Avsnitt 3 - "Games"

Premiärdatum: 10 december 2009
Inspelningsdatum: 15 maj 2009


Liza Tarbuck
(vinnare med 5 poäng)
2:a gången

Phill Jupitus (2 poäng)
19:e gången

Sean Lock (-7 poäng)
19:e gången

Alan Davies (-17 poäng)

Varje paneldeltagare får en leksakspistol som skjuter ut en flagga med "BANG!" på under den första frågan.

Spel

 • Game theory, a concept devised by John von Neumann and Oskar Morgenstern, but also by Nobel Prize winner John Forbes Nash, Jr.. Spelteori, ett koncept som utarbetats av John von Neumann och Oskar Morgenstern, men också av Nobelpriset vinnaren John Forbes Nash Jr. Stephen tries to demonstrate this by asking Alan what his best strategy would be if he were in a truel with Phill and Sean (both better shots than him) over Liza (forfeits: shoot myself; shoot Liza). Stephen försöker visa detta genom att fråga Alan vad hans bästa strategi skulle vara om han var i en truel med Phill och Sean (båda bättre bilder än honom) över Liza (felaktigt: skjuta mig, skjut Liza). The theory has been applied to business and economics; for example, in tobacco advertising was banned in America, it actually ended up saving the manufacturers money. Teorin har tillämpats på Business and Economics, till exempel i tobaksreklam förbjöds i Amerika, slutade det faktiskt upp sparar tillverkarna pengar.

 • Ouija became the most popular board game in America in the early 1970s, but went out of fashion in 1972 because of the film The Exorcist. Parker Brothers still own the rights to all ouija boards. Ouija blev den mest populära brädspel i Amerika i början av 1970-talet, men gick ur modet i 1972 på grund av filmen Exorcisten. Parker Brothers fortfarande äger rättigheterna till alla ouijaen stiger styrelser. Only one-third of people nowadays use the ouija board to contact the dead. Endast en tredjedel av människor använder numera Ouija styrelsen att kontakta de döda. During World War I, it was used to give messages to troops abroad. Under första världskriget var det används för att ge meddelanden till trupperna utomlands.

 • During World War II, the " Scallywags " were a secret unit of the Home Guard, the word referred to them being assassins: they were trained in assassination techniques in case of a German invasion of Britain. Under andra världskriget, de " Scallywags var "en hemlig enhet i hemvärnet, ordet avses dem är mördare: de utbildades i mordet tekniker i händelse av en tysk invasion av Britannien. Their job was to kill Germans and also make sure that Winston Churchill wasn't removed, as it was believed that someone like Lord Halifax might try to take over. Deras uppgift var att döda tyskar och även se till att Winston Churchill inte togs bort, eftersom man trodde att någon som Lord Halifax kan försöka ta över.

 • Gladiators were either vegetarians or vegans. Gladiatorerna var antingen vegetarianer eller veganer. A mass grave of gladiators was found in Ephesus and gave all indications that they didn't eat meat, they were known as barleymen: from "horeardii", meaning "eaters of barley ". En massgrav med gladiatorer hittades i Efesos och gav alla tecken på att de inte äter kött, de kallas barleymen: från "horeardii", som betyder "eaters av korn ".

 • Since 1633 all Venice gondolas have to be black, any decoration on them is allowed, but the body has to be painted black. Sedan 1633 alla Venedig gondoler måste vara svart, någon dekoration på dem tillåtet, men kroppen måste målas svart.

 • Card counting is actually not illegal, but a way of playing the game well. Korträkning är faktiskt inte olagligt, men ett sätt att spela spelet bra. It was devised by Ben Campbell, whose MIT Blackjack Team who used the skill to win money at Blackjack. Det uppfanns av Ben Campbell, vars MIT Blackjack Team som använde skicklighet för att vinna pengar på blackjack.

 • In poker, the easiest way to tell if someone is bluffing is to try to spot their tell, which normally involves blinking. I poker är det enklaste sättet att berätta om någon bluffar är att försöka upptäcka deras berätta, som normalt innebär att blinka. Gamblers usually try double-bluffing to faze an opponent. Gamblers brukar försöka dubbla bluffa till faze en motståndare.

 • Greyhounds are actually blue in colour, not grey. Vinthundar är faktiskt blå färg, inte grå. The word "greyhound" is derived from "grighound", which means a "bitch hound". Ordet "Greyhound" härstammar från "grighound", vilket betyder "en tik hund".

 • Mussels which don't open are safe to eat. Musslor som inte öppnar är säkra att äta. Food writer Jane Grigson wrote a book on seafood in which she created the myth that you should throw them away if they don't open. Matskribent Jane Grigson skrev en bok om fisk och skaldjur där hon skapade myten om att du ska slänga dem om de inte öppna. Ones which are open are likely to be dead. De som är öppna är sannolikt död.

 • At the beginning of tournaments, Roman gladiators never said anything (felaktigt: " We who are about to die salute you "). I början av turneringarna, sade romerska gladiatorer aldrig något (felaktigt: " Vi som är på väg att dö hälsar dig "). Only prisoners of the Emperor Claudius were believed to have said "We who are about to die salute you". Endast fångar kejsar Claudius tros ha sagt "Vi som är på väg att dö hälsar dig". • The contest that can end in either a checkmate or knockout is chess-boxing. Tävlingen som kan sluta i antingen en schackmatt eller knockout är schack-boxning.

 • The first prize in the Mayan ball game tournament was to be sacrificed to the sun god. Den första pris i Maya bollspel turnering skulle offras till solguden. The captain would have their heart removed and burnt. Kaptenen skulle ha sin hjärta bort och brännas. The game was played for 3000 years, firstly around 1400 BC. Spelet spelades för 3000 år, först runt 1400 f Kr. In 700 AD King 18-Rabbit changed the rules so the losing team was sacrificed. År 700 e.Kr. kung 18-Kanin ändrat reglerna så det förlorande laget offrades.