Avsnitt 6 - "Genius"

Premiärdatum: 1 januari 2010 / 2 jan 2010 (XL)
Inspelningsdatum: 21 maj 2009


Alan Davies
(vinnare med 4 poäng)
10:e segern [1]

Dara Briain (-7 poäng)
9:e gången

David Mitchell (-8 poäng)
9:e gången

Graham Norton (-19 poäng)
1:a gången

Var och en av paneldeltagarna har stereotypiska "nördiga" glasögon i början av programmet, medan Alan har några gjorda av flaskbottnar.

[1] Första gången Alan har vunnit 3 gånger i rad.

 • The nostrils control your ability to do certain tasks. Näsborrarna styr din förmåga att göra vissa uppgifter. By blocking the left nostril you should be better at being able to do visual and spatial things, whereas, if the right nostril is blocked, you should be better at being able to do verbal things. Genom att blockera vänster näsborre du bör vara bättre på att kunna göra visuella och rumsliga ting, medan om höger näsborre är blockerad ska du bli bättre på att kunna göra muntliga saker. According to the Spielberger State Anxiety Inventory, the right nostril makes you more emotionally negative as well. Enligt Spielberger statliga Ångest Inventering gör höger näsborre dig mer känslomässigt negativ också.

 • Graham's number, a number devised by Ronald Graham, which is so big that all the material in the universe couldn't make enough ink to write it out, but scientists know that it ends in a "7" Grahams nummer, ett nummer som utarbetats av Ronald Graham, som är så stor att allt material i universum inte kunde göra tillräckligt med bläck för att skriva ut, men forskarna vet att det slutar i en "7"

 • Children find IQ test easier is because they do more problem solving in life than their parents did. Barn tycker IQ-test lättare är att de gör mer problemlösning i livet än sina föräldrar gjorde.

 • Geniuses might be bred through eugenics, a form of selective human breeding, which was also used by the Nazis. Genier kan uppfödd med eugenik, en form av selektiv mänsklig avel, som också användes av nazisterna.

 • The first animal to be cloned was a sea urchin, which was cloned in 1885 by the German Driesch. Det första djuret som klonas var en sjöborre, som klonades i 1885 av den tyska Driesch.

 • Red blood cells regenerate every 120 days, your liver regenerates every 300500 days, the entire human skeleton is replaced every 10 years (Forfeits: Dara 37; David 34; Graham 46) Röda blodkroppar regenerera var 120 dagar, din lever regenererar var 300-500 dagar, hela människans skelett byts var 10 år (felaktigt: Dara - 37, David - 34, Graham -46)

 • The Church of England thought nothing much of Charles Darwin 's theory of evolution. Den engelska kyrkan tänkte inte mycket på Charles Darwins s evolutionsteori. By the time it was published, it was the biggest selling book of all time. Vid tiden var det publicerades, var det den mest sålda boken genom tiderna.

 • Dr Michael Gershon discovered that the gut has an enteric nervous system, which can work perfectly if all connections to the brain in your head are severed. Dr Michael Gershon upptäckte att tarmen har en enteriska nervsystemet, vilket kan fungera perfekt om alla anslutningar till hjärnan i huvudet är avskurna. • There is no proof that making babies listen to music like Mozart makes them brainier. Det finns inga bevis för att göra barn lyssna på musik som Mozart gör dem brainier.

 • The Last Supper is decaying badly because Leonardo painted it on dry plaster. Den sista måltiden är ruttnande dåligt eftersom Leonardo målade den på torr gips. The bottom of it was destroyed, so a door was put in at the point where Jesus' legs would've been. Botten av den förstördes, så en dörr sattes in vid den punkt där Jesu ben hade varit.

 • Tongue rolling has nothing to do with genetics. Tunga rullande har ingenting att göra med genetik. There is a similar connection with the connection between the smell of your urine after eating asparagus. Det finns en liknande förbindelse med anslutningen mellan lukten av urinen efter att ha ätit sparris. It used to be known as "housemaid's despair". Det brukade kallas "husa förtvivlan".

 • Charles Cruft owned a pet cat and never really cared for dogs. Charles Cruft ägde ett husdjur katt och aldrig riktigt vårdas hundar.

I leave you with our genius Leonardo da Vinci's favourite joke. It was asked of a painter, "why, since he made such beautiful figures, which were of dead things, why his children were so ugly", to which the painter replied that he "made his pictures by day, but his children by night".