill a rival giraffe. Anledningen till giraffer har långa halsar är så att de kan bekämpa andra giraffer (felaktigt: att nå trädtopparna), kan en enda svep med halsen döda en rival giraff. They don't use them to reach the tree tops, as they have to bend their necks in order to eat. De använder inte dem att nå trädtopparna, eftersom de måste böja halsen för att äta.

  • The commonest form of death for mountain goats is falling off mountains. Den vanligaste formen av död för bergsgetter faller bort berg. Despite being nimble, secure and sure-footed, they tend to fight with each other a lot. Trots att smidig, säker och säker på foten, tenderar de att slåss med varandra en hel del.

  • In World War I, seagulls were trained to identify the periscopes of enemy submarines and crap on them, to blind the lens. I första världskriget, måsar tränades att identifiera periskop av fiendens ubåtar och skit på dem, blinda linsen. This failed because the birds couldn't distinguish between British and enemy submarines. Detta misslyckades eftersom fåglarna inte kunde skilja mellan brittiska och fiende ubåtar.

  • Camels blow out their soft palate, known as the palatinus diverticulus or gula to attract females. Kameler blåsa ut sin mjuka gommen, känd som Palatinus diverticulus eller Gula locka honor. The camels with the most testosterone have the biggest gulas. Kamelerna med mest testosteron har de största gulas.

  • Goldfish can tell the water pressure with their pressure sensors, similar to what humans have in their ears. Guldfisk kan berätta vattentrycket med sina trycksensorer, liknande vad människor har i sina öron.

  • There are no insects in the sea because there are no trees or flowering plants there. Det finns inga insekter i havet eftersom det finns inga träd eller blommande växter där. There are insects in rivers despite the saltwater. Det finns insekter i floder trots saltvatten. There are also saltwater spiders and sea spiders who can survive in the sea because they can hunt. Det finns även saltvatten spindlar och spindlar havet som kan överleva i havet eftersom de kan jaga.

  • The Russian Army (felaktigt: geese, the Nazis) goose-stepped across Europe in the 1940s. Den ryska armén (felaktigt: gäss, nazisternas) gås-steg i Europa på 1940-talet. The Nazis stopped goose-stepping (known to them as the Stechschritt) in the 1930s: they only used it during the Nuremberg rallies, and it fell out of fashion; no new recruits were asked to do it. Nazisterna stoppade gås-stepping (känd för dem som Stechschritt) på 1930-talet: de bara använde det under Nürnberg rallyn, och det föll ur modet, inga nya rekryter ombads att göra det.  • Gerbils let us down in the War on Terror because although they can smell terror they cannot detect terrorists. Gerbiler svikit oss i kriget mot terrorn, eftersom även om de kan lukta skräck att de inte kan upptäcka terrorister. Gerbils can smell terror in adrenaline so people thought of having a cubicle that people walked through which had a fan that blew your smell towards a gerbil in a cage. Gerbiler kan lukta skräck i adrenalin så tyckte om att ha ett bås som människor vandrade genom vilken hade ett fan som blåste din lukt mot en gerbil i en bur. The gerbil would then press a button to show that the suspect was frightened. Den ökenråtta skulle då trycka på en knapp för att visa att den misstänkte var rädd. It didn't work. Det fungerade inte.

  • The people who stopped flying the Jolly Roger in 2003 were British Navy submariners. De människor som slutat flyga Jolly Roger år 2003 var brittiska marinen submariners. When submarines were first used by the navy generals they thought they were an unfair way of fighting. När ubåtar först användes av marinen generalerna de trodde att de var ett orättvist sätt att bekämpa. The crews played up to their roguish roles and flew Jolly Roger flags in a pirate-like way after successful missions. Besättningarna spelade upp sina skälmska roller och flög Jolly Roger flaggor i en pirat-liknande sätt efter lyckade uppdrag. It was stopped because it was feared that the crews were glorifying war. Det stoppades eftersom man befarade att besättningarna var förhärliga krig. Also the navy wanted to make subs more secret so they stopped flying the flags. Även marinen ville göra subs mer hemliga så de slutade flyga flaggorna.