Avsnitt 5 - "Groovy" (Jul-special)

Premiärdatum: 24 december 2009 / 29 december 2009 (XL)
Inspelningsdatum: 28 maj 2009


Alan Davies
(vinnare med 5 poäng)
9:e segern

David Tennant (-4 poäng)
1:a och enda gången

Bill Bailey (-6 poäng)
17:e gången

Lee Mack (-29 poäng)
1:a gången

The studio is decorated with silver Christmas decorations. Studion är dekorerad med silver juldekorationer.

  • Buttercup the QI cow demonstrates the way a certain animal walks: with both right feet moving at the same time, then both left feet at the same time. Smörblomma QI ko visar hur ett visst djur går: med både höger fötterna rör sig samtidigt, då både vänster fot samtidigt. The only animals that walk like this are giraffes and camels; cows and horses walk with their front legs bending as they move forward. De enda djur som vandrar så här är giraffer och kameler, kor och hästar går med sina framben böjning när de rör sig framåt. The first person to show how horses walk was Eadweard Muybridge, the British cinematographer, in his book Animal Locomotion. Den första personen att visa hur hästar går var Eadweard Muybridge, den brittiska filmfotograf, i sin bok Animal Locomotion.

  • People don't seem to mind queue bargers as much as you think. Folk verkar inte tänka kö bargers så mycket som du tror. As proved by the Milgram experiment as well as the Breaching experiment, observing 129 lines in railway stations and betting shops. Vilket bevisas av Milgram experimentet samt Breaching försöket, observera 129 linjer i järnvägsstationer och vadslagning butiker. The experiments showed that on only 10% of occasions was a queue barger asked to leave or admonished, and that 50% of the time people only did as much as tut. Experimenten visade att på endast 10% av tillfällena var en kö Barger ombedd att lämna eller förmanade, och att 50% av tiden folk bara gjorde så mycket som tut.

  • Många ord som trotts ha sitt ursprung i jazz-eran, som "cool", "groovy", "hip", "hep", "chick", "cat", "dude", "foxy" and "wicked" verkar ha sitt ursprung långt tidigare: redan 1895 och så sent som 1933.

  • En mormon kan bara ha en hustru (felaktigt: många). Joseph Smith, grundare av "Sista dagars heliga rörelse" (Latter Day Saint movement), hade en gudomlig uppenbarelse som sade att han kunde ha så många fruar som han ville, men detta stoppades av den amerikanska regeringen.

  • Beatles album "Help!" visar hur gruppen stavar NUJV (felaktigt: "Help") med semaforflaggor på omslaget. Fotografen Robert Freeman ville stava till HELP, men han tyckte inte om detta arrangemang visuellt.

  • There is no connection (felaktigt: drugs) between the songs Puff, the Magic Dragon and Lucy in the Sky with Diamonds. Det finns ingen gemensam nämnare (felaktigt: droger) mellan låtarna "Puff, the Magic Dragon" och "Lucy in the Sky with Diamonds".

  • Robert Burns did not write Auld Lang Syne, it was a traditional song that he had written down. Robert Burns skrev inte Auld Lang Syne, var det en traditionell sång som han hade skrivit ner. It was first mentioned in 1724 (although "Old Long Syne" was fairly different before Burns adapted it), 35 years before Burns was born. Det nämndes först i 1724 (även om "Gamla Lång Syne" var ganska annorlunda innan Burns anpassat den), 35 år innan Burns föddes. This was introduced by Stephen's Burns Unit Joke (felaktigt: (the joke) isn't funny). Detta infördes av Stephens Burns Unit Joke (felaktigt: (skämt) är inte roligt). There is an Italian version of the song called Valse Di Candelli Det finns en italiensk version av låten som heter Valse Di Candelli  • Man använde giraffcyklar för att tända gaslampor.

  • Up until July 2008, it was legal to smoke tobacco in Dutch coffee shops or libraries. Fram till juli 2008 var det lagligt att röka tobak i holländska kaféer eller bibliotek. Mixing tobacco with cannabis would have resulted in a fine. Blandning tobak med cannabis skulle ha resulterat i böter.

  • Book sniffing is when you sniff an ageing book that grows mildew, mould and fungi on it. Boka sniffa är när du sniffar en åldrande bok som växer mögel, mögel och svampar på den. One of these fungi is hallucinogenic, which is claimed to have affected many scholars and antiquarians. En av dessa svampar är hallucinogen, som påstås ha påverkat många forskare och antikvarier. Books rot faster because the paper rots into an acid that makes them rot even faster. Böcker ruttna snabbare eftersom papperet ruttnar i en syra som gör dem ruttna ännu snabbare.